Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.Ev. PURKYNĚ
NTS - Supplementa časopisů
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 

SUPPLEMENTA 1999:

Supplementum časopisu Česká revmatologie - Standardní postupy v revmatologii

Supplementum uvádí standardy diagnostické a léčebné péče vypracované kolektivem autorů Revmatologického ústavu v Praze pod vedením doc.MUDr.Karla Pavelky, CSc. Na 22 stránkách je zpracováno celkem pět nejčastějších a medicínsky nejzávažnějších chorob -revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida, osteoartróza váhonosných kloubů, systémový lupus erytematodes a dna. Standardy uvádějí základní popis, diagnostické a funkční zhodnocení a současné přístupy k léčbě. Jsou opatřeny řadou tabulek a schémat, které přehledně informují o nejdůležitějších faktech týkajících se uvedených onemocnění.

Cena : 57,50 Kč /66.-Sk/. Vyšlo 1999.

ČASOPIS ČESKÁ RADIOLOGIE pro vás připravil zajímavé supplementum o ULTRASONOGRAFII

Jedná se o nejnovější poznatky při vyšetřování ultrazvukem s použitím kontrastní látky LEVOVIST®. Sborník má 72 stran, obsahuje celkem 14 příspěvků čelných odborníků, kteří shrnují zkušenosti s použitím této látky v diagnostice chorob cévních, urologických, jaterních, onemocnění dětského věku, diagnostice chorob prsu a dalších orgánů. Statickým B-modem i dopplerovskou barevnou dynamickou metodou provedená vyšetření potvrdila posun možností ultrazvukové diagnostiky, o němž se ještě před několika lety nevěřilo, že by byl možný.

Obsah supplementa je přínosem k zaplnění mezery v této oblasti. Text je doprovázen barevnými ukázkami.

Cena: 58,50.-Kč /65.-Sk/. Vyšlo 1999.

K časopisu ANESTEZIOLOGIE A NEODKLADNÁ PÉČE patří supplementum, které pojednává o KRANIOCEREBRÁLNÍM PORANĚNÍ A NITROLEBNÍ HYPERTENZI.

Další částí supplementa jsou práce o RENÁLNÍ INSUFICIENCI A ELIMINAČNÍCH METODÁCH. Do první části přispěli odborníci zabývající se problematikou poranění lebky a její léčbou. Důraz je kladen na včasné provedení všech opatření již v přednemocniční péči a na nutnost zaměřit se na včasné předejití vzniku nitrolební hypertenze. Jsou popsána doporučení na poskytování pomoci a uvedeny standardy nejvhodnějších postupů. Důraz je kladen na včasnost, rychlost diagnostiky při zachování její komplexnosti se stanovením diagnózy a indikace k chirurgickému výkonu a celkové léčby. Na základě přijatých zásad v zahraničí jsou prezentována doporučení péče u těžkých poranění. Polséze je sestaven protokol postupů léčení nemocných s posttraumatickou nitrolební hypertenzí.

Druhá část přináší články zahraničních autorů /v anglickém originále/, a to od Payena a kol. o vhodnosti a smyslu hemofiltrace u septického pacienta. Práce Trägra a kol. pojednává o hepatosplanchnickém systému za sepse. Soustřeďuje se na perfúzi orgánu, výměnu kyslíku a metabolickou aktivitu hepatosplanchnického systému. Práce plzeňských autorů Šrámka a kol. pojednává o kontinuálních mimotělních metodách a antikoagulačním režimu. Připojeno je ekonomické vyhodnocení a délka životnosti okruhů použitých k eliminaci.

Cena: 55.-Kč /64.-Sk/. Vyšlo 1999.

