Transfuze a hepatologie dnes

pokyny pro autory

Časopis Transfuze a hematologie dnes informuje lékaře i střední zdravotnické pracovníky o problematice transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů.

A. Rubriky časopisu

1. Editorial je komentář odborníka, vybraného redakční radou, k aktuální problematice, obsažené v pracích, uveřejněných v daném čísle časopisu Transfuze a hematologie dnes. Autor by měl uvést širší pohled na danou problematiku. Komentář je pouze osobním autorovým postojem, který nemusí odrážet souhlas redakční rady. Rozsah editorialu je 1-3 stránky, maximálně 10 citací. 

2. Původní práce jsou sdělením o výsledcích a závěrech vlastní výzkumné práce autora (autorů) v uvedených oborech s rozsahem maximálně 15 stran. Maximálně 50 citací.

3. Souhrnná práce přinášejí přehled problematiky v rozsahu do 20 stran, upřednostňuje se edukační charakter prací. Maximálně 50 citací.

4. Kazuistika je zprávou o zajímavém případu např. určitého chorobného stavu. V rozsahu do 10 stran. Maximálně 30 citací.

5. Krátké sdělení vlastními výsledky autorů reaguje na nedávno publikované práce na toto téma. Nemělo by přesáhnout 5 stran.

6. Doporučené postupy Společnosti pro transfuzí lékařství a České hematologické společnosti. 

7. Zprávy z kongresů, sympozií, konferencí, studijních pobytů jsou zpracovány přímými účastníky akcí s přehledem vybraných témat dané akce. V rozsahu do 5 stran.

8. Výběr z tisku, zprávy o knihách zahrnují rešerše aktuálních článků v renomovaných zahraničních odborných časopisech a recenze nově vyšlých knih z oblasti transfuzního lékařství a hematologie.

9. Zprávy Společnosti pro transfuzní lékařství a České hematologické společnosti informují o aktuálním dění, týkajícím se těchto odborných společností. Maximální rozsah 3-5 stran.

10.  Dopisy redakci, diskuse je rubrikou určenou pro komentáře, postřehy, polemiky, týkající se nejen odborné, ale i organizační, etické a jiné problematiky. Maximální rozsah 5 stran.

11. Osobní zprávy informují o význačných životních jubileích členů obou výše uvedených odborných společností. Maximální rozsah 2 strany a fotografie.

B. Požadavky na rukopisy

1. Obecné požadavky

Rukopisy se přijímají ve spisovné češtině, slovenštině nebo v angličtině. Práce zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností, nejsou přípustné dodatečné větší změny. Korekturu je nutné provést podle platných korektorských značek (ČSN 88 0410)
Redakce vyžaduje imprimatur vedoucího pracoviště. K publikaci v časopise Transfuze a hematologie dnes lze přijmout pouze takový rukopis, který nebyl a nebude publikován v jiném odborném časopise. Výjimkami jsou vyžádaný text se souhlasem redakce časopisu, kde byl rukopis primárně publikován (rukopisy v anglickém jazyce upravené do češtiny či slovenštiny), abstrakta a sborníky vědeckých konferencí.

2. Pravopis a zkratky

Rukopis musí (vyjma příspěvků v angličtině) odpovídat pravidlům českého nebo slovenského pravopisu (progresivnímu způsobu). Zkracování slov s výjimkou oficiálních nebo ustálených zkratek se nedoporučuje. Pokud je třeba zkrátit výraz, který se v textu často opakuje, uvádí se zkratka v závorce za prvním použitím tohoto výrazu v textu. Zkratky se však zásadně nepoužívají v nadpisu nebo v souhrnu.

3. Míry, váhy, jednotky

Všechny číselné údaje je nutné vyjadřovat v jednotkách měrové soustavy SI, kromě  hodnot krevního tlaku či tepové frekvence.

4. Názvosloví

Je nutné používat aktuální odborné názvosloví. U léčivých specialit je nutné vedle výrobního názvu uvést i generický název.

5. Použití cizích materiálů

Materiály (schémata, obrázky, grafy aj.) převzaté z jiných publikací mohou být publikovány pouze s písemným souhlasem osoby/nakladatelství, které mají autorské/nakladatelské právo. Je vhodné si vyžádat svolení i od autorů prací v tisku, nepublikovaných dat, event. osobního sdělení. Písemné potvrzení o svolení se přikládá k rukopisu.

