Praktické
zubní lékařství

REDAKČNÍ RADA

VEDOUCÍ REDAKTORKA

Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
Výzkumný ústav stomatologický
1. LF UK a VFN, Praha

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ REDAKTORKY

Doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.
NTS ČLS JEP, Praha

ČLENOVÉ

Doc. MUDr. I. Dřízhal, CSc.
Stomatologická klinika LF UK a FN,
Hradec Králové

Prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc.
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN,
Praha

Doc. MUDr. V. Merglová, CSc.
Stomatologická klinika LF UK a FN,
Plzeň

Doc. MUDr. R. Slezák, CSc.
Stomatologická klinika LF UK a FN,
Hradec Králové

Doc. MUDr. M. Špidlen, Ph.D.
Klinika zubního lékařství LF UP a FNO,
Olomouc

Doc. MUDr. L. Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika LF MU a FNUSA,
Brno

Prof. MUDr. J. Vaněk, CSc.
Stomatologická klinika LF MU a FNUSA,
Brno

Doc. MUDr. A.Zicha, CSc.
Stomatologická klinika LF UK a FN,
Plzeň

Korespondenti

E. Adam, M.D., PhD., Professor
of Epidemiology
Baylor College of Medicine, Houston, USA

Prof. Dr. P. Gängler
Universität Witten/Herdecke,
Witten, BRD

Prof. MUDr. V. Javorka, CSc.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
LF UK a OÚSA, Bratislava, SR

Prof. MUDr. J. Kilian, DrSc.
Stomatologická klinika LF UK a FN,
Plzeň

T. Klima, M.D., PhD., CSc.
Professor of Pathology
Texas Heart Institut,
Houston, USA

Prof. MUDr. N. Markovská, CSc.
I. stomatologická klinika LF UPJŠ a FN,
Košice, SR

Prof. MUDr. J. Toman, DrSc.
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN,
Praha

Prof. Dr. R. Valachovic, M.P.H.
American Dental Education Association,
Washington DC, USA

© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2008

Praktické zubní lékařství

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktorka doc. MUDr. L. Roubalíková, Ph.D. Odpovědná redaktorka PhDr. H. Raušerová.

Tiskne: Tiskárna Prager - LD, s. r. o., Kovákú 9, 150 00 Praha 5.

Rozšiřuje v ČR: Nakladatelství Olympia, a. s., Praha, do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade, s.r.o., V Štíhlách 1311/3, P.O. BOX 2, 142 01 Praha 4, ve SR Mediaprint Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, P.O.BOX 183, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel.: 02/444 588 16, 02/444 588 21, fax: 02/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

Vychází 6krát ročně.

Předplatné na rok 546,– Kč (774,– Sk), jednotlivé číslo 91,– Kč (129,– Sk). studentské předplatné 270,- Kč (420 Sk), jednotlivé číslo 45,- Kč (70 Sk). Informace o předplatném podává a objednávky českých a zahraničních předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 – J. Spalová, e-mail: spalova@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 253, tel/fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR E 102.

Rukopisy zasílejte na adresu: Redakce časopisu Praktické zubní lékařství, NTS ČLS JEP, Doc. MUDr. J. Veverka, CSc., Sokolská 31, 120 26 Praha 2 (e-mail: veverkajan20@volny.cz)

Rukopis byl dán do výroby dne 28. 3. 2008.

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis s. r. o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel.: 284 818 342-43, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis. cz, internet: www.ntservis.cz