ANESTEZIE K LAPAROSKOPICKÝM VÝKONŮM - supplementum při časopisu Anesteziologie a neodkladná péče

Supplementum je věnováno, jak již název napovídá, moderní technice znecitlivění k chirurgickému operování laparoskopickou metodou.V supplementu jsou soustředěny práce, které byly předneseny na konferenci, jež se koná pravidelně každý druhý rok. Práce porovnávají inhalační a nitrožilní způsob celkového znecitlivění k operacím v břišní chirurgii a gynekologii anebo k diagnostice s využitím laparoskopie. Hovoří se o vlivu na plicní mechaniku, na hemodynamiku. Důležité je i využití místní anestezie a vlivu polohy pacienta na fyziologické parametry hlavně v Trendelenburgově poloze. Jsou popsány komplikace, jejich četnost a způsoby, jak jim předcházet. Supplementum obsahuje též pojednání o indikacích pro laparoskopický výkon s přihlédnutím k nemocným s komplikujícím onemocněním /vzduchová embolie, nauzea a zvracení/. Jsou uvedeny přednosti této nové operační metody, změny teploty za výkonu a změny vnitřního prostředí.

Práce publikované v supplementu jsou určeny nejen anesteziologům, ale i břišním chirurgům a gynekologům.

Cena: 55.-Kč /64.-Sk/. Vyšlo 1999.

Supplementum SEKUNDÁRNÍ PREVENCE ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD

Alarmující údaj, že v ČR roste úmrtnost na mozkové cévní příhody (MCP) rychleji než úmrtnost na ICHS při 40 % riziku recidivy do 5 let , vedl redakci časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie k rozhodnutí vydat jako samostatné supplementum přehlednou stať předsedy cerebrovaskulární sekce ČNS doc. MUDr. Zb. Kality, CSc. o možnostech sekundární prevence iktu. Práce podává výklad patofyziologických momentů významných pro tuto problematiku a zevrubný přehled možností farmakologické i chirurgické sekundární profylaxe MCP. Supplementum je doplněno textem Helsinborgské deklarace, v níž se evropské země včetně ČR zavázaly dosáhnout souborem definovaných opatření do roku 2005 určitých cílů ve zlepšení péče o nemocné s MCP.

Cena: 57,50.-Kč /66.-Sk/. Vyšlo 1999.

Supplementum ANTIDEPRESIVA V DĚTSKÉ PSYCHIATRII

Obsah supplementa České a slovenské psychiatrie je rozčleněn do čtyř kapitol. V první se doc.MUDr. I. Drtílková,CSc. zabývá poruchami v dětství a adolescenci. Popisuje kardiotoxicitu léčby TCA, antidepresivy 2. generace a depresivy 3. generace (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu - SSRI) a vztahy antidepresiv k cytochromu CYP 450. Ve druhé kapitole si všímá účinku antidepresiv u hyperkinetické poruchy. Ve třetí a čtvrté kapitole uvádí jiné indikace antidepresiv, než jsou depresivní poruchy. Pozornost je věnována obsedantně kompulzivní poruše, Tourettovu syndromu, trichotilomanii, generalizované úzkostné poruše, odmítání školy, elektivnímu mutizmu, posttraumatické stresové poruše a panické poruše.

Cena: 41.-Kč /52.-Sk/. Vyšlo 1999.

Supplementum OTÁZKA LÉKU PRVNÍ VOLBY V LÉČBĚ SCHIZOFRENIE V DĚTSTVÍ A ADOLESCENCI

Při časopisu Česká a slovenská psychiatrie zpracovaly doc.MUDr.I. Drtílková, CSc. a doc. MUDr. E. Malá, CSc. V první části nazvané Nová antipsychotika II. generace u dětí a adolescentů doc.Drtílková shrnuje poznatky léčby schizofrenie konvenčními i atypickými antipsychotiky, strategii léčby a výskyt nežádoucích účinků. Z atypických antipsychotik zmiňuje amisulprid, risperidon, klozapin, sertidol, olanzapin a quetiapin. Druhá kapitola je věnována předběžným zkušenostem s risperidonem u dětí s pervazivními vývojovými poruchami. V další kapitole jsou uváděny možnosti léčby dětí a adolescentů se schizofrenními poruchami risperidonem. Čtvrtá kapitola popisuje nálezy strukturálních a funkčních abnormit v základním výzkumu mozku u schizofrenních pacientů s první epizodou onemocnění. Poslední kapitola zpracovaná doc. Malou obsahuje stručný přehled antipsychotik, jejich působení a indikace se speciálním zaměřením na risperidon.

Cena: 41.-Kč / 52, - Sk/. Vyšlo 1999.

Supplementum GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA

Vydání tohoto supplementa České gynekologie z brněnské konference předcházela velmi důkladná příprava a recenze s výběrem nejlepších prací. Recenze byla provedena editorem prof.MUDr.Pavlem Ventrubou, DrSc. a vědeckou komisí, která byla složena z předních českých a slovenských gynekologů. Práce byly rozčleněny do osmi tematických okruhů: Obecné principy gynekologické operativy, One-day surgery a operace děložního čípku, Operační techniky v reprodukční gynekologii, Kontroverze v přístupu k hysterektomii, Operativa v onkogynekologii, Urogynekologická operativa, Senologie, Nové techniky, Komplikace operační léčby. Jednotlivé příspěvky představují průřezový profil současných názorů a trendů v operační gynekologii. Na rozdíl od obvykle koncipovaných abstrakt a supplement byla v textové části poskytnuta dostatečná pozornost a také prostor diskusi.

Cena: 54,50.-Kč /61,50.-Sk/. Vyšlo 1999.

Časopis Praktický lékař - supplementum PRÁVO A MEDICÍNA

SUPPLEMENTUM PŘINÁŠÍ PRAKTICKÉ RADY A DOPORUČENÍ LÉKAŘŮM VŠECH OBORŮ. Přetiskuje v plném znění přednášky V. sympozia Praktického lékaře na téma PRÁVO A MEDICÍNA. Příspěvky se zaměřují na vztah požadavků etiky a práva, na právní odpovědnost lékaře ve vztahu k pacientovi, ke zdravotním pojišťovnám a ke státním orgánům, na užitečné aspekty spolupráce lékaře v případě projednávání jeho možného pochybení se soudními znalci a na právní problematiku hygienické služby. Dále jsou probírány právní aspekty problematiky prevence HIV/AIDS, otázky právní odpovědnosti ve vztahu k nemocnému dítěti a otázky příčetnosti pachatele. Obsah uzavírá kauza simulace oční poruchy a charakteristika kverulujícího pacienta a doporuční, jak s ním jednat.

Cena: 32.-Kč /42,50 Sk/. Vyšlo 1999.

Supplementum gastroenterologického kongresu Brno 1999

Při časopisu Česká a slovenská gastroenterologie bylo vydáno supplementum z průběhu Českého a slovenského gastroenterologického kongresu konaného v Brně 9. - 11.9.1999. Nosným tématem byly informace o geneticky podmíněných onemocněních gastrointestinálního ústrojí. V průběhu kongresu byly prosloveny přednášky o významu genetiky pro medicínu a gastroenterologii, o genetickém vyšetření u idiopatické a hereditární chronické pankreatitidy, o familiární adenomatózní polypóze a Gardnerově a Lynchově syndromu, o hereditárních faktorech zánětlivých střevních chorob, genetické hemochromatóze a další. Tyto přednášky a další varia jsou obsahem uvedeného supplementa.

Cena: 54.-Kč /62.-Sk/. Vyšlo 1999.

SUPPLEMENTUM „PROGRAM TEPLICE II“

Supplementum časopisu Hygiena. Program patří mezi úkoly vědy a výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR. Řešen v letech 1997-1999 jako pokračování Programu Teplice z let 1991-1996. Ovzduší – příznaky chorob dýchacího ústrojí u dětí – analýza nutričního příjmu a úprava stravování – pilotní studie výživového a zdravotního stavu – stravování těhotných – stravování nemocných zhoubnými nádory.

Cena: 65.-Kč /74.-Sk/. Vyšlo 1999.

 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER