Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.Ev. PURKYNĚ
NTS - Supplementa časopisů
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 

SUPPLEMENTA 2002

ČESKÁ GYNEKOLOGIE
Perinatologie

Supplementum vydané k příležitosti Perinatologických dnů (Praha, duben 2002). Normální vývoj CNS-ultrazvuková diagnostika časného těhotenství - Prenatální diagnostika a péče u vícečetného těhotenství - Vývoj bránice a vznik kongenitální diafragmatické hernie - Perinatologie v ČR na konci tisíciletí-celostátní perinatální úmrtnost - Nejčastější příčiny zvyšování frekvence císařských řezů - Naše zkušenosti s intrapartální fetální pulzní oxymetrií - Vedení porodu u pacientek se dvěma císařskými řezy v anamnéze - Abstinenční syndrom novorozence-srovnávací studie uživatelek stimulačních drog a opioidů - Morbidita dětí s porodní hmotností pod 1500 g ve dvou letech věku-reflexe perinatální péče - Vliv malnutrice drogově závislých žen na porodní hmotnost jejich novorozenců - Výskyt vrozených vývojových vad v jednotlivých regionech ČR v roce 2000 - Inhalace oxidu dusnatého u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti s ARS.

Vyšlo v roce 2002, cena 74,-Kč ( 84,-Sk)

ČESKÁ GYNEKOLOGIE
17. evropský kongres gynekologie a porodnictví

Kniha abstrakt mezinárodního kongresu konaného v Praze v květnu 2002 (v angličtině). Tematické bloky: Clinical and Basic Science - Gynaecological Endocrinology - Reproductive Medicine - Gynaecological Surgery - Gynaecological Oncology - Urogynaecology - Prenatal Diagnosis - Office Gynaecology - Obstetrics and Materno-Fetal Medicine.

Vyšlo v roce 2002, cena 74,-Kč ( 84.-Sk)

ČESKÁ GYNEKOLOGIE
FNPS 2002 + IPDS 2002

Kniha abstrakt dvou mezinárodních kongresů konaných v Praze v září 2002: 29th Annual Meeting of the Fetal and Neonatal Physiological Society, 15th Congress of the International Perinatal Doppler Society. V angličtině. FNPS: Maternal nutritive restriction/fetal programming - Antenatal steroids - Placenta-function and growth - Perinatal brain injury - Perinatal endocrinology - Inflammation - cardiovascular system - Posters. IPDS: Oral presentations - Posters.

Vyšlo v roce 2002, cena 74,- Kč ( 84.-Sk)

ANESTEZILOGIE A NEODKLADNÁ PÉČE
Akutní stavy v těhotenství

Těhotenství se v životě ženy hodnotí jako fyziologický stav. Přesto jsme stále svědky akutních příhod, které se v jeho průběhu vyskytují. Dnešní přístupy porodníků, celková předporodní péče i osvěta přinesly řadu pokroků, ale akutní stavy v určitých případech zůstávají stálou hrozbou a mnohdy mají dramatický, až tragický průběh. Je proto nutné o těchto příhodách odborně hovořit, provádět rozbory komplikací a hledat cesty, jak příhodám předcházet.
V tomto supplementu jsou sebrány přednášky, které byly předneseny na 11. Hoderově dni 30. května 2002 na sympoziu pracovníků oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Svá sdělení přinesli též porodníci, anesteziologové, intenzivisté a dětští lékaři. Přednášky byly upraveny tak, aby mohly být publikovány v odborném tisku. Obsahují informace o krvácení, tromboembolické nemoci, koagulopatiích, o HELLP syndromu a o pomoci při náhlých příhodách. Dále upozorňují na zvláštnosti neodkladné resuscitace těhotné ženy a novorozence. Do supplementa bylo vloženo několik doplňujících prací.

