ČESKÁ A SLOVENSKÁ
Psychiatrie

ČASOPIS PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI

VEDOUCÍ REDAKTOR

MUDr. M. Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

MUDr. R. Přikryl, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

REDAKČNÍ RADA

Členové

MUDr. P. Baudiš, CSc., Praha
Doc. MUDr. J. Beran, CSc.
Prof. MUDr. E. Češková, CSc., Brno
Doc. MUDr. F. Faltus, DrSc., Praha
Prof. MUDr. M. Hrdlička, CSc., Praha
Prof. PhDr. A. Heretik, CSc., Bratislava
MUDr. L. Janů, Ph.D., Plzeň
Doc. PhDr. J. Kocourková, CSc., Praha
Doc. MUDr. V. Kořínková, CSc., Bratislava
MUDr. J. Masopust, Hradec Králové
Doc. PhDr. M. Miovský, Ph.D., Praha
Doc. MUDr. P. Mohr, Ph.D., Praha
Prim. MUDr. L. Nábělek, Banská Bystrica
Prof. MUDr. V. Novotný, CSc., Bratislava
MUDr. J. Pečeňák, CSc., Bratislava
Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc., Praha
Doc. MUDr. P. Smolík, CSc., Hradec Králové
Prof. MUDr. A. Šulcová, CSc., Brno
Prof. MUDr. E. Topinková, CSc., Praha
Prof. MUDr. P. Zvolský, DrSc., Praha

Korespondenti

Doc. MUDr. PhDr. J. J. Diamant (Nizozemsko);
Prof. P. C. Fedor-Freybergh (Švédsko); Prof. J. E. Mezzich (USA);
Prof. Dr. H. J. Möller (SRN); Doc. MUDr. J. M. Nerad (Nizozemsko)

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., předseda
MUDr. Pavel Baudiš, CSc., vědecký sekretář
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., místopředseda
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc., místopředsedkyně
prim. MUDr. Juraj Rektor, pokladník
prim. MUDr. Petr Popov
prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc.
Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Řed. MUDr. Zdeněk Bašný
Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.
Doc. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE

MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.

ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA

PhDr. H. Raušerová
Nakladatelské a tiskové středisko
České lékařské společnosti JEP
Sokolská 31, 120 26 Praha 2

© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2008

ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRIE

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor MUDr. M. Anders, Ph.D. Zástupce vedoucího redaktora MUDr. R. Přikryl, Ph.D. Odpovědná redaktorka PhDr. H. Raušerová.

Tiskne Tiskárna Prager- LD, s.r.o., Kováků 9, 150 00 Praha 5.

Vychází 8krát ročně.

Rozšiřuje: V ČR Nakladatelství Olympia, a.s., Praha, do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s.r.o., V Štíhlách 1311/3, P.O. Box 2, 142 01 Praha 4, ve SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. – oddelenie inej formy predaja. Vajnorská 137, P.O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 02/444 588 16, 02/444 588 21, fax: 02/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

Předplatné na rok 512,– Kč (792,- Sk), jednotlivé číslo 64,– Kč (99,- Sk). Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 – J. Spalová, e-mail: spalova@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 224 266 253, tel./fax 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR E 4654.

Rukopisy zasílejte na adresu: MUDr. M. Anders, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2.

Rukopis byl dán do výroby dne 28. 4. 2008.

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis, s. r. o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel: 284 818 342–3, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis.cz, internet: www.ntservis.cz