Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.Ev. PURKYNĚ
NTS - Supplementa časopisů
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 

SUPPLEMENTA 1997

ČESKO-SLOVENSKÁ PEDIATRIE (1997)
I. slovenský pediatrický kongres v Bratislavě

Uveřejněná abstrakta obsahují informace na téma: molekulová diagnostika dědičných chorob - analýza DNA, atopie a bronchiální astma, autoimunita a choroby pojiva, diabetes mellitus, drogová závislost, intoxikace, primární péče v dorostovém lékařství, hematoonkologie a další. Své poznatky přednesli mimo slovenských a českých odborníků i zahraniční účastníci. Abstrakta jsou uvedena ve slovenštině/češtině a angličtině.

132 stran, 25.-Kč

ČESKÁ RADIOLOGIE (1997)
Zobrazovací metody v diagnostice

Zvláštní sešit České radiologie shrnul na 84 stranách celkem l7 aktuálních příspěvků čelných představitelů oboru v ČR, jež jsou svou orientací významné nejen pro radiodiagnostiky, ale také pro klinické obory, které zobrazovací metody v diagnostice využívají. Je probrán současný dosažený stupeň využití řady metod a s tím související stanovení algoritmů vyšetření v různých orgánových oblastech. Též jejich přínosy a ekonomické aspekty, i perspektivy dalšího rozvoje a ev. preventivního využití k časnému odhalování onemocnění. Jsou uvedena i kritická zhodnocení nasazení a výsledků intervenčních metod, které využívají kombinace radiodiagnostických výkonů s minimálně invazivními výkony léčebnými.

84 stran, cena 45,50 Kč

ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE (1997)
XXV. mezinárodní Česko-slovenské neurovaskulární sympozium

Supplementum obsahuje Doporučení pro diagnostiku a léčbu cévních mozkových příhod, dokument Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP a abstrakta rozdělená tematicky do oddílů primární prevence, sekundární prevence medikamentózní a chirurgická, diagnostika a léčba cévních mozkových příhod, subarachnoideální krvácení, migréna a cévní mozkové příhody, ultrazvukový Workshop, organizace péče o cévní mozkové příhody. Uvedeny jsou i postery..

36 stran, cena 43.-Kč

ČESKÁ GYNEKOLOGIE (1997)
Kongres České gynekologické a prorodnické společnosti, Karlovy Vary

Supplementum tvoří 34 článků, které jsou rozděleny do tří kapitol: porodnická analgezie, dětská gynekologie a perinatální medicína. Autory jsou čeští odborníci z dané oblasti. V jednotlivých článcích se dozvíte např. o vývoji epidurální analgezii v porodnictví, snížení počtu komplikací a vedlejších účinků na matku a dítě, o problémech mladistvých na antikoncepční poradní lince, o hypoxii plodu - indikaci k císařskému řezu a další.

Uvedené supplementum bude zajisté dobrým pomocníkem při vaší práci.

88 stran, cena 45.-Kč

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS (1997)
3. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie

Supplementum shrnuje přednášky a postery z výzkumu v dané oblasti, přes lipoproteiny k aminokyselinám, parametrům vnitřního prostředí, molekulární biologii , chemometrii a parametrům jakosti práce a kvality laboratorních výsledků. Zmíněny jsou i souvislosti mezi imunochemií a klasickou biochemií.

104 stran, cena 58.-Kč

ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRIE (1997)
Koncepce psychiatrické péče v ČR
Politika péče o duševní zdraví

Supplementum je určeno všem psychiatrům, klinickým psychologům a dalším pracovníkům v oborech psychiatrie a klinické psychologie. Vydaná publikace je výsledkem iniciativy výboru České psychiatrické společnosti ČLS JEP a několikaleté práce odborné komise, jejíž členové při tvorbě koncepce spolupracovali s dalšími tuzemskými i zahraničními konzultanty a recenzenty. Cílem práce bylo vypracovat standardy v poskytování psychiatrické péče v naší republice, a to v souladu s potřebami pacientů a ekonomickými možnostmi českého zdravotnictví. Přestože došlo k několika úpravám navržené verze, nutno pokládat i její publikované vyhotovení za pracovní a tudíž nedokončený návrh předložený touto formou k připomínkování.

84 stran, 35,50.-Kč

ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRIE (1997)
Hyperkinetické a tikové poruchy u dětí z hlediska biologické psychiatrie

Autory jsou doc. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. a její spolupracovníci z Psychiatrické kliniky MU a FNsP v Brně. Supplementum se zabývá problematikou nových psychofarmak zaváděných do pedopsychiatrické praxe. První část přináší nejnovější poznatky z léčby hyperkinetické a tikové poruchy v dětském věku a etiopatogenezi. Druhá část obsahuje dvě klinické farmakologické studie z dětského oddělení brněnské psychiatrické kliniky, v nichž autoři srovnávají efekt různých preparátů při léčbě hyperkinetické poruchy a tikových poruch.

Příručka je dobrým pomocníkem dětským psychiatrům pro lepší orientaci v rozsáhlé odborné literatuře o biologických aspektech hyperkinetické a tikové poruchy.

80 stran, cena 35,50 Kč

ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRIE (1997)
Aktuálne problémy klinickej psychiatrie

Jde o souhrn příspěvků, se kterými jejich autoři vystoupili na II.sjezdu Slovenské psychiatrické společnosti v červnu 1997. Na tvorbě supplementa se podíleli odborníci z psychiatrických klinik, fakultních nemocnic, z poliklinik a psychiatrických ambulancí z Bratislavy, Bánské Bystrice, Michalovců a Velkého Záluží.

Slovenští psychiatři ve svých článcích rozebírají stěžejní témata, kterými se v současné době zabývají, a to z oblasti psychopatologie a kliniky, přes biologickou psychiatrii, psychofarmakologii, až po psychoterapii a rehabilitaci. Autoři se například věnují rozboru atypičnosti deprese a její léčbě, dětskému autismu a mentální retardaci, problému involuce, panické poruše, poporodním psychózám a poruchám stravování. Nezapomínají ani na společenské problémy v důsledku zvyšujícího se počtu drogově zavislých, reintegrace schizofrenních pacientů, pozornost věnují rovněž empatii-nosiči sociálních vztahů a funkcí.

68 stran, cena 35,50.-Kč

PRAKTICKÝ LÉKAŘ (1997)
Psychiatrický pacient v nepsychiatrické ordinaci

Supplementum bylo věnováno III.symposiu Praktického lékaře. V uveřejněných referátech se autoři zabývali např. otázkou přístupu praktického lékaře k depresivnímu pacientovi, použitím psychofarmak v nepsychiatrické praxi, setkáním praktických lékařů s psychiatrickými pacienty v ordinaci, zkušenostmi s psychiatrickými pacienty na chirurgii. Ozvláštněním symposia bylo vystoupení pacientky a její sdělení , soustředěné na vlastní zvládání svého onemocnění a vnímání přístupu lékařů. Další část supplementa obsahuje články o raných poruchách vývoje osobnosti a toxikomanech v ambulanci praktického lékaře.

Z uvedeného obsahu zjistíme, že se jedná o témata věčně živá, diskutovaná a do budoucnosti nadále problematická.

32 stran, cena 26.-Kč

PRAKTICKÝ LÉKAŘ (1997)
Mezioborová spolupráce v medicíně

Úvod patří shrnujícímu článku „Několik pohledů na české zdravotnictví koncem roku 1996“ od prof. MUDr. M. Hájka, DrSc. V návaznosti dále následují články o některých pozitivních a negativních jevech současné medicíny a o etických a právních aspektech mezioborové spolupráce v medicíně. Na tyto kapitoly již navazují články zcela odborného charakteru, jako jsou otázky „reversu“, zkušenosti s léčením těžkých nekrotizujících pankreatitid, význam sonografie v diagnostice žlučových kamenů, rozeznání včasné diagnózy a prvotní ošetření akutních tepenných příhod z pohledu angiochirurga a další. Supplementum je zakončeno informací o akutní operaci na průdušnici a o tracheostomii.

24 stran, cena 26.-Kč

 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER