ČESKÁ A SLOVENSKÁ
Psychiatrie

ČASOPIS PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI

POKYNY PRO AUTORY

Časopis Česká a slovenská psychiatrie uveřejňuje příspěvky s tématikou obecné a speciální psychiatrie z teoretické a klinické oblasti z oborů psychologie, psychiatrické sexuologie, psychosomatiky a hraničních oborů, psychoterapie, psychofarmakologie, dále historii, kazuistiky, aktuální zprávy,osobní zprávy, recenze knih a článků z oboru. V časopise jsou publikovány informace o konání významných mezinárodních a národních kongresů, konferencí a dalších akcí a pravidelné informace o činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP, včetně vědeckých schůzí a zápisů z jednání výboru společnosti.

Redakce přijímá pouze práce vyhovující po odborné stránce, které jsou na odpovídající profesionální i formální úrovni a nebyly publikovány v jiném časopise.

Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu, přetisknout její část nebo použít obrázek v jiné publikaci lze jen s citací původu. Rukopis zasílejte v originále a dobře čitelné kopii (je nutná rovněž kopie tabulek, legend, podle možností i obrázků). Stránky číslujte a spojujte svorkou, nesešívejte. Přijímáme pouze práce psané na jedné straně kvalitního bílého nelesklého papíru formátu A4 (ne průklepový) na psacím stroji s obvyklými typy nebo tisknuté na inkoustové či laserové tiskárně. Dodržujte okraje shora 25 mm, zleva 35 mm, zprava max. 30 mm. Počet řádků na stránce je 30, řádek má 60 úhozů. Články postoupené redakci na disketách zasílejte v programu Microsoft Word, písmo Times New Roman CE, velikost písma 12, okraje 2,5 cm. Rozsah textu do 4 -5 tisíc slov, včetně titulu, souhrnů (do 250 slov) a literatury, výjimečně více. V případě použití editoru T-602 řádkování 2 a nastavení 60 znaků a 30 řádků na stránce. Ke každé disketě musí být připojena i tištěná forma.

Příspěvky stylizujte spisovnou češtinou nebo slovenštinou, text, který máte zájem zdůraznit, podtrhněte. Text, který má být napsán kurzivou, podtrhněte vlnovkou. Připouští se nejvíce pět oprav na stránce, nesmí být vpisovány celé věty. Text nelze měnit či doplňovat ani při první korektuře, opravují se pouze chyby vzniklé v tiskárně. Korektury se provádějí podle korektorských značek (ČSN 88 0410) a odesílají se zpět na požadovanou adresu napsanou na přiloženém letáčku.. Redakce netrvá na „Imprimatur“ nadřízeného, jeho udělení ponechává na zvyku pracoviště.

Při používání anatomických termínů, včetně zkratek, je závazná mezinárodně platná nomenklatura, tak, jak je uvedena např. v publikaci H. Fenaise: Anatomický obrazový slovník, Praha, Avicenum 1981, 478 stran. Fyzikální a chemické veličiny se uvádějí v SI jednotkách podle ČSN 01 1300.

l. Titulní strana - uvádějte v následujícím pořadí:

Pod čarou uvést poznámku o případné předchozí publikaci ve formě přednášky./

Poznámka: autorství se uznává, pokud dotyčný přispěl k celkovému pojetí a uspořádání studie, k analýze a interpretaci informací, k redigování textu nebo jeho obsahové revizi a pokud autor souhlasí s konečnou verzí článku předkládaného k publikování..

2. Souhrny a klíčová slova

Český souhrn nemá přesahovat 10 - 15 řádků, přikládejte ho ve dvojím vyhotovení. Na konci souhrnu uveďte výstižná klíčová slova v počtu 3 - 6. Souhrn by měl přehledně popsat cíl práce, postup a dosažené výsledky.

Souhrn v anglickém jazyku může mít rozsah do 30 řádků. Součástí anglického souhrnu je rovněž název práce (nepoužívejte zkratky). U původních prací se vyžaduje strukturovaný soubor, tj. úvod, vlastní výzkum, diskuse, závěr

3. Vlastní text

U původních prací doporučujeme text členit na tyto části :

Za vlastním textem uvádějte rovněž číslo grantu a jeho poskytovatele.

