ČESKO-SLOVENSKÁ
PATOLOGIE A
SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ A ČESKÉ SPOLEČNOSTI SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A SOUDNÍ TOXIKOLOGIE

ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

VEDOUCÍ REDAKTOR

Prof. MUDr. I. Šteiner, CSc.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN,
Fakultní nemocnice, 500 05 Hradec Králové

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Prof. MUDr. A. Ryška, PhD.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN,
Fakultní nemocnice, 500 05 Hradec Králové

REDAKČNÍ RADA

Prof. MUDr. A. Böör, CSc.
Ústav patológie LF UPJŠ
Rastislavova 43, 041 90 Košice

Prof. Y. Collan, M.D., Dr. Med. Sci, FRCPath.
University of Turku
Department of Pathology
Kiinamyllynkatu 10, FIN – 20520 Turku, Finland

Prof. MUDr. Ľ. Danihel, CSc.
Ústav patológie LF UK
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava

Doc. MUDr. D. Daniš, CSc.
Ústav patológie, Dérerova NsP
Limbova 5, 833 05 Bratislava

Doc. MUDr. J. Dušková, CSc.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Studničkova 2, 128 08 Praha 2

Prof. MUDr. J. Ehrmann, PhD.
Ústav patologie
a Laboratoř molekulární patologie LF UP
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

MUDr. Z. Kerekes
Patologie Litomyšl
Purkyňova 652, 570 01 Litomyšl

Prof. MUDr. R. Kodet, CSc.
Ústav patologie a molekulární medicíny
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Prof. MUDr. Z. Kolář, CSc.
Ústav patologie LF UP a FN
Hněvotínská 3, 775 00 Olomouc

Prof. MUDr. J. Mačák, CSc.
II. pat. anat. ústav LF MU
Černopolní 9, 662 63 Brno

Prof. MUDr. V. Mandys, CSc.
Ústav pat. anatomie 3. LF UK
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Prof. MUDr. M. Michal
Šiklův pat. anat. ústav LF UK
Alej Svobody 80, 323 18 Plzeň

Prof. MUDr. L. Plank, CSc.
Ústav patol. anatómie LF UK a MFN
Kollárova 2, 036 59 Martin

Prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN
U nemocnice 4, 128 52 Praha 2

Prof. MUDr. A. Rejthar, CSc.
I. pat. anat. ústav LF MU
Pekařská 53, 656 91 Brno

Prof. Dr. med. G. Seitz
Institut für Pathologie, Klinikum Bamberg
Büger Strasse 80, 96049 Bamberg, Germany

PD Dr. M. Vieth
Institut für Pathologie, Klinikum Bayreuth
Preuschwitzer Strasse 101,
95445 Bayreuth, Germany

Doc. MUDr. J. Zámečník, PhD.
Ústav patologie a molekulární medicíny
2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5-Motol


SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

VEDOUCÍ REDAKTOR

Doc. MUDr. P. Klír, CSc.
Subkatedra soudního lékařství IPVZ
Budínova 2, 180 81 Praha 8

REDAKČNÍ RADA

Doc. Ing. M. Balíková, CSc.
Ústav soudního lékařství a toxikologie,
1. LF UK a VFN
Na bojišti 3, 121 08 Praha 2

Doc. MUDr. J. Bauerová, CSc.
ÚDZS – Súdnolekárske pracovisko Bratislava,
Antolská 11, 811 02 Bratislava, SR

Prof. MUDr. I. Bouška, CSc.
Ústav soudního lékařství 2. LF UK
Budínova 2, 180 81 Praha 8

Prof. MUDr. J. Dufková
Bleiweissstr. 21
60599 Frankfurt am Main, SRN

Prof. MUDr. O. Fryc
Institut Universitaire de Médecine Légale
9. avenue de Champel, Ch - 1211 Geneve,
Schweiz

Doc. RNDr. I. Mazura, CSc.
Katedra antropologie a genetiky člověka, PF UK
Viničná 7, 120 00 Praha 2

Prof. MUDr. F. Novomeský, PhD.
Ústav súdného lekárstva JLF UK
Kollárova 10, 036 59 Martin, SR

RNDr. M. Staňková
Ústav soudního lékařství FNsP
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba


© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2008

ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE A SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktoři prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. (Čes.-slov. patologie) a doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. (Soudní lékařství). Zástupce vedoucího redaktora prof. MUDr. A. Ryška, PhD. (Čes.-slov. patologie).

Odpovědná redaktorka Anna Podrázská.

Tiskne Tiskárna Prager - LD s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5. Rozšiřuje: V ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha, do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s. r. o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4, ve SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., P.O.BOX 183, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, tel.: 02/444 588 21, 444 427 73, 444 588 16, fax: 02/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

Vychází 4krát ročně.

Předplatné na rok 520,– Kč (680,– Sk), jednotlivé číslo 130,– Kč (170,– Sk). Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 – Jana Spalová, e-mail: spalova@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní oddělení ČLS LEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 252–3, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR E4905.

Rukopisy pro Čes.-slov. patologii zasílejte na adresu: prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., Fingerlandův ústav patologie, FN, 500 05 Hradec Králové.

Rukopisy pro Soudní lékařství zasílejte na adresu: doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc., Subkatedra soudního lékařství IPVZ, Budínova 2, 180 81 Praha 8.

Rukopis byl dán do výroby dne 13.3.2008.

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na mechanických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis, s. r. o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel: 284 818 342–3, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis.cz, internet: www.ntservis.cz