ČESKÁ
RADIOLOGIE

ČASOPIS RADIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

VEDOUCÍ REDAKTOR

prof. MUDr. JAROMÍR KOLÁŘ, DrSc.
Katedra radiologie IPVZ, Praha 5

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA:

prof. MUDr. KAREL BENDA, DrSc.
Radiodiagnostická klinika FN Brno - Bohunice

TAJEMNÍK REDAKCE:

doc. MUDr. JAN DANEŠ, CSc.
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK, Praha 2

REDAKČNÍ RADA

prof. MUDr. JOZEF BILICKÝ, CSc.
Rádiodiagnostická klinika LFUK a SPAM Bratislava

prof. MUDr. JOZEFA BOHUTOVÁ, DrSc. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK Praha 8

prof. MUDr. PAVEL ELIÁŠ, CSc. Radiodiagnostická klinika LF UK Hradec Králové

doc. MUDr. MIROSLAV HEŘMAN, PhD. Radiologická klinika LF UP Olomouc

prof. ing. VÁCLAV HUŠÁK, CSc. Klinika nukleární medicíny LF UP Olomouc

doc. MUDr. MARTIN KÖCHER, PhD. Radiologická klinika LF UP Olomouc


© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2006

ČESKÁ RADIOLOGIE

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor prof. MUDr. J. Kolář, DrSc. Zástupce vedoucího redaktora prof. MUDr. K. Benda, DrSc. Odpovědná redaktorka B. Binědová, e-mail: binedova@centrum.cz.

Tiskne: Tiskárna Prager - LD, s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5.

Rozšiřuje: v ČR Nakladatelství Olympia, a. s., Praha, do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade, s. r. o., V Štíhlách 1311/3, P.O. BOX 2, 142 01 Praha 4, ve SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 02/444 588 16, 02/444 588 21, fax: 02/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

Vychází 6krát ročně. Předplatné na rok 552,– Kč (768,– Sk), jednotlivé číslo 92,– Kč (128,– Sk). Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 – J. Spalová, e-mail: spalova@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 253, tel/fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR E 1811.

Rukopisy zasílejte na adresu: Prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc., Radiodiagnostická klinika IPVZ, Budínova 2, 180 81 Praha 8.

Rukopis byl dán do výroby dne 19.89. 2006

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis, s. r. o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel: 284 818 342–3, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis.cz, internet: www.ntservis.cz