4. Literatura

Mezi citace lze zařadit práce přijaté k publikaci (s uvedením zkratky názvu časopisu a s poznámkou „v tisku“), neuvádějí se práce zaslané k tisku, ale nepřijaté. Každá citace musí mít odpovídající odkaz v textu a naopak. Formální úprava citací se řídí ČSN ISO 690 01097. Citace jsou v seznamu řazeny abecedně podle jmen autorů a očíslovány, u odkazů v textu uvádějte čísla v hranatých závorkách. Přehled použité literatury obsahuje publikace, z nichž autoři čerpali informace a podněty nebo s nimiž srovnávali své výsledky, zpravidla s výjimkou učebnic a encyklopedií. Nepoužívají se citace typu „osobní sdělení“ a podobně. Mezi citace lze však zařadit i práce přijaté k publikaci s uvedením názvu práce a časopisu s poznámkou „v tisku“. U původních sdělení se doporučuje uvádět nejvíce 20 citací..

Za přehled literatury uveďte kontaktní adresu prvního z autorů (včetně celého křestního jména a všech titulů), e- mailové číslo, pro komunikaci s redakcí rovněž telefonní číslo a fax.

Příklady správných forem citací

Tištěná monografická publikace:
Zeman, M.: První pomoc. 2. Vyd. Praha: Galén, 1998. 143 s. Edice Scripta sv. IV. isbn 80- 85824-46-9.

Příspěvek v monografické publikaci:
Linek, V.: Poruchy paměti. In Peiss, V.aj. Klinická neuropsychologie. Praha: Grada Publishing, 1998, s. 96-115.

Článek v sériových publikacích:
Pelikánová, T.: Současné trendy inzulinoterapie. Vnitřní lékařství, 48, 2002, s. 523-529.

Pokud budete užívat zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 0101 96 „Zkracování názvu časopisů a jiných periodik“. Informace o lokaci elektronických dokumentů vystavených na internetu musejí odkazovat na dokument, který byl skutečně viděn, a musejí obsahovat způsob přístupu k němu, stejně jako síťovou adresu pro lokaci.

Bibliografický odkaz na elektronickou monografii:
Olson, N. (ed) Cataloging Internet Resources: A Manual and Practical Guid (on line) 2nd ed. Dublin: OCLC, c1997 [cit. 2003-04- 09]. Dostupný z WWW: <http://www.oclc.org/man/926cat/toc.htm>. ISBN 1-55653-2396-9.

Elektronické seriálové publikace
Odkaz na časopis v elektronické podobě:
JEP: The Journal of Electronic Publishing [on line]. Ann Arbort (MI): University of Michigan Press. 1999-[cit. 2002-04-02]. 12x ročně. Dostupný také z WWW: <http://www.press.u,ich.edu/jep/index.html. ISSN 1080-2711.

odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu:
Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1995, 1x za 14 dnů. Dostupný také na WWW: <http://enlil.ff.cuni.cz/.

Existuje-li tištěná verze a vedle ní je dokument dostupný i na internetu, uvedeme jako první verzi tištěnou a následovně i aktuální dostupnost na internetu.

5. Přílohy - obrázky, grafy, schémata, fotografie a tabulky

Každá příloha dokumentace se přikládá volně k rukopisu zvlášť (nevlepovat ani počítačem nevkládat mezi text!). Tabulky se píší na stroji nebo tisknou na inkoustové či laserové tiskárně na zvláštní list bílého nelesklého papíru. Popisek se uvádí nad tabulkou, legenda a poznámky pod tabulkou. Popisky k obrázkům a grafům se uvádějí na samostatném listu a jsou číslovány tak, jak jsou postupně odkazovány v textu. Místo, kam se má příloha v textu zařadit, označte na levém okraji stránky čtverečkem s číslem obrázku (např. obr. l, graf 1). Označení se včlení rovněž do textu. Na zadní stranu obrázku, grafu či tabulky napište tužkou jméno prvního autora, název práce, pořadové číslo dokumentace a šipkou vyznačte orientaci obrázku.

Elektronická obrazová dokumentace

Pérové kresby, fotografie (i barevné) a výstupy z přístrojů přijímá NTS ČLS JEP pro přímé tiskárenské zpracování ve formátech .tif, .eps a .jpg, přičemž možná média jsou kromě disket 3,5" také CD-ROM, zip a jaz, grafy v programu Excell, zpracované pro jednobarevný tisk.. Veškerá dokumentace musí být zaslána jedenkrát i v papírové podobě. Pokud jsou obrázky ve formátu .jpg, je třeba použít velkého rozlišení (nejlépe kompresní poměr 10-12) z důvodu kvality. Pozor: obrázky zabudované do dokumentu WORDu nebo dodané samostatně jako soubor WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), proto nelze tento formát pro obrázky používat. Rovněž nelze používat obrázky v Power Pointu; tento program je určen pro zpracování prezentací a nelze jej brát jako zdroj originálních obrázků pro tisk. Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (.tif, .jpg, .eps). Názvy obrázkových souborů opět vycházejí ze jména autora a čísla obrázku (např. Macek1.tif ). Názvy mohou být maximálně osmimístné. Na disketu (médium) je třeba napsat, do kterého časopisu, čísla a článku obrázky patří. Skenování barevných obrázků vyžaduje minimálně rozlišení 600x600 dpi, soubor musí mít alespoň 5 MB. Ke skenování nelze použít (ani tiskárně předat) obrázky ve formě výstupů z inkoustové nebo laserové tiskárny – ty slouží pouze jako papírový doklad elektronické verze. V komplikovaných případech lze autorům vyjednat kontakt přímo s tiskárnou. V souvislosti s tímto opatřením bude redakce klást maximální důraz na kvalitu reprodukcí. Nově je používána technologie CTP (computer-to-plate), která umožňuje výbornou reprodukci za podmínky, že i předané podklady budou dostatečně kvalitní. Autoři jsou proto žádáni, aby se řídili autorskými pokyny, resp. požadavky na parametry elektronických podkladů. K nejčastějším chybám patří použití nepovolených formátů obrazových souborů a použité nízké rozlišení. Podklady neodpovídající autorským pokynům bude redakce vracet. Cílem opatření je zkvalitnění časopisu a co nejúspěšnější publikace prací.

Fotografie určené k publikaci (ve zvláště odůvodněných případech i barevné) musejí být kontrastní, na lesklém papíru. Neposílejte rentgenogramy v originále a negativy. Grafy zasílejte v originále, nakreslené tuší na pauzovacím či kladívkovém papíru nebo vytištěné na laserové či inkoustové tiskárně. Sloupce grafů by měly být zřetelně odlišené, nepoužívejte rastry, začerňují plochu. U reprodukcí je třeba brát v úvahu, že míra zmenšení nemá přesáhnout u grafů 20 % a po zmenšení by velikost písma neměla klesnout pod 2 mm. Dbejte na profesionální technickou kvalitu pérovek, nedokonalá dokumentace se vrací k přepracování, případně nebude zařazena. Barevné obrázky (foto, diapozitivy) redakce autorům po uveřejnění vrací. Pokud autor navrácení dokumentace nežádá, nechť své stanovisko redakci písemně sdělí.. Pérovky redakce autorům nevrací, s výjimkou, že si je autor písemně vyžádá. Strukturní chemické vzorce uvádějte rovněž na zvláštním listu a veškeré indexy a exponenty pište zřetelně. Chemické vzorce se číslují římskými číslicemi, matematické rovnice arabskými číslicemi v závorce. Řecká písmena pište perem nebo uvádějte na okraj stránky název řeckého písmene.

6. Etické aspekty

Je-li referováno o pokusech na lidech, přiložte čestné prohlášení, že studie byla před zahájením schválena místní etickou komisí. Zásadně neuvádějte na ilustrujícím materiálu jména nebo iniciály nemocných, nemocniční, protokolová a ošetřovací evidenční čísla. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy ústavní nebo národní předpisy, směrnice pro chov a experimentální používání zvířat, nebo přiložte čestné prohlášení o souhlasu místní etické komise.

Práce zasílejte na adresu:
Doc. MUDr. František Faltus, DrSc.
Psychiatrická klinika l. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11
128 00 Praha 2