6. Etické aspekty

Při referování o pokusech na lidech je nutné přiložit čestné prohlášení, že studie byla před zahájením schválena místní etickou komisí. Na ilustrujícím materiálu se zásadně neuvádějí jména nebo iniciály nemocných, nemocniční nebo protokolová čísla.

7. Zpracování rukopisů

Příspěvky se dodávají v elektronické formě na disketě nebo elektronickou poštou na adresu hlavního redaktora pro transfuzní lékařství (příspěvky s transfuzní tématikou) a na adresu hlavního redaktora pro hematologii (příspěvky s hematologickou tématikou). Rukopisy se dodávají v textovém editoru Word pod Windows (W6/Win95, W7/WIN98 nebo novější verze). Velikost písma 12, druh písma Times New Roman, řádkování 1,5 řádku, okraje shora a zdola 2,5 cm, zleva a zprava 3,5 cm. Každý elektronicky dodaný příspěvek musí být zároveň dodán i v tištěné formě. Papírový a elektronický text musejí být identické. Pojmenování souborů vychází ze jména autora, nikoli z nesrozumitelné zkratky názvu práce. V názvu souboru nelze používat háčky a čárky. Disketa musí být popsána názvem souboru, prosta virů a ochráněna proti náhodnému smazání.

V elektronické formě příspěvků se nepoužívají zarážky, neúčelné tvrdé entery na konci řádků (enterem se oddělují pouze odstavce, ne běžný konec řádku), ani automatické číslování odstavců (např. u citací v literatuře je nutné číslice vypisovat).

Obrazová dokumentace zahrnuje grafy, schémata, tabulky, obrázky, fotografie, výstupy z přístrojů apod.

Tabulky - píší se každá na samostatný list. Nad tabulkou se uvádí její legenda, která zahrnuje pořadové číslo (Tab. 1.) a název a pod tabulkou se uvádějí poznámky a vysvětlivky.

Obrázky, fotografie, grafy a schémata - píší se na samostatné listy, vše černobíle, legendy se sepíší na zvláštní list za sebou. Grafy v elektronické podobě mají být přednostně zpracovány pro jednobarevný tisk, po dohodě s vedoucím redaktorem nebo jeho zástupcem lze použít i barevnou formu grafů. Sloupce černobílých grafů se rozlišují různým šrafováním. Při tištění grafů na laserové tiskárně se používá řídké šrafování nebo bílá a černá barva. Fotografie musejí být na tvrdém lesklém papíru, mohou být i barevné, maximálně formátu 13x19 cm. Strukturní chemické vzorce jsou uváděny na zvláštním listě. Chemické vzorce se číslují římskými číslicemi, matematické vzorce arabskými číslicemi v závorce.

Elektronická obrazová dokumentace pro přímé tiskárenské zpracování se zasílá nejlépe ve formátech tif a eps, pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít velkého rozlišení (nejlépe kompresní poměr 10-12). Možná média jsou kromě disket 3,5cc také CD-ROM, zip a jaz. Pozor: obrázky zabudované do dokumentu WORD nebo dodané samostatně jako soubor WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), proto nelze tento formát pro obrázky užívat. Téže nelze používat obrázky v Power Point: tento program je určen pro zpracování prezentací a nelze jej používat jako zdroj originálních obrázků pro tisk. Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (tif, jpg, eps). Názvy obrázkových souborů opět vycházejí ze jména autora a čísla obrázku. Na disketu je třeba napsat, do kterého časopisu a článku obrázky patří. Skenování barevných obrázků vyžaduje rozlišení minimálně 600 x 600 dpi, soubor musí mít alespoň 5 MB. Ke skenování nelze použít (ani tiskárně předat) obrázky ve formě výstupů z inkoustové nebo laserové tiskárny - ty slouží pouze jako papírový doklad elektronické verze. V komplikovaných případech lze autorům vyjednat kontakt přímo s tiskárnou.

Umístění příloh v textu se vyznačí na levé okraji stránky příslušnou zkratkou (tab. 1, graf 1) a tatáž značka je zařazena v závorce v textu. U všech příloh se za zadní stranu listu tužkou napíše jméno prvního autora, zkrácený název práce a pořadové číslo přílohy.

8. Úprava jednotlivých typů publikací

Původní práce

Jednotlivé části textu se začínají na samostatné straně v následujícím pořadí: titulní strana; souhrn a klíčová slova; vlastní text práce; poděkování; seznam literatury; jednotlivé tabulky; legendy k obrázkům.

a) Titulní strana

Název práce - výstižný a stručný (do 10 slov).
Jména autorů - zkratka křestního jména a příjmení autora či autorů (bez titulů).
Pracoviště - celý název a sídlo pracoviště všech autorů.

b) Souhrny a klíčová slova

V rozsahu do 30 řádků. Souhrn by měl stručně, konkrétně a uceleně vystihnout stav problému, obsah a cíl práce, postup a nejvýznamnější dosažené výsledky a závěr. Souhrn se píše ve 3. osobě a bez použití zkratek.

Souhrn v anglickém jazyce – uvádí se název práce (bez jmen autorů) a vlastní text..

Klíčová slova - uvádějí se pod souhrny (3-10 slov), oddělená čárkou. Doporučuje se užít hesel uváděných v Index Medicus.

c) Vlastní text

Úvod - zahrnuje nejnutnější úvod do problematiky, vymezení tématu a zachycuje stručně účel práce. Nesmí zde být uváděny výsledky nebo závěry dané práce.

Soubor vyšetřených (nemocných) a metodika nebo Materiál a metodika – uvádí se přesná definice souborů, popis použitých metod, přístrojů, reagencií, materiálů (u přístrojů, materiálů a reagencií se uvádí výrobce), postupy se popisují do takových detailů, aby je jiná pracoviště mohla reprodukovat. Uvádějí se počty pozorování a statistická významnost výsledků. U známých metod, včetně statistických stačí odkaz na příslušnou literaturu. Metody nové nebo zásadně modifikované musí být popsány podrobněji.

Výsledky - uvádějí se v logickém sledu v textu, v tabulkách nebo grafech. V textu se zdůrazňují a shrnují jen nejdůležitější pozorování.

Diskuse - autoři zaujmou stanovisko k vlastním výsledkům a srovnají je s výsledky jiných autorů (metodické obtíže, problémy interpretace, příčiny odlišných výsledků apod.)

Závěr – nemusí se uvádět, jinak jde o krátké shrnutí práce.

d) Literatura

Odkazy se číslují v pořadí, v němž byly uvedeny poprvé v textu. Reference v textu, tabulkách i popisech obrázků se číslují arabskými číslicemi v závorkách. Odkazy citované pouze v tabulkách nebo popisech obrázků se číslují v pořadí podle místa, na němž se v textu příslušná tabulka nebo zobrazení poprvé zmiňuje. Pro všechny druhy citací se používá forma uvedená v Index Medicus.

Pokud není autorů více než 6, uvádějí se všichni. Při větším počtu se uvedou první 3 autoři s dodatkem „et al“.

Citace z časopisu (příklad) - Bláha M, Jebavý L, Široký O, et al. Vedlejší účinky hemaferéz. Vnitř Lék 1989; 10: 972-981.  
V názvech z časopiseckých prací psaných anglicky začíná velkým písmem jen slovo názvu, v ostatních slovech se píše malé počáteční písmeno (pokud nejde o vlastní jméno, zeměpisné označení atd.)

Kapitola v knize (příklad) - Starý J. Transplantace hematopoetických kmenových buněk u nehematologických onemocnění. In: Vaňásek J, Starý J, Kavan P, Vaňásek J Jr. Transplantace kostní dřeně. 1. vyd. Praha, Galén, 1996; 117-126.

e) Adresa

Pod poslední citaci vpravo se napíše celé jméno, tituly, rodné číslo, přesná adresa (včetně PSČ) prvního autora.

f) Přílohy

Zahrnují obrázky (event. fotografie), grafy, schémata, tabulky.

g) Na konci rukopisu se uvádějí případné zdroje podpory: sponzoři, granty s jejich čísly.

Souhrnná práce, kazuistika, krátké sdělení

Titulní strana:

Vlastní text. Seznam použitých zkratek. Literatura. Poděkování.

Jméno a adresa prvního autora.

Zprávy z kongresů, sympozií, konferencí, studijních pobytů

Titulní strana

9. Redakce nepřijme práce, které

V ostatních případech si redakce vyhrazuje právo provést opravy nebo po připomínkách recenzentů vrátit rukopis autorovi k příslušné úpravě.