Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.Ev. PURKYNĚ
NTS - Supplementa časopisů
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 

SUPPLEMENTA 2005

60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ IV. INTERNÍ KLINIKY 1. LF UK A VFN

Supplementum č.1 Časopisu lékařů českých

V květnu 2005 vzpomněla 60. výročí svého založení IV. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. K této příležitosti vydala klinika v rámci Časopisu lékařů českých supplementum, v němž čtenář vedle vzpomínky na prvního přednostu této kliniky, prof. MUDr. Bohumila Prusíka, DrSc., zakladatele angiologie u nás, a úvodu přednosty kliniky nalezne 11 článků, které jsou určitou reflexí výzkumných aktivit tohoto pracoviště:

Žák A., Tvrzická E., Zeman M., Vecka M.: Patofyziologie a klinický význam vícenenasycených mastných kyselin řady n-3; Zeman M., Žák A., Vecka M., Tvrzická E.: Inzulínová rezistence, metabolický syndrom a kardiovaskulární onemocnění; Goričan K., Chochola M., Vařejka P., Bartůněk P.: Význam duplexní sonografie pro určení poruch průchodnosti proximálního úseku společné karotické tepny; Bartůněk P., Goričan K., Mrázek V., Němec J., Zapletalová J., Vařejka P., Sklenář T. Bína R., Rozmarová P.: Postižení srdce v průběhu lymeské borreliózy; Lukáš K.: Jak se změnila endoskopie za posledních 60 let ... Švestka T., Krechler T., Brůha R., †Jablonská M., Fabry T. L., Zhang Z. G.: Ochranné mechanizmy žaludeční sliznice; Lukáš M.: Idiopatické střevní záněty - vývoj poznatků za šedesát let; Dvořák M.: Glutenová enteropatie - výskyt, diagnostika, léčba; Urbánek P., Brůha R., Mareček Z., Petrtýl J.: Infekce virem hepatitidy C na počátku 21. století; Vítek L.: Cytoprotektivní účinky bilirubinu; Brůha R., Petrtýl J., Urbánek P., Švestka T., Kaláb M., Mareček Z.: Dlouhodobá farmakologická léčba portální hypertenze a Novák F.: Riziko malnutrice a úloha umělé výživy.

Cena 96.-Kč (130.-Sk).


30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ UROLOGICKÉ KLINIKY 1. LF UK A VFN

Supplementum č.2 Časopisu lékařů českých

Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze byla zřízena 17. října 1975 jako nejmladší klinické pracoviště tehdejší Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze a Fakultní nemocnice II s poliklinikou v Praze 2. Letos oslavila klinika od svého vzniku již 30 let. K této příležitosti vydala v rámci Časopisu lékařů českých supplementum.

V úvodníku představuje přednosta kliniky prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. toto speciální pracoviště jak po stránce profesní, tak po stránce pedagogické. Nezapomíná ani na zakladatele kliniky prof. MUDr. Eduarda Hradce († 20.10.2005), jemuž svým úvodním článkem vzdává hold.

Supplementum dále obsahuje 10 příspěvků předních odborníků, kteří na klinice působí či s ní spolupracují a kteří prostřednictvím svých článků seznamují ostatní lékařskou veřejnost se svou profesí, výzkumy a jejich výsledky:

Kočvara R., Dvořáček J., Dítě Z., Sedláček J., Molčan J.: Dlouhodobé výsledky rekonstrukce hypospadie pomocí vaskularizovaných laloků a tubulizace incidované ploténky - 588 případů; Šafařík L., Novák K., Dvořáček J.: Možnosti laparoskopie v uroonkologii; Babjuk M., Soukup V., Petřík R., Pavlík I., Jirsa M., Dvořáček J., Pecen L.: Fluorescenční cystoskopie a její místo v diagnostice a léčbě povrchových nádorů močového měchýře; Zámečník L., Dvořáček J.: Ženská sexuální dysfunkce; Zámečník L., Hanuš T., Pavlík I., Dundr P., Povýšil C.: Intersticiální cystitida - diagnostika a léčba; Viktorová T., Babjuk M., Dušková J., Stolz J., Goetz P., Mareš J.: Exprese genů PAX2 a PAX8 v konvenčním typu renálního karcinomu a jejich role v prognostice tohoto onemocnění; Viktorová T., Babjuk M., Mareš J.: Molekulární podstata maligních nádorů ledvin dospělého věku; Pacík D.: Současné možnosti terapeutického ovlivnění lokálně pokročilého karcinomu prostaty; Novák K.: Léčba nefrolitiázy dolního pólu ledviny a Dítě Z., Kočvara R., Smičková Z., Sedláček J., Dvořáček J.: Efekt biofeedbacku v léčbě nonneurogenních dysfunkcí dolních močových cest u dětí.

Cena 96.-Kč (130.-Sk)


60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ

Supplementum č. 3 Časopisu lékařů českých

Dne 13. října 1945 vydal prezident Československé republiky dr. Edvard Beneš dekret, kterým v Hradci Králové zřídil pobočku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A tak Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové slaví letos 60 let od svého založení. Při této příležitosti vydala v rámci Časopisu lékařů českých supplementum.

V úvodníku děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. podrobněji přibližuje její postupný vývoj. Připomíná, že hradecká lékařská fakulta vychovala za dobu své existence 8000 lékařů všeobecného a stomatologického směru.

V rámci supplementa je prezentováno devět prací, které jsou průřezem aktivit hradecké fakulty: Špaček J.: Sériová elektronová mikroskopie a její přínos pro studium ultrastruktury mozkové kůry; Holeček M.: Glutamin a aminokyseliny s rozvětveným řetězcem - praktický význam jejich metabolických vztahů; Řezáčová M., Vávrová J., Cerman J.: Buňka a genotoxický stres: reakce na dvojité zlomy DNA; Bureš J., Kopáčová M., Voříšek V., Bukač J., Neumann D., Rejchrt S., Pozler O., Douda T., Živný P., Palička V.: Stanovení rychlosti evakuace žaludku pomocí dechového testu s 13C-oktanovou kyselinou. Metodika testu pro dospělé a výsledky vyšetření zdravých dobrovolníků; Malý J., Pecka M., Gregor J., Dulíček P., Blažek M., Malý R., Pudil R., Bláha M.: Rezistence na kyselinu acetylosalicylovou u nemocných s ischemickou chorobou srdeční jako bioindikátor léčebné strategie; Vojáček J., Bis J.: Kardiogenní šok u akutního infarktu myokardu - co víme v roce 2005; Čáp J., Němeček S., Řezáčová M., Cerman J.: Možnosti medikamentózní léčby akromegalie; Šafka V., Hůlek P., Krajina A., Dulíček P., Fejfar T., Jirkovský V., Pozler O., Vaňásek T.: Buddův-Chiariho syndrom a TIPS - 12 let zkušeností a Kadlecová J., Jirásková N., Nekolová J., Rozsíval P., Kvasnička J.: Výsledky operace katarakty u pacientů starších 80 let.

Cena 96.-Kč (10.-Sk).


V. MEZINÁRODNÍ A MEZIOBOROVÁ KONFERENCE O PORUCHÁCH PŘÍJMU POTRAVY

Supplementum časopisu Česká a slovenská psychiatrie

U příležitosti konání V. mezinárodní a mezioborové konference o poruchách příjmu potravy ve dnech 17- - 19- března 2005 vydalo Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociací pro psychogenní poruchy příjmu potravy speciální supplementum zaměřené na tuto problematiku.

Jak v úvodním článku zdůraznila předsedkyně organizačního výboru konference doc. MUDr. Hana Papežová, CSc., hlavním cílem jednání konference byla integrace klinických a vědeckých prací o poruchách příjmu potravy (PPP), prezentace účinných forem terapie, primární a sekundární prevence. Posláním českých i zahraničních účastníků bylo hledání nových poznatků v oblasti výzkumu PPP, které by měly sloužit nejen psychiatrům, ale i ostatním odborníkům - psychologům, zdravotním sestrám, rodinným terapeutům, poradcům pracujícím ve školách a ve vrcholovém sportu - a rovněž laické veřejnosti. Supplementum přináší české a většinou i anglické souhrny ze všech vyžádaných přednášek, a to k problematice obezitologie, mentální anorexie a bulimie, genového výzkumu a dalších problému. V oddíle Workshopy se přednášející věnovali arteterapii, práci s tělem a jídelnímu chování. Kapitola Výzkumné studie informuje o endokrinních dysfunkcích tukové tkáně, o dietních postupech našich školáků a o diagnostice, terapii a významu body image. V kapitole Klinická praxe se čtenáři alespoň ve stručnosti seznámí se sucidiálním chováním v souvislosti s PPP a s úspěchem léčby mentální anorexie v denních stacionářích.

Součástí supplementa jsou rovněž úvahy o vztahu zdravotnických pracovníků, veřejnosti a médií ,a to zejména k reklamě, která nesprávně ovlivňuje mládež ve vztahu k vlastnímu vzhledu a zdraví. Součástí konference byly i postery věnované neurologickým a klinickým pracím. Lékaři v nich informují o genetických faktorech v souvislosti s PPP, o vlivu estrogenů a hormonů, plazmatické hladině ghrelinu, o vícerodinné terapii v ČR, katatymní a imaginativní psychoterapii, ergoterapii a dalších zajímavých tématech.

Cena 55 .- Kč (78.-Sk).


KŮŽE - ZRCADLO ORGANISMU

Supplementum časopisu Praktický lékař

"Kůže je zrcadlem naší emoční pohody... Často se však rozhodneme nevšímat si psychologicko-etiologického pozadí a léčíme pouze kožní změny. Divíme se pak, proč je naše léčba neúčinná."

G. Lazarus, 1987

Supplementum časopisu Praktický lékař obsahuje texty všech přednášek ze stejnojmenného XI. sympozia Praktického lékaře.

Zabývá se psychosomatickou dermatovenerologií, acné excoriée, UV zářením a jeho působením na kůži. Dalšími tématy byly: maligní melanom kůže, psoriáza a dnešní stav věcí, vybrané projevy vnitřních chorob na kůži, dermatitis herpetiformis Duhring jako forma manifestace glutenové enteropatie, erysipelas, nemoci vyvolané herpetickými viry a jejich léčba, diferenciální diagnostika nejzávažnějších pohlavních chorob a metody molekulární biologie v dermatovenerologické diagnostice, identifikace sexuálně přenosných nemocí aj.

Cena 62.-Kč (86.-Sk)


XIV. Slovensko-Český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 29. 9.-2. 10. 2005
Zborník postgraduálních prednášok.

Supplementum č. 1 časopisu Transfuze a hematologie dnes

Sborník obsahuje soubor zkrácených verzí postgraduálních přednášek, které byly prezentovány na XIV. Slovensko-Českém hematologickém a transfuziologickém sjezdu ve Štrbském Plese na přelomu září a října roku 2005. Je širokým průřezem problematiky současné hematologie a transfuzní medicíny provedeným špičkovými odborníky, zabývajícími se danou oblastí těchto lékařských oborů. Tato publikace přináší čtenářům ucelený pohled na řadu klinicko-patologických stavů, jejich diagnostiku, terapii či profylaxi. Zahrnuje i aktuální témata aferéz, hemoterapie a laboratorní hematologie. Publikace je určena nejen hematologům a transfuziologům, ale i ostatním lékařům či jiným zdravotnickým pracovníkům, kteří se ve své praxi s hematologickými onemocněními a transfuzními postupy setkávají.

Cena 60.-Kč (85.-Sk)


DIAGNOSTIKA A LÉČBA MNOHOČETNÉHO MYELOMU

Supplementum č. 2 časopisu Trasnfuze a hematologie dnes

Doporučení vypracované Českou myelomovou skupinou a experty Slovenské republiky pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu.

