OTORINOLARYNGOLOGIE
A FONIATRIE

ČASOPIS ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

POKYNY PRO AUTORY

Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie je odborný časopis České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu, přetisknout její část nebo použít obrázek v jiné publikaci lze jen s citací původu a souhlasem redakce.

Úprava rukopisu

Rukopisy zasílejte v originále a kopii, jednotlivé stránky číslujte v pravém horním rohu. Rukopis psaný na stroji pište pouze po jedné straně s okraji alespoň 25 mm a s dostatečnými mezerami mezi řádky, aby bylo možné vpisovat úpravy. Na jedné straně má být 30 řádků po 60 úhozech. Text, který chcete zdůraznit, podtrhněte. Zkracovat slova, s výjimkou obvyklých zkratek, se nedoporučuje. Jednotlivé části textu začínejte na samostatné straně v následujícím pořadí: titulní strana, souhrn a klíčová slova (autor znalý anglického jazyka dodá rovněž souhrn a klíčová slova v angličtině), vlastní text práce, poděkování, seznam literatury.

Titulní strana má obsahovat:

  1. stručný a výstižný název článku,
  2. příjmení a iniciály křestního jména všech autorů, kteří k tvorbě článku významně přispěli,
  3. název pracoviště všech autorů, včetně oddělení (graficky vyznačit),
  4. příjmení a iniciálu křestního jména, včetně titulů, vedoucího pracoviště,
  5. prohlášení , že práce nebude po dobu jednoho roku nabídnuta jinému časopisu či médiu ke zveřejnění, případně i doporučení vedoucího ústavu.

Poznámka: autorství se uznává pokud dotyčný přispěl k celkovému pojetí a uspořádání studie, k analýze a interpretaci informací, k redigování textu nebo jeho obsahové revizi a pokud autor souhlasí s konečnou verzí článku předkládaného k publikování.

Souhrny a klíčová slova:

Český souhrn nemá přesahovat 150 slov, měl by specifikovat účel studie, cíl práce, základní použité metody, dosažené výsledky s uvedením statistické významnosti a závěr, který z výsledků vyplynul - co nového a významného studie přinesla. Předkládejte ve dvou kopiích. Anglický souhrn nebo text připravený pro překlad do angličtiny může být v rozšířené verzi v rozsahu jedné až dvou strojopisových stran . Doporučujeme uvádět pět až šest klíčových slov. Je vítán vlastní anglický překlad, který bude postoupen k revizi, nebo alespoň vžitá anglická slovní spojení pro překladatele.

Vlastní text

Texty původních prací a souborných referátů doporučujeme členit na části: "Úvod", "Metody", "Výsledky", "Diskuse" a "Závěr". U podrobnějších článků je vhodné rozčlenit tyto části pro zpřehlednění výstižnými podtitulky. Články jiného zaměření, například přehledy, kazuistiky, zprávy z kongresů a jednání odborných společností, vyžadují jiné formální zpracování. Vychází se z obsahu sdělení a rozhodnutí autora.

"Úvod" článku má shrnovat důvody studie nebo pozorování. Neuvádějí se zde výsledky nebo závěry práce.

V oddíle "Metody" popište výběr pozorovaných nebo experimentálních subjektů (soubor nemocných nebo pokusných zvířat, včetně kontrol), použité metody, přístroje a postupy vyšetření. U známých metod, včetně statistických , postačí odkaz na příslušnou literaturu, u metod méně známých je vhodné přidat krátký popis. Je nutné dodržovat etické aspekty, proto neuvádějte na jakémkoliv ilustrujícím materiálu jména nemocných, ani jejich iniciály s daty narození a nemocniční údaje. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy ústavní nebo národní předpisy a směrnice pro chov a používání laboratorních zvířat. Použité statistické metody popište tak, aby si čtenář, mající přístup k původním údajům, mohl výsledky ověřit. Definujte statistické termíny, zkratky a zvláště symboly. V textu nevypisujte celé odkazy na odborné prameny, ale pouze číslici odpovídající údaji rozepsanému v oddílu ”Literatura”.

"Výsledky" definujte v logickém postupu v textu, tabulkách a ilustracích.

"Diskusi" zaměřte na významné aspekty studie , případně srovnejte s výsledky jiných autorů.

"Závěr" práce hodnotí cíle, jichž bylo studií dosaženo, a doporučení pro další výzkum.

Za vlastním textem umístěte poděkování těm odborníkům nebo institucím, kteří k tvorbě vaší studie přispěli, číslo grantu a jeho poskytovatele.

Při tvorbě textu používejte spisovnou češtinu nebo slovenštinu, text , který si přejete vysázet tučně, podtrhněte, kurzivu označte vlnovkou. Při korektuře opravujte pouze změny vzniklé v průběhu doby od odevzdání rukopisu a chyby vzniklé v tiskárně. Korektury se provádějí podle korektorských značek (ČSN 88 0410) a zasílají se nazpět na adresu napsanou na přiloženém letáčku. Články předané redakci na disketách zasílejte v programu Microsoft Word, písmo Times New Roman CE, velikost písma 12, okraje 2,5 cm. Ke každé disketě musí být připojena i papírová forma textu.

Přílohy - tabulky, grafy, schémata, fotografie

Tabulky, grafy, schémata a fotografie se přikládají volně k rukopisu, každá příloha zvlášť, nevlepují se ani se počítačem nepřetahují mezi text. U tabulek se popisek s označením jejího čísla napíše přímo nad tabulku, obrázky, schémata a grafy se pouze očíslují, ale popisky se napíší na zvláštní papír (jedná se o jinou technologii výroby). Nezapomeňte uvést, ke které části textu se daná příloha vztahuje, např. (obr. 1), (tab. 3) a zároveň totéž tužkou vyznačte na okraji rukopisu. Na zadní stranu všech příloh napište pořadové číslo, jméno prvního autora a název článku (stačí jen počáteční text). Pokud to bude potřebné, šipkou vyznačte orientaci obrázku. Elektronická obrazová dokumentace

Pérové kresby, fotografie (i barevné) a výstupy z přístrojů přijímá NTS ČLS JEP pro přímé tiskárenské zpracování ve formátech .tif, .eps a .jpg, přičemž možná média jsou kromě disket 3,5" také CD-ROM, zip a jaz, grafy v programu Excell, zpracované pro jednobarevný tisk. Veškerá dokumentace musí být zaslána jedenkrát i v papírové podobě. Pokud jsou obrázky ve formátu .jpg, je třeba použít velkého rozlišení (nejlépe kompresní poměr 10-12) z důvodu kvality. Pozor: obrázky zabudované do dokumentu WORD nebo dodané samostatně jako soubor WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), proto nelze tento formát pro obrázky používat. Rovněž nelze používat obrázky v Power Pointu; tento program je určen pro zpracování prezentací a nelze jej brát jako zdroj originálních obrázků pro tisk. Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (.tif, .jpg, .eps). Názvy obrázkových souborů opět vycházejí ze jména autora a čísla obrázku (např. Macek1.tif ). Názvy mohou být maximálně osmimístné. Na disketu (médium) je třeba napsat, do kterého časopisu, čísla a článku obrázky patří. Skenování barevných obrázků vyžaduje minimálně rozlišení 600x600 dpi, soubor musí mít alespoň 5 MB. Ke skenování nelze použít (ani tiskárně předat) obrázky ve formě výstupů z inkoustové nebo laserové tiskárny – ty slouží pouze jako papírový doklad elektronické verze. V komplikovaných případech lze autorům vyjednat kontakt přímo s tiskárnou.

Od 1. ledna. 2003 přešel časopis Otorinolaryngologie a foniatrie na systém úhrady barevných reprodukcí.. V případě požadavku na barevné reprodukce obrázků autoři v rukopisech přesně vyznačí ty obrázky, které mají být barevně vytištěny. Dále k zaslanému článku připojí souhlas s platbou, včetně uvedení přesné adresy plátce, v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby rovněž IČO a DIČ. Cena jedné barevné strany bez ohledu na to, kolik obsahuje obrázků je pro podnikatelské subjekty - plátce DPH Kč 4200,- + 19 % DPH a pro nepodnikatelské subjekty - neplátce DPH Kč 4400,-.Obrazová dokumentace, která nebude mít tyto náležitosti, bude automaticky publikována černobíle.V souvislosti s tímto opatřením bude redakce klást maximální důraz na kvalitu reprodukcí. Nově je používána technologie CTP (computer-to-plate), která umožňuje výbornou reprodukci za podmínky, že i předané podklady budou dostatečně kvalitní. Autoři jsou proto žádáni, aby se řídili autorskými pokyny, resp. požadavky na parametry elektronických podkladů. K nejčastějším chybám patří použití nepovolených formátů obrazových souborů a použité nízké rozlišení. Podklady neodpovídající autorským pokynům bude redakce vracet. Cílem opatření je zkvalitnění časopisu a co nejúspěšnější publikace prací.

Barevné obrázky (fota, diapozitivy apod.) zasílá redakce autorům zpět. Pokud autor navrácení dokumentace nepožaduje, nechť své stanovisko redakci písemně sdělí. Pérovky a diskety redakce autorům nevrací, s výjimkou, že si je autor písemně vyžádá.

Literatura

Přehled požité literatury obsahuje publikace, z nichž autoři čerpali informace a podněty, nebo s nimiž srovnávali své výsledky, zpravidla s výjimkou učebnic a encyklopedií. Nepoužívají se citace typu ”osobní sdělení” a podobně. Mezi citace lze však zařadit i práce přijaté k publikaci s uvedením názvu práce a časopisu s poznámkou ”v tisku”. U původních sdělení se doporučuje uvádět nejvíce 20 citací. Cituje se podle ČSN ISO 690, 010197. Reference v textu, tabulkách i popisech obrázků číslujte arabskými číslicemi v hranatých závorkách.

Příklady správných forem citací

Tištěná monografická publikace:
Zeman, M.: První pomoc. 2. Vyd. Praha: Galén, 1998. 143 s. Edice Scripta sv. IV. isbn 80- 85824-46-9.

Příspěvek v monografické publikaci:
Linek, V.: Poruchy paměti. In Peiss, V.aj. Klinická neuropsychologie. Praha: Grada Publishing, 1998, s. 96-115.

Článek v sériových publikacích:
Pelikánová, T.: Současné trendy inzulinoterapie. Vnitřní lékařství, roč. 48, 2002, č. 6, s. 523-529. Pokud budete užívat zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 0101 96 ”Zkracování názvu časopisů a jiných periodik”. Informace o lokaci elektronických dokumentů vystavených na internetu musejí odkazovat na dokument, který byl skutečně viděn, a musejí obsahovat způsob přístupu k němu, stejně jako síťovou adresu pro lokaci.

Bibliografický odkaz na elektronickou monografii:
Olson, N. (ed) Cataloging Internet Resources: A Manual and Practical Guid (on line) 2nd ed. Dublin: OCLC, c1997 [cit. 2003-04- 09]. Dostupný z WWW: <http://www.oclc.org/man/926cat/toc.htm>. ISBN 1-55653-2396-9.

Citování online dokumentu (neznámý autor):
Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [on line]. 1999-09-09 [cit. 2002-11-20]. Dostupný na WWW: < http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.html>.

Odkaz na neveřejnou zprávu z osobní e-mailové dokumentace:
Kment, Milan. RE:Informace o obsahu aktuálního čísla časopisu [elektronická pošta]. Massage to: Lucie Hájková. 11. Jan 2003 [cit. 2003-11-05]. Osobní komunikace.

Elektronické seriálové publikace
Odkaz na časopis v elektronické podobě:

JEP: The Journal of Electronic Publishing [on line]. Ann Arbort (MI): University of Michigan Press. 1999-[cit. 2002-04-02]. 12x ročně. Dostupný také z WWW: <http://www.press.u,ich.edu/jep/index.html. ISSN 1080-2711.

Odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu:
Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1995, 1x za 14 dnů. Dostupný také na WWW: <http://enlil.ff.cuni.cz/. Existuje-li tištěná verze, a vedle ní je dokument dostupný i na internetu, uvedeme jako první verzi tištěnou a následovně i aktuální dostupnost na internetu.

Poznámka: Za oddílem ”Literarura” uveďte kontaktní adresu prvního z autorů, včetně celého křestního jména a titulů, e-mailovou adresu, pro kontakt s redakcí i telefonní číslo a fax.

Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie má následující rubriky: Původní práce; Souborné referáty; Kazuistiky; Kongresy, sympozia, konference, studijní pobyty; Diskuse; Z historie; Zprávy; Osobní zprávy; Z otorinolaryngologické společnosti; Připomínky čtenářů; Nové knihy; Oznámení. Časopis, jakožto nevýdělečný, neposkytuje za uveřejněné články honoráře. Žádáme autory, aby uvedené pokyny laskavě respektovali . Příspěvky, které nebudou zásadám pokynů odpovídat, bude redakce nucena autorům vracet k úpravě a doplnění.

Oficiální zkratka našeho časopisu je ”Otorinolaryng. a Foniat./Prague/.

Práce zasílejte na adresu:
Doc. MUDr. Pavel Škeřík, DrSc. Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská 800 140 59 Praha 4 - Krč