Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.Ev. PURKYNĚ
NTS - Supplementa časopisů
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 

SUPPLEMENTA 2004

IV. česká konference kognitivně behaviorální terapie
(Kroměříž, 20. – 22. května 2004)

Supplementum č.1 časopisu Česká a slovenská psychiatrie

Supplementum obsahuje soubor referátů ze 4. české konference KBT, která se konala v květnu 2004 v Kroměříži. Jednotlivé texty jsou napsané ve formě článků a zabývají se širokým spektrem psychických poruch a jednotlivými KBT přístupy k nim. Obsahují i práce srovnávající KBT s farmakoterapií a upozornění na možnosti a meze kombinované léčby.
Supplementum může zároveň sloužit jako výukový text pro psychiatry v klinické praxi i pro lékaře z jiných oborů, kde se psychiatričtí pacienti také vyskytují, například pro praktické lékaře.

Cena 50 .- Kč (68 .- Sk).


UEGW 2004

Supplementum časopisu Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie

Supplementum vychází v angličtině jako zvláštní číslo pro účastníky mezinárodního gastroenterologického sympozia UEGW v Praze v září 2004. Editory svazku jsou M. Kment, V. Jirásek a Z. Mařatka.
Obsahem supplementa je přehled přínosu českých a slovenských gastroenterologů a hepatologů ke světovému písemnictví a pokroku zvláště za posledních 40 let. V 17 kapitolách jsou zahrnuty všechny hlavní oblasti gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie zpracované předními domácími odborníky. Součástí každého článku je vyčerpávající bibliografie českých a slovenských autorů.

Cena 82 .- Kč (112 .- Sk).


XXXII. ČESKO-SLOVENSKÉ NEUROVASKULÁRNÍ SYMPOZIUM

Supplementum časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Již po páté se v prostorách Academia Centra Baťovy univerzity ve Zlíně konalo dvoudenní neurovaskulární sympozium, na kterém bylo prezentováno 69 přednášek a 22 posterů. Na třech satelitních sympoziích byly předneseny výsledky klinického průzkumu PESETA, poprvé byly v České republice zveřejněny též výsledky studie MATCH, na dalším sympoziu byla diskutována úloha rehabilitace a botulotoxinu pro ovlivňování spasticity u nemocných po iktu. Dále proběhly přednášky o indikacích karotické endarterektomie, o současném managementu subarchnoideálních krvácení a další.
Současně s programem sympozia lékařů proběhla i jednání v sekci sester, kde vedle ústních sdělení byla i posterová část.

Cena 77 .- Kč (105 .- Sk).


KE 100. VÝROČÍ VYDÁVÁNÍ ČASOPISU ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRIE

Supplementum č.2 časopisu Česká a slovenská psychiatrie

U příležitosti stého výročí časopisu Česká a slovenská psychiatrie vydala Psychiatrická společnost ČLS JEP supplementum, které je průřezem historie rozvoje časopisu. Připomíná významné osobnosti, které se v průběhu let na jeho formování podílely a nabízí čtenářům ukázky nejzajímavějších článků zachycujících vývoj psychiatrie v naší zemi.
Časopis byl založen prof. MUDr. Ladislavem Haškovcem v roce 1904, který jej jakožto měsíčník začal vydávat vlastním nákladem pod názvem Revue v neurologii, psychiatrii, fysikální a diaetetické therapii. V průběhu let se název časopisu několikrát měnil.
Supplementum je doplněno ukázkou titulního listu a úvodníkem prvního čísla, ukázkami reklam z prvních let časopisu a závěrem je uveden seznam redakcí a nakladatelů ročníku 1-52 (1904 – 1956).

Cena 50 .- Kč (68 .- Sk).


BOLEST V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Supplementum časopisu Praktický lékař

Supplementum přináší plné a často rozšířené texty sdělení přednesených na X. sympoziu Praktického lékaře. Obsahuje mj. farmakologický přehled analgetik, článek o akutní bolesti, chronické nenádorové bolesti a opioidy, o chornické bolesti zad pohledem neurologa, bolesti v epigastriu, funkční bolesti břicha, a přednášku o psychofarmacích při léčbě bolesti.
Supplementum podává ucelený soubor současných názorů na diagnostický význam bolesti a na její léčbu, do níž se po desetiletí tabuizování opět oprávněně vracejí opioidy.

Cena 57 .- Kč (76 .- Sk).


PROŽIL JSEM ZVLÁŠTNÍ STOLETÍ
Vzpomínky očního lékaře prof. MUDr. Jana Vanýska, DrSc.

Supplementum časopisu České a slovenské oftalmologie

Profesor Jan Vanýsek byl jednou z nejvýznamnějších osobností našeho očního lékařství 20. století. Vedl 24 let oční kliniky v Hradci Králové a v brně. Zaváděl u nás keratoplastiky, elektroretinografii, oční ultrazvukovou diagnostiku a implantace nitroočních umělých čoček.
Vanýskovy memoáry jsou subjektivním svědectvím, ale zároveň přiléhavě charakterizují dobové poměry v lékařství a ve vědě. Koncentrovaně se zde odrážejí postoje, přístupy a činy příznačné v onom zvláštním století. Každý kdo tu dobu prožil, porozumí Vanýskovu líčení průběhu, postav a neblahých důsledků normalizace 70. let v akademickém prostředí, které jeho osobně velice tragicky postihly.
Vzpomínky připravil k publikaci Jiří Vanýsek pomocí magnetofonových záznamů vyprávění svého otce.

Cena 56 .- Kč (77 .- Sk).


PERINATOLOGIE

Supplementum časopisu Česká gynekologie 1/2004

Supplementum České gynekologie je monotématicky zaměřeno na komplexní problematiku reprodukčního zdraví. Úvodní práce jsou věnovány imunopatologii a histopatologii ektopické nidace, imunologickým aspektům infertility a urogynekologickým komplikacím s ohledem na reprodukci. Další část je věnována problematice invazivní prenatální diagnostiky, komplikacím u plodu v průběhu léčby steroidy při indukci plicní zralosti a komplexní problematice vybraných vrozených vývojových vad (incidence, diagnostika, mortalita, výskyt vrozených malformací u plodů po asistované reprodukci). Část neonatologická obsahuje původní práce z oblasti péče o kriticky nemocné novorozence i novorozence fyziologické – donošené. Neonatologická část je doplněna výsledky dlouhodobého sledování u perinatálně ohrožených dětí (prematurita, perinatální hypoxie a vrozené vývojové vady). Původní práce jsou doplněny prognózou péče o reprodukční zdraví v ČR do roku 2010.

Cena 87 Kč (115 Sk)


Pro předplatitele jednotlivých titulů jsou supplementa v ceně předplatného. Ostatní zájemci si je za výše uvedené ceny mohou objednat na adrese: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 22426 6226, e-mail nts@cls.cz.

 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER