Rozhledy
v chirurgii

CELOSTÁTNÍ ODBORNÝ ČASOPIS ČESKÉ CHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKEJ CHIRURGICKEJ SPOLOČNOSTI

POKYNY PRO AUTORY

Časopis Rozhledy v chirurgii je celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti, do něhož přispívají i slovenští chirurgové a příležitostně i jiní zahraniční odborníci. Přináší kromě originálních chirurgických prací z oblasti klinické i práce experimentální. Přispívají do něj lékaři všech chirurgických specializací. Časopis publikuje zprávy z chirurgické společnosti, referuje o nových knihách, oznamuje odborné konference a další aktuality.

Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu Rozhledy v chirurgii, přetisknout její část nebo použít obrázek v jiné publikaci lze jen s citací původu.

V rámci zkvalitnění odesílaných příspěvků a zároveň ke zjednodušení oponentského řízení byl zaveden internetový redakční systém, jehož prostřednictvím jsou od 1.1. 2008 odesílány všechny příspěvky do časopisu. Celý proces je snadný a neměl by zabrat více než několik minut. Předpokladem je již napsaný článek (v jakémkoliv editoru kompatibilním s operačním systémem MS Windows), jehož jednotlivé kapitoly vložíte do oken formuláře příkazy kopírovat / vložit (copy / paste) na webové stránce České chirurgické společnosti pod ikonou Rozhledy v chirurgii: www.chirurgie.cz

Odkazy na jednotlivé přílohy (obrázky, tabulky) zanechte přímo v textu (tabulky do textu nevkládejte). Většina polí formuláře je povinná a systém vás bez jejich vyplnění nepustí dál. Přílohy poté vložíte prostřednictvím vyhledávacího okna na konci formuláře. Přílohy či obsahy příloh (budou-li příkladně všechny tabulky v jednom souboru) nazvěte schematicky: obr1, tab1, graf1. Celkový limit na přílohy je 8 MB a měl by být dostačující (obrázky by měly být 800 kB – 1 MB ). Nebude-li vám limit stačit, nebo budete-li mít jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte nás kontaktovat na adrese chirurgie@chirurgie.cz.

Autorství

K publikaci v Rozhledech v Chirurgii může být přijat pouze rukopis, který nebyl a nebude publikován v jiném časopisu. Výjimku tvoří pouze abstrakta vědeckých konferencí. Jako autory uvádějte pouze osoby, které podstatně přispěly k celkovému pojetí a uspořádání studie, k analýze a interpretaci nálezů nebo k redigování textu či jeho obsahové revizi, a které souhlasí s konečnou verzí předkládanou k uveřejnění. Autorství lze uznat pouze při splnění všech tří podmínek. Redakce netrvá na „Imprimatur“ vedoucího pracoviště; jeho udělení ponechává na zvyklostech pracoviště. Práce musí být formulovány s konečnou platností.

Míry, hmotnosti, jednotky a názvy léčiv

Výsledky chemických, fyzikálních i klinických vyšetření se uvádějí v jednotkách SI normy (Systeme international d´Unités). Hodnoty pulsu, teploty a krevního tlaku je možné uvádět v konvenčních jednotkách. U léčivých specialit je nutné vedle výrobního názvu uvést i generický název.

Zkratky, symboly a tabulky

Pokud je použita zkratka, musí být při jejím prvním použití v textu uveden plný název. V nadpisu a souhrnu zkratky nepoužívejte. Seznam zkratek v abecedním pořádku s vysvětlením uveďte před seznamem použité literatury

Tabulka musí být provedena v programu Microsoft Excel s názvem a uvedeným pořadovým číslem, vysvětlivkami a symboly statistického hodnocení. Číslo tabulky musí být uvedeno na příslušném místě v textu. Rozsáhlé tabulky přeplněné daty nebudou přijaty.

Použití cizích pramenů

Materiály (schémata, obrázky, grafy aj.) převzaté z jiných pramenů/publikací mohou být publikovány pouze s písemným souhlasem osoby/nakladatelství, které mají příslušné autorské/nakladatelské právo (copyright ©). Případné písemné potvrzení o svolení pošlete poštou na adresu vedoucího redaktora.

Etické aspekty

Je-li referováno o pokusech na lidech, uveďte v textu prohlášení, že studie byla před zahájením schválena etickou komisí. Zásadně neuvádějte na ilustrujícím materiálu jména nebo iniciály nemocných nebo nemocniční či protokolová čísla. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy stávající předpisy a směrnice pro chov a experimentální používání zvířat, event. uveďte v textu souhlas etické komise.

Konflikty zájmů

Autor má povinnost oznámit redakci podporu firmy, jejíž produkt v práci použil. Předpokládá se, že autoři přehledových farmakoterapeutických článků nejsou finančně zainteresováni ve společnosti/firmě, o jejímž výrobku v článku referují nebo ve firmě konkurující. Všechny informace tohoto druhu, které budou redakci svěřeny, budou drženy v tajnosti.

Souhrn a klíčová slova

Souhrn nesmí přesahovat 250 slov. Měl by být strukturovaný ve shodě s manuskriptem příspěvku: Úvod do problematiky a cíl studie či sdělení, metody - vytvoření sestavy nemocných, druh a metodika klinického nebo animálního experimentu, metody pozorování, použité statistické metody apod., výsledky a uvedení jejich statistické významnosti, závěry, které z výsledků vyplynuly, má být zdůrazněno, co významného a nového studie přinesla. Klíčová slova - má být uvedeno 3 - 5 slov z hesel uváděných v index medicus.

Statistika

Použité statistické metody popište tak, aby čtenář mající přístup k původním údajům, mohl výsledky ověřit. Diskutujte vhodnost experimentálních objektů, popište randomizaci, uveďte počet pozorování i počet případů, které z pozorování unikly a výskyt léčebných komplikací. Definujte statistické termíny, zkratky a zvláště symboly.

Výsledky

Předkládejte výsledky v logickém postupu v textu, tabulkách i ilustracích. Neopakujte v textu data z tabulek či ilustrací, pokud to není nezbytně nutné. Zdůrazněte nebo sumarizujte pouze významné nálezy. Ve výsledcích se neuvádějí citace z použité literatury.

Diskuse a závěr

Zdůrazněte nové a významné aspekty studie a závěry, které z ní vyplývají. Neopakujte zbytečně data z „Úvodu“ a „Výsledků“. Srovnejte výsledky studie s výsledky jiných autorů i s cíli, které si studie stanovila. Neodvolávejte se na nedokončené studie. Předkládejte nové hypotézy, jsou-li oprávněné, ale zřetelně je označte jako takové. Můžete zahrnout i doporučení pro další výzkum. V závěru se již neuvádějí citace z použité literatury.

Poděkování

Poděkování lze umístit buď na titulní straně nebo jako dodatek k textu. V případě, že autor uvádí dedikaci grantu či jiné obdobné podpoře výzkumu, publikace bude zpoplatněna ve výši 500,- Kč za tištěnou stranu před jejím uveřejněním. Autor dostane e-mailem fakturu k proplacení.

Seznam použité literatury

Smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace, na něž se autor v textu odvolává nebo práce skutečně významné. Jsou sestaveny v pořadí, v jakém se v textu vyskytují. Reference v textu, tabulkách i popisech obrázků číslujte arabskými číslicemi v hranatých závorkách. Vyhýbejte se odkazům na abstrakta, tzv. "nepublikovaná pozorování" a "osobní informace". Správnost odkazu (citace) by měla být ověřena autorem (autory) na originálu.

Příklady citací monografické publikace, příspěvku v monografické publikaci, ve sborníku, článku v časopisu a na elektronickou publikaci:

Haškovcová, H.: Informovaný souhlas. Praha, Galén, 2007.

Máček, M.: Stárnutí a tělesná aktivita. In: Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R. et al.: Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha, Grada Publishing, 2004: 153 - 164.

Dunovský, J.: Úmluva o právech dítěte a práva dětí v České republice. In: Sborník z 1. mezinárodní konference o dětských právech, České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta JU, 2003: 5 - 15.

Gürlich, R., Novotný, J., Stříž, I. et al.: Riziko vzniku malignity po orgánové transplantaci. Čas. Lék. čes., 2005;144: 597 - 600.

Olson, N. (ed.) Cataloging Internet Resources: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin : OCLC, c1997 [cit. 2003-04-09]. Dostupný z WWW: <http://www.oclc.org/oclc/man/9256cat/toc.htm>. ISBN 1-55653-236-9.

Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [on line]. 1999-09-09 [cit. 2002-11-20]. Dostupný na WWW: <http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.html>

Užívejte zvyklých zkratek časopisů.

Obrazová dokumentace

Jedná – li se o osobu či obraz získaný z vyšetření zobrazovacích metod, nesmí být osoba identifikovatelná a nesmí být uvedeno její jméno. Barevné obrázky budou tištěny barevně, bez platby autora jako tomu bylo dosud, s dotací České chirurgické společnosti.

Redakce si vyhrazuje právo navrhnout autorovi zkrácení rukopisu, provedení oprav, popř. po recenzním řízení, jímž každý rukopis prochází, vrátit autorovi práci k přepracování. Vytištěnou práci dostane autor ke korektuře, v níž opraví pouze chyby vzniklé tiskem. Není již možné vkládat celé věty. Vytištěné korektury vracejte skutečně obratem, na pozdě došlé není možné brát ohled. Používejte korekturní znaménka.