Transfuze a hematologie dnes

VEDOUCÍ REDAKTOR

MUDr. Jiří Masopust
Transfuzní oddělení, Krajská zdravotní - Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Doc. MUDr. Edgar Faber, Ph. D.
Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice, Olomouc

REDAKCE

ZA SPOLEČNOST PRO TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ

MUDr. Jiří Masopust – hlavní redaktor pro transfuzní lékařství

MUDr. Ivana Meluzínová
Hematologické a transfuzní oddělení Nemocnice Boskovice

MUDr. Martin Písačka
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

MUDr. Vít Řeháček
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice, Hradec Králové

MUDr. Petr Turek, CSc.
Transfuzní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

ZA HEMATOLOGICKOU SPOLEČNOST

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc. – hlavní redaktor pro hematologii

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

MUDr. Jan Haber – I. interní klinika 1. LF UK Praha a VFN

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph. D., MBA
Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady, Praha

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph. D.
Laboratoř molekulární genetiky Kliniky dětské hematologie
a onkologie Fakultní nemocnice Motol, Praha

Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph. D.
Oddělení klinické hematologie FN, Hradec Králové


REDAKČNÍ RADA

ZA SPOLEČNOST PRO TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ

MUDr. Petr Biedermann
Transfuzní oddělení Nemocnice, České Budějovice

MUDr. Zdenka Gašová, CSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

MUDr. Jitka Kracíková
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,
Praha

MUDr. Vladimír Kulich, Štěnovice

MUDr. Josef Nedvěd
Karviná – Mizerov

Zuzana Pospíšilová
Fakultní transfuzní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice,
Praha

MUDr. Walid Sireis
Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie,
Frankfurt am Main, Germany

Prof. MUDr. Walter Stangel
Hannover, Germany

MUDr. Vladimír Veselý, CSc.
Fakultní transfuzní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice,
Praha

MUDr. Lenka Walterová
Hematologické oddělení Krajské nemocnice, Liberec

ZA HEMATOLOGICKOU SPOLEČNOST

Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph. D.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice, Olomouc

Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice, Olomouc

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Vladimír Koza
Transplantační oddělení Fakultní nemocnice, Plzeň-Lochotín

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
II. interní klinika Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice, Brno-Bohunice

Prof. MUDr. Jan Starý, CSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice
Motol, Praha

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Interní hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice,
Brno-Bohunice


© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2008

Transfuze a hematologie dnes

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor MUDr. Jiří Masopust, zástupce vedoucího redaktora doc. MUDr. E. Faber, Ph.D.

Odpovědná redaktorka RNDr. Marie Forejtová.

Tiskne: Tiskárna Prager-LD, s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5.

Rozšiřuje: V ČR-Nakladatelství Olympia, a. s., Praha, do zahraničí (kromě SR)
- Myris Trade s. r. o., V Štíhlách 1311/3, P.O. Box 2, 142 01 Praha 4, v SR-Mediaprint-Kappa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja,
Vajnorská 137, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 00421/244 488 821, 00421/244 442 773, 00421/458 816, fax: 00421/244 458 819,
e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

Vychází 4krát ročně. Předplatné na rok 272 Kč (396 Sk), jednotlivé číslo 68 Kč (99 Sk).

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 – J. Spalová, e-mail: spalova@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 252-3, fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR E 7391.

Rukopisy zasílejte vždy v elektronické i tištěné formě (1 výtisk) na adresy: Transfuzní tematika - jiri.masopust@mnul.cz, prim. MUDr. Jiří Masopust, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Transfuzní oddělení, Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem; Hematologická tematika - Edgar.Faber@fnol.cz, doc. MUDr. Edgar Faber, CSc., Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc.

Rukopis byl dán do výroby 14.2.2008.

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění

Zpracování pro internet provádí: NT Servis s. r. o. U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel.: 284 818 342–3, fax: 284 820 956, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis.cz, internet: www.ntservis.cz .