Rok vydání 2002, cena 70,- Kč (77,-Sk)

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OFTALMOLOGIE
Historie očního lékařství v Čechách, na Moravě a na Slovensku

Supplementum Historie očního lékařství v Čechách, na Moravě a na Slovensku je jedinečnou publikací svého druhu. Mapuje detailně historii oftalmologie od jejich počátků v 18. století přes období Československé republiky až do nynější doby. Zabývá se nejen výukou očního lékařství na všech lékařských fakultách včetně hlavních reprezentantů klinik, ale i činností významných neklinických pracovišť. Pojednává o vědcích, kteří přispěli významným způsobem k řešení základních problémů očního lékařství, o učebnicích, odborných časopisech a o činnosti Československé - později České a Slovenské oftalmologické společnosti.
Publikace reflektuje hluboké historické znalosti autorů a je výsledkem obdivuhodné práce při nelehkém shromažďování potřebných údajů a dat.
Nelze než souhlasit s tvrzením v úvodu, že "….znalost oboru ve vlastní zemi je nejen součástí kulturní úrovně, ale zvyšuje i pocit národní hrdosti, který v našich zemích nepatřil nikdy mezi prioritní charakterové vlastnosti."

Rok vydání 2002, cena 56,-Kč (64,- Sk)

ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
XXX. česko-slovenské neurovaskulární sympozium

Supplementum vyšlo v rámci XXX. česko-slovenského neurovaskulárního sympozia za mezinárodní účasti, konaného 20. - 22. 6. 2002 ve Zlíně.
V průběhu této jubilejní akce, která je nejvýznamnější odbornou akcí České i Slovenské neurologické společnosti, jsou referovány postgraduální přednášky a odborná sdělení předních českých a slovenských odborníků a dalších odborníků ze zahraničí. Hlavní přednášky jsou publikovány in extenso, ostatní formou abstrakt. Přednášeny a diskutovány jsou především okruhy epidemiologie cévních onemocnění mozku, novinky v primární a sekundární prevenci ischemického iktu, akutní léčba cévní mozkové příhody včetně neurointenzivní péče i stavy po cévních mozkových příhodách. Dalším okruhem je management mozkové hemoragie a subarachnoideálního krvácení. Tradičním je neurosonologický workshop a sekce středních zdravotnických pracovníků věnovaná problematice péče v akutní fázi iktu.
Jedním z výstupů tohoto odborného jednání jsou novelizovaná Doporučení péče a diagnostiky cévních onemocnění mozku a nová doporučení neurosonologických postupů, které rovněž tvoří součást supplementa.

Rok vydání 2002, cena. 77,-Kč (86,- Sk)

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Lékař a informace

Přednášky z 8. sympozia časopisu Praktický lékař obsahuje samostatně vydané supplementum. Hlavním tematem přednášek je mj. otázka validity medicínských informací, otázka užívání zkratek, přijímání, zpracovávání a využívání informací u praktických lékařů a zdroj informací - Národní lékařská knihovna. V neposlední řadě užívání internetu, coby jedné z cest k využívání konsorciálního online přístupu do renomovaných databází.

Vyšlo v roce 2002, cena 41,- Kč (48,- Sk)

ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
Neurosonologie

Supplementum je plně věnováno neurosonologické problematice. Úvodní stať popisuje obsah a podmínky výkonu funkční specializace v neurosonologii. V následujících článcích jsou publikovány národní standardy vyšetření extrakraniálních tepen pomocí duplexní sonografie, dále pak národní standardy transkraniální dopplerovské sonografie a transkraniální barevné duplexní sonografie. Každý z těchto standardů, vypracovaných neurosonologickou komisí cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP, doprovází odborná příloha, popisující jak normální, tak i patologické nálezy, se kterými se neurosonografista setkává při užití jednotlivých uvedených metodik vyšetření.
Toto supplementum je přínosné především pro lékaře provádějící neurosonologické vyšetření (tedy nejen neurology, ale i radiology či internisty), může však posloužit k orientaci v neurosonologických metodách i ostatním lékařům, kteří své pacienty k těmto vyšetřením indikují.

Vyšlo v roce 2002, cena 77.-Kč (86.-Sk)

ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH
Sborník k 50. výročí založení ÚHKT


Sborník článků vyšlých v rámci 50. výročí založení Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze obsahuje jak původní (5) tak přehledné články (6) připravené pracovníky ústavu. Kromě úvodního článku prof. P. Klenera je doplněn přehledem publikační činností, do něhož byly zahrnuty pouze publikace z let 2000-2001 s impakt faktorem vyšším než 1.
Tematický záběr supplementa je široký a do značné míry reflektuje oblasti výzkumů, kterým se pracovníci ÚHKT věnují, a zasahuje od membránových antigenů hemopoetických buněk, buněčných linií, přes signální dráhy cytokinů, problematiku buněčné transdukce virem vakccinie, imunizaci plazmidovou DNA, diferenciální diagnostiku myelodysplastických syndromů až po problematiku cytogenetickou, týkající se přestaveb v oblasti 11q, problematiku destičkové aktivace, fotodynamické antileukemické terapie a blastické transformace lymfocytů.
U veřejných článků je neopominutelnou i jejich pedagogická hodnota zvláště z hlediska hematologické specializace a postgraduálního studia.


Vyšlo v roce 2002, cena 33,. Kč (39,-Sk).

ČESKÁ RADIOLOGIE
Současný stav a výhledy radiodiagnostiky břišní oblasti

Supplementum obsahuje na 92 stranách souborné příspěvky a diskuse k této /i další/ problematice diagnostického zobrazování, opírající se o soubor referátů, které odezněly v listopadu 2002 na XXXIII. českém radiologickém sjezdu v Českém Krumlově. Rozvoj nových vyšetřovacích postupů schopných odhalit jemnější detaily a funkční odchylky z pera čelných odborníků především gastroenterologické a uronefrologické problematiky, zachycuje čtenáři obraz současného stavu, trendy vývoje a úsilí zaměřené do budoucnosti a hodnotí jejich efektivitu. Náplň supplementa přináší ucelené informace nejen pro radiodiagnostiky, ale také pro odborníky všech hraničních oborů. Lze bez nadsázky říci, že se dotýká každodenní medicínské praxe.

Vyšlo v roce 2002, cena 75.-Kč (88.-Sk)

HYGIENA

Národní program zdraví. Vybrané projekty zdraví řešené v roce 2000.
Předkládaný soubor článků prezentuje výsledky některých úspěšně řešených projektů podpory zdraví v roce 2000.

Rok vydání 2002, cena 81,- Kč (90,-Sk).

ROZHLEDY V CHIRURGII

Toto supplementum má polytematický charakter. Obsahuje články o harmonickém skalpelu a chirurgii štítné žlázy, o použití harmonického skalpelu při laparoskopické cholecystektomii a o transekcích jater harmonickým skalpelem u elektivních jaterních operací. Dále uvádí články o technice resekcí jater s využitím harmonického skalpelu, první zkušenosti s použitím radiofrekvenční ablace u neresekabilních sekundárních jaterních tumorů, kvalitě implantátů používaných ke korekci defektů při řešení kýl, přínosu moderních vstřebatelných šicích materiálů ke snížení výskytu ranných komplikací po laparotomii a o prvních zkušenostech s použitím P.H.S. síťky.

Vyšlo v roce 2002, cena 82.-Kč (92.-Sk)

ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE A SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ
Problematika proteinu ERBB - 2 a genu ERBB 2 (HER - 2/neu)


Supplementum je věnováno genu ERBB 2 (též HER - 2/neu), který je jedním z nejvýznamnějších onkogenů podílejících se na vývoji různých typů nádorů. Supplementum obsahuje podrobný úvod do problematiky a zabývá se metodou FISH v parafinových řezech a otiskových preparátech. Další článek pomůže prakticky zaměřeným patologům orientovat se v problematice a správně interpretovat dosažené výsledky detekce onkogenu v nádorech prsu a prostaty. Následující článek obsahuje srovnání výsledků imunohistochemického průkazu ERBB - proteinu dvěma pracovními postupy na dvou pracovištích.

Vyšlo v roce 2002, cena 112.-Kč (125.-Sk)

Pro předplatitele jednotlivých titulů jsou supplementa v ceně předplatného. Ostatní zájemci si je za výše uvedené ceny mohou objednat na adrese: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 22426 6226, e-mail nts@iol.cz.

 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER