Rozhledy
v chirurgii

CELOSTÁTNÍ ODBORNÝ ČASOPIS ČESKÉ CHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKEJ CHIRURGICKEJ SPOLOČNOSTI

VEDOUCÍ REDAKTOR

Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.
Chirurgické klinika ÚVN, Praha 6-Střešovice

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.
I. chirurgická klinika LF UP, Olomouc

Redakční rada

Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
I. chirurgická klinika LP UPJŠ
Košice, SR

Prim. MUDr. Jiří Drápela
Chirurgické odd. nemocnice
Havlíčkův Brod

Prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc.
Chirurgické odd. nemocnice
Karlovy Vary

Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D.
Klinika Dětské chirurgie a traumatologie
FN Brno

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
Chirurgická klinika nemocnice
Pardubice

Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
Chirurgická klinika SZU
Banská Bystrica, SR

Prof. MUDr. Karel Novák, DrSc.
Klinik für Allgemein-, Thorax- und Viszeralchirurgie
Kliniken Nordoberpfalz, Weiden, SRN

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
III. chirurgická klinika 1. LF UK
Praha 5-Motol

Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK
Bratislava, SR


©Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2008

ROZHLEDY V CHIRURGII

Vydává Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor prof. MUDr. M. Hájek, DrSc.

Zástupce vedoucího redaktora prof. MUDr. V. Král, CSc.

Odpovědná redaktorka PhDr. L. Hájková, e-mail: rvch@quick.cz.

Tiskne: Tiskárna Prager-LD s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5.

Rozšiřuje: V ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha, do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s.r.o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4, ve SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.,
oddelenie inej formy predaja, P.O.Box 183, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3,
tel.: 02 / 444 588 16, 444 588 21, fax: 02 / 444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

Vychází 12krát ročně.

Předplatné na rok 1164 Kč (1584 Sk), jednotlivé číslo 97 Kč (132 Sk).
Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 – J. Spalová, e-mail: spalova@cls.cz. Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 224 266 253, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR E784.

Rukopis byl předán do výroby 21. 4. 2008.

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získává otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na mechanických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis, s. r. o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel: 284 818 342–43, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis.cz, internet: www.ntservis.cz