Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.Ev. PURKYNĚ
NTS - Supplementa časopisů
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 

SUPPLEMENTA 2003

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
100 let EKG


Supplementum obsahuje na 220 stranách práce historické a práce moderní. Články jsou rozděleny do několika tematických celků, počínaje historií EKG , dále práce přehledné a hlavní interní onemocnění, pokračuje téma o klasické elektrokardiografii a jejím mladším sourozenci - vektorkardiografii, elektromagnetickém mapování, zátěžové elektrokardiografii, intrakardiální elektrografii a ortográdní elektrokardiografii. Závěrečná část je věnována kazuistikám.

Vyšlo v březnu 2003 (vročení 2002), cena 295.-Kč vč. DPH

ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRIE

Když tělo trpí za duši
When the body suffers for the mind

Supplementum je věnováno 4. mezinárodní a mezioborové konferenci o poruchách příjmu potravy. Shrnuje důležité poznatky nejen našich odborníků, ale i předních klinických a vědeckých evropských pracovníků. Práce zde prezentují společně psychiatři a odborníci jiných lékařských oborů, včetně oborů preklinických, terapeuti různého zaměření, sociální pracovnice, rehabilitační pracovníci a další. Výběr tematiky zobrazuje vývoj problematiky zejména v těchto oblastech: zobrazovací metody, genetické studie a mechanismy nutriční a energetické rovnováhy, disociativní jevy a vnímání bolesti, animální modely a stresové modely, neuropsychologické testování. V klinické části je pozornost věnována motivační terapii, rodinné terapii, práci s porušeným vnímáním vlastního těla. Práce odrážejí snahu o integraci vědeckých poznatků klinických i preklinických do klinické praxe.
Dále jsou představeny nové formy komunikace pro odborníky i svépomocné organizace pro pacientky, rodiče, především nové formy práce s webovými stránkami a možnosti léčby pomocí internetu a SMS.
Supplementum též obsahuje nový program Denního stacionáře pro poruchy příjmu potravy, který byl otevřen 1.5.2002.

Vyšlo v roce 2003, cena 50.-Kč (68,-Sk)

ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH
Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádor
ů

Vysoce kvalifikovaný tým radiačních onkologů Masarykova onkologického ústavu v Brně prezentuje souborem prací "Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů" novou léčebnou strategii. Jde o reflexi zkušeností využívající kombinace radioterapie a chemoterapie, které uskutečňuje toto naše přední onkologické pracoviště rutině. Poučený čtenář se v přehledových článcích seznámí s principy méně obvyklých postupů a taktik a současně získá ucelenou představu o jejich výhodách. Jedním z nejcennějších poznatků uvedené metody je nejen přesah terapeutické účinnosti za obvyklou mez, ale především ochrana nemocného před často mutilujícími chirurgickými zákroky. Práce vychází jako supplementum Časopisu lékařů českých, jehož redakce tak reaguje na jeden z nejzávažnějších celospolečenských problémů.

Vyšlo v roce 2003, cena 74,- Kč (101,- Sk)

HYGIENA
Národní program zdraví. Vybrané projekty podpory zdraví řešené v roce 2001.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje každoročně veřejné výběrové řízení na projekty zaměřené na prevenci nemocí, na ochranu a podporu zdraví všech skupin obyvatelstva. Přispívá tak k naplňování cílů programu „Zdraví 2001 – zdraví pro 21. století“, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace a ke kterému se Česká republika přihlásila. V květnu 2003 vyšlo supplementum časopisu Hygiena. Předkládaný soubor článků prezentuje výsledky vybraných projektů podpory zdraví řešených v roce 2001, které přispěly a přispívají k ochraně, podpoře a rozvíjení zdraví ve společnosti.

Rok vydání 2003, cena 81,-Kč (111,- Sk).

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Nemocí jsou stovky, pacient vždy jen jeden
Zabraňme jeho fragmentarizaci !

Supplementum je věnováno tematice řešené na 9. sympoziu Praktického lékaře - problematice komplexního pohledu na pacienta. Nebývalý rozvoj medicínských technologií v 60. a 70. letech, objevy genetiky, transplantace orgánů přispěly k rozvoji nezřízeného vědeckého optimismu a medicína jako by zapomněla, že jedním z jejích předních úkolů je pomáhat člověku, dále se specializovala, superspecializovala a dehumanizovala. V současné době stále přibývá, zejména lékařům prvního kontaktu, nemocných trpících poruchami a obtížemi, na něž není možné beze zbytku aplikovat pouze vědecká kritéria. Jsou to pacienti s funkčními poruchami s velmi chudým až žádným objektivním nálezem, jsou to starší pacienti, psychosomatičtí a psychiatričtí pacienti ap. Z obsahu: Nemocí jsou stovky, pacient je vždy jeden (Honzák) Odysseův syndrom - vedlejší účinek vyšetřování (Votava) Fragmentace medicíny z pohledu praktického lékaře (Herle) Informovaný souhlas v podmínkách fragmentace medicíny (Krtička) Komplexní přístup k funkčním poruchám v gastroenterologii (Jirásek) Indikace biochemických vyšetření (Křemen) Bolesti hlavy. Diferenciální diagnóza a terapie migrény - současný stav (Dočekal) Gynekologická a sexuologická problematika v terénu (Fuchs) Celkový pohled na umírání (Munzarová) Zkušenosti s léčbou psychosomatických pacientů (Chvála, Moos) O kvalitě života (Křivohlavý) Psychiatrický pacient v ordinaci praktického lékaře (Honzák, Kurzová)

Vyšlo v roce 2003, cena 46.-Kč (63.-Sk)

ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
Evropská iniciativa pro cévní mozkovou příhodu (EUSI)
Doporučení pro péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP)
Verze 2002

V supplementu, které je určeno hlavně neurologům a internistům, je prezentován přesný překlad Doporučených postupů při akutní léčbě, sekundární a primární prevenci CMP. Materiál byl vypracován na základě konsenzu všech evropských neurologických společností v rámci skupiny EUSI.

Vyšlo v roce 2003, cena 77.-Kč (105.- Sk)


TRANSFUZE A HEMATOLOGIE DNES
Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu

V supplementu jsou uvedena Doporučení České myelomové skupiny a Myelomové sekce České hematologické společnosti pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu.V první části tohoto dokumentu jsou předložena stručně formulovaná doporučení. V navazující části jsou uvedena doporučení v celém rozsahu, to znamená souhrn informací k určité otázce a doporučení z nich vyvozené.

Vyšlo v roce 2003, cena 55.-Kč (75.-Sk)


ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRIE
Pohled na minulý a současný stav psychoterapie v České republice

Supplementum v řadě článků významných představitelů psychoterapeutických směru mapuje minulý a současný stav psychoterapie v České republice. V první části jsou uvedeny informace o psychoterapii v lůžkových a ambulantních zařízeních, v denních stacionářích, služby krizové intervence a práce subkatedry psychoterapie IPVZ. Další část je věnována některým významným psychoterapeutickým směrům jako je psychoanalýza, kognitivně behaviorální terapie, hypnoterapie, Rogersovská psychoterapie, Gestaltterapie, transakční analýza, systemická rodinná terapie, logoterapie, daseinsanalýza, skupinová a integrativní psychoterapie. Hlavní představitelé jednotlivých přístupů popisují základní paradigmata svých směrů, metody vedení výcviku, krátké kazuistiky terapeutického vedení pacienta a také možnosti výcviku u nás. Poslední část supplementa je věnována textům, týkajícím se výzkumu v psychoterapii u nás a důležitým edičním počinům v oblasti psychoterapeutické literatury.
Čtivé texty mohou být přínosem pro orientaci nejen pro psychiatry a psychology, kteří pracují v dané oblasti, ale také pro praktické lékaře a jiné somatické odborníky, kde psychoterapeutický přístup k pacientovi nabývá stále více na důležitosti.

Vyšlo v roce 2003, cena 50.-Kč (68.-Sk).

Pro předplatitele jednotlivých titulů jsou supplementa v ceně předplatného. Ostatní zájemci si je za výše uvedené ceny mohou objednat na adrese: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 22426 6226, e-mail nts@iol.cz.
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER