ČESKO-SLOVENSKÁ
PATOLOGIE A
SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ A ČESKÉ SPOLEČNOSTI SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A SOUDNÍ TOXIKOLOGIE

POKYNY PRO AUTORY

Rukopis Česko-slovenská patologie je posuzován zpravidla dvěma recenzenty, doporučí-li ho k publikování, je s jejich případnými připomínkami vrácen autorovi k úpravě. V případě, že nevyžaduje než drobné stylistické úpravy, k nimž si redakce vyhrazuje právo, je autor jen písemně vyrozuměn o přijetí svého rukopisu do tisku.
Rukopis musí být psán v širších řádcích (index řádkování 2) a nejméně 25 mm od okrajů. Vyžaduje se, aby rukopis původní práce (na rozdíl od souborných referátů či doškolovacích statí) vždy obsahoval titulní stránku, souhrn, vlastní text, případně poděkování, literaturu, tabulky (na samostatných listech) či grafy (ne z jehličkové tiskárny, nejlépe kvalitní tiskárnou kreslené originály s písmem přiměřeným předpokládanému zmenšování) a legendu k obrázkům. Každá z těchto částí má začínat novou stránkou. Stránky se číslují počínaje titulní v horním pravém rohu. Obrázky se k rukopisu připojují nenalepené, v obálce, každý na rubu tužkou označen pořadovým číslem, jménem prvého autora a prvým slovem názvu práce; maximální šířka může být 83 mm u vertikálních a až 170 mm u horizontálních předloh. Rukopis s dokumentací se předkládá ve 2 kompletních exemplářích.

K rukopisu je třeba připojit průvodní dopis s těmito daty:

Titulní strana obsahuje

Souhrn a klíčová slova

Dobré shrnutí se týká celé práce a obsahuje tedy její zdůvodnění, metodiku, hlavní výsledky a nejdůležitější závěry s vytyčením původnosti. Dostatečná informativnost souhrnu musí být vyvážena jeho promyšlenou úspornou stylizací (vystříhající se zkratek); klíčová slova (v počtu 3-5) slouží ke vstupu práce do mezinárodních databází.

Je nutné přiložit i anglickou verzi názvu práce, souhrnu (summary) a klíčových slov.

Text

Úvod

má informovat o důvodu či smyslu práce s použitím nejzásadnějších odkazů (uváděných jen v závorkách s čísly podle abecedně řazeného seznamu literatury); zkratky je lépe používat jen běžné, jinak musí být zkratka uvedena poprvé v závorce za prvým výskytem zkracovaného slova.

V Materiálu a metodice

nelze uvádět ani iniciály jmen pacientů ani čísla chorobopisů, pitevních protokolů a biopsií. U rutinních metod stačí odkázat na literaturu, podrobně a srozumitelně se popisují metody méně známé, modifikované a nové; míry musí odpovídat mezinárodnímu systému jednotek (SI).

Výsledky

mají být logicky utříděny, doloženy obrázky (citovanými v závorkách - např. obr. 1) a důležité z nich případně tabelarizovány za předpokladu, že tabulky (v textu citované v závorkách - např. tab. 1) nedublují souvislý text.

V Diskusi

má smysl teoretizovat jen na základě závěrů podložených vlastními výsledky a formulace musí zřetelně rozlišit předpoklady od skutečnosti; je na místě zdůraznit nová a důležitá hlediska a závěry, nikoli nárokovat jejich prioritu; vztáhnout je k předešlé literatuře a vyslovit se k případným perspektivám dalšího zkoumání problému.

Poděkování

se týká např. pomocí radou nebo při shromažďování materiálu, což nezakládá nárok na spoluautorství.

Literatura

se v seznamu uvádí v abecedním pořadí podle jmen prvního autora a je v textu citována číslicí v závorce (př. 1, 20). Zkratky časopisů a forma citací musí odpovídat standardu Index Medicus; necitují se sjezdové souhrny a do literatury nepatří „osobní sdělení“ nebo „nepublikovaná pozorování“ (týkající se prací k publikaci předložených, ale dosud nepřijatých) - obojí se uvádí jen v závorkách a textu; citují se plně práce k publikaci přijaté, a to s údajem „v tisku“ za zkratkou časopisu.

Příklady citací

článek v časopise - Elleder, M.: Obtíže pri diagnóze Gaucherovy choroby. Cs. Patol., 27, 1991, s. 55-68. (Je-li autoru více než šest, uvedte první tri a zkratku et al.).

monografie - Eisen, N.H.: Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune response. 5th ed., New York: Harper and Row, 1974, s. 406-411.

kapitola z monografie - McDowell, E.M., Harris, C.C., Trump, B.F.: Histogenesis and morphogenesis of bronchial neoplasms. In: Shimosato, Y., ed. Morphogenesis of lung cancer. Vol. 1, Boca Raton, CRC Press, 1982, s. 1-36.

Legenda k obrázkům

má identifikovat objekt a co nejstručněji charakterizovat demonstrované záměry; musí vysvětlovat symboly použité na obrázcích; v závěru legendy k histologickým obrázkům se uvede barvení (stačí ve vžité zkratce, např. HE, PAS, Grocott) a pro každý obrázek hodnotu konečného zvětšení (např. 400krát).

Cena jedné barevné strany bez ohledu na to, kolik obsahuje obrázků je pro podnikatelské subjekty - plátce DPH Kč 4200,- + 19 % DPH a pro nepodnikatelské subjekty - neplátce DPH Kč 4400,-.

Nakladatelské a tiskové středisko České lékařské společnosti J.E. Purkyně přijímá též příspěvky dodané v kvalitní elektronické formě v textovém editoru WORD pod Windows (W6/WIN95, W7/WIN98 nebo novější verze). Příspěvky musejí být napsány formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, neúčelných tvrdých enterů na konci řádky (enterem oddělovat pouze odstavce, ne běžný konec řádky), podtrhávání, změn velikosti písma, formátování (na střed, pomocí tabulátorů), automatického číslování odstavců (např. u citací v literatuře nutno číslice vypisovat) a veškerých grafických experimentů, které moderní tiskový editor umožňuje. Veškerá přednastavení je nutno zrušit. Každý elektronicky dodaný příspěvek musí být zároveň dodán i v tištěné formě ve dvojím vyhotovení. Papírový a elektronický text musejí být identické, na disketě smí být jen definitivní verze zasílané práce, disketa musí být popsána názvem souboru (text také), prosta virů a ochráněna proti náhodnému smazání. Pojmenování souborů vychází ze jména autora (Macek*), nikoli z nesrozumitelné zkratky názvu práce. V názvu souboru nelze používat háčky a čárky.

Elektronickou obrazovou dokumentaci

Pérovky, fotografie (i barevné) a výstupy z přístrojů přijímá NTS pro přímé tiskárenské zpracování, a to ve formátech tif, eps a jpg, přičemž možná média jsou kromě disket 3,5’’ také CD-ROM, zip, jaz, grafy v programu Excel. Grafy musejí být zpracovány pro jednobarevný tisk, veškerá dokumentace musí být zaslána i v papírové podobě. Pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít velkého rozlišení (nejlépe kompresní poměr 10-11) z důvodů kvality. Pozor: obrázky zabudované do dokumentu WORDU nebo dodané samostatně jako soubor WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), proto nelze tento formát pro obrázky užívat. Též nelze používat obrázky v Power Pointu:tento program je určen pro zpracování prezentací a nelze jej používat jako zdroj originálních obrázků pro tisk. Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (tif, jpg, eps). Názvy obrázkových souborů opět vycházejí ze jména autora a čísla obrázku (např. Macek1.tif). Názvy mohou být maximálně osmimístné. Na disketu (médium) je třeba napsat, do kterého časopisu a článku obrázky patří. Skenování barevných obrázků vyžaduje minimálně rozlišení 600 x 600 dpi, soubor musí mít alespoň 5 MB. Ke skenování nelze použít (ani tiskárně předat) obrázky ve formě výstupů z inkoustové nebo laserové tiskárny - ty sklouží pouze jako papírový doklad elektronické verze. V komplikovaných případech lze autorům vyjednat kontakt přímo s tiskárnou.

Předávání článků v elektronické podobě vyžaduje mnohem větší autorskou kázeň než forma tradiční. Rukopisy odpovídající těmto „Pokynům“ zasílejte na adresu:

pro Česko-slovenskou patologii:
Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.,
Fingerlandův ústav patologie FN,
500 05 Hradec Králové,
pro Soudní lékařství:
Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.,
subkatedra soudního lékařství IPVZ,
Budínova 2, 180 81 Praha 8.