Praktické
zubní lékařství

pokyny pro autory

Časopis Praktické zubní lékařství je odborný lékařský časopis ČLS JEP. Uveřejňuje práce ze všech oblastí stomatologické péče, které jsou zaměřeny na každodenní praxi, dále kazuistiky zajímavých a méně častých onemocnění v orofaciální oblasti. V referátové části přináší anotace významných článků ze zahraniční literatury.Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu Praktické zubní lékařství, přetisknout její část nebo použít obrázek v jiné publikaci lze jen s citací původu a souhlasem redakce.

Autorství

Jako autory uvádějte pouze osoby, které podstatně přispěly:

  1. k celkovému pojetí a uspořádání studie, k analýze a interpretaci nálezů,
  2. k redigování textu nebo k jeho obsahové revizi, a které
  3. souhlasí s konečnou verzí předpokládanou k uveřejnění.
  4. Autorství lze uznat pouze při splnění všech tří podmínek.

Úprava rukopisu

Rukopis pište na stroji na kvalitním bílém papíře formátu ISO A4, s okraji aspoň 25 mm, pouze po jedné straně papíru, ob dva řádky ve všech textových částech. Na jedné straně má být 30 řádků, na řádku 60 strojových úderů. Jednotlivé části textu začínejte na samostatné straně v následujícím pořadí: autorství, titulní strana; souhrn a klíčová slova; vlastní text práce; poděkování; seznam literatury; jednotlivé tabulky; obrázky, legendy k obrázkům. Stránky textu se číslují, číslo strany se uvádí v pravém horním nebo dolním rohu.

Titulní strana

Titulní strana obsahuje:

  1. stručný a výstižný název článku;
  2. první rodné jméno (event. iniciálu druhého rodného jména) a příjmení každého autora;
  3. název pracoviště – název oddělení – instituce, odkud práce pochází, jméno vedoucího ústavu s plným titulem;
  4. prohlášení o odpovědnosti za práci a prohlášení, že práce nebude nabídnuta jinému časopisu či médiu ke zveřejnění;
  5. jméno a adresu autora pro korespondenci týkající se rukopisu;
  6. zdroj/e podpory (granty, přístrojové vybavení, léky), způsob hrazení barevných obrázků a podobně.
Souhrny a klíčová slova

Druhá strana rukopisu je určena pro „Souhrn“. Ten by neměl přesahovat 150 slov, měl by specifikovat účel studie (cíl práce), základní použité metody (výběr sledovaných osob), druh experimentu, metody pozorování a analýzy. Dále konkrétní výsledky s uvedením statistické významnosti a závěry, které z výsledků vyplynuly.

Pod souhrnem za nadpisem „Klíčová slova“ má být uvedeno 3-10 slov nebo krátkých obratů umožňujících dokumentační podchycení práce z hlediska jejího obsahu. Doporučuje se využívat hesel uváděných v Index Medicus.

Jména autorů, název práce, souhrn a klíčová slova musejí být přiloženy ve dvou kopiích - pro překlad do angličtiny. Lze přiložit vlastní anglický překlad, nebo pouze určité termíny či vžitá slovní spojení (pro překladatele). Pro anglický překlad souhrnu doporučujeme větší rozsah.

Text práce

Doporučuje se členit text na části „Úvod“, „Metody“, „Výsledky“ a „Diskuse“.

Doporučený rozsah práce je maximálně 8 rukopisných stran, včetně literatury.

Úvod

Vyjadřuje smysl článku, shrnuje důvody studie nebo pozorování. Odkazuje na literaturu mající vztah k tématu. Úvod není extenzivním literárním přehledem. Neměly by zde být uváděny výsledky nebo závěry dané práce.

Metody

V oddíle „Metody“ se popisuje výběr pozorovaných nebo experimentálních subjektů (soubor nemocných nebo pokusných zvířat, včetně kontrol, použité metody, přístroje (v závorkách uveďte jméno výrobce a jeho