Proces formování názorů na optimální léčbu jakékoliv nemoci má svůj historický vývoj. Zpočátku bylo léčení považováno dominantně za umění (ars medici) a v umění, jak známo, existují sice určité směry, ale žádná přísná pravidla. Od počátku minulého století se názory na léčbu odvíjely od mínění vedoucích osobností oboru, které se zakládalo na jejich zkušenosti. Koncem minulého stolení, v době prudkého rozvoje informačních technologií, se mění i způsob formování názorů na optimální léčbu. Z takzvané opinion based medicine vzniká evidence based medicine. Počítačové zpracování dat umožnilo rychlé vyhodnocení výsledků klinických studií, prováděných na souborech o tak velkém počtu jedinců, aby rozdíly ve výsledcích nemohly být způsobeny individuální variabilitou. Evidence based medicine rozděluje sílu důkazu do kategorií a dle nich odvozuje také úroveň doporučení. Takto roztříděné veškeré dostupné informace jsou pak základem tvorby názorů na to, co lze považovat za optimální a co ne. Výše uvedené doporučení zcela respektuje tyto principy. Ve stručnosti uvádí přehled studií, které řeší dílčí otázky související s léčbou a z nich dle principů uvedených v tabulce formuluje konkrétní doporučení pro praxi jak řešit tu či onu situaci u pacienta. Čtenář zde nalezne návod, jak dospět k diagnóze u osob s hraničními nálezy, je zde definováno kdy je vhodné začít léčbu a jakou léčbu pro které pacienty považovat za optimální. Léčba zhoubných chorob však není prosta vedlejších účinků, a proto obsahuje text návod, jak se těmto nežádoucím účinkům vyhnout, nebo jak je zmírnit, jaké léky přidat s cílem profylaxe nežádoucí účinků k základní protinádorové léčbě. Hodně prostoru je zde věnováno zkušenostem s novými léky, thalidomidem a bortezomibem. Doporučení pro léčbu mnohočetného myelomu svojí formou odpovídá obdobným textům, tvořených Americkou onkologickou společností, případně evropskými hematoonkologickými společnostmi. Obsáhlostí a precizností argumentace se liší od některých doporučení zveřejněných v ČR, nicméně preciznost, věcnost a zdůvodnění každého dílčího doporučení dle výše uvedeného principu bude čím dále tím více důležité, neboť jednotlivé léčebné alternativy mají i svoje finanční rozměry, které se v případě nových léků ze skupiny targetid therapy pohybují v rozmezí 5 000 000 až 1 000 000 Kč na jednu léčebnou kůru pro pacienta. Vzhledem k ekonomickému dopadu těchto doporučení existují v USA i Německu instituce, ověřující správnost, aby tak zamezily zveřejnění doporučení zvýhodňující zájmy některé farmaceutické firmy. V ČR a SR tuto kontrolní roli převzaly výbory Slovenské a České hematologické společnosti. Zájemci naleznou toto doporučení na adrese www.myeloma.cz.


MALÁ CHIRURGIE
Ošetřování poranění v ordinaci praktického lékaře

Supplementum 2 časopisu Praktický lékař

Supplementum má pomoci praktickému lékaři lépe se orientovat v oblasti léčby poranění a přispět ke zlepšení komunikace s poraněným pacientem a jeho blízkými. Tématem jsou poranění, oděrky, rány, popáleniny, pohmožděniny, poranění kloubů, ale i zlomeniny, jak ošetřovat oběti násilí a odhalit vnitřní zranění apod.

Některé části jsou koncipovány tak, aby se mohly stát písemným návodem i pro pacienty.

Supplementum je sestavené z nově upravených článků uveřejňovaných před třemi lety v Praktickém lékaři. Jejich autor, chirurg František Krtička, získal za tento seriál Cenu Chirurgické společnosti ČLS JEP.

Cena 62,-Kč (86,- Sk)


Pro předplatitele jednotlivých titulů jsou supplementa v ceně předplatného. Ostatní zájemci si je za výše uvedené ceny mohou objednat na adrese: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 224266226, e-mail nts@cls.cz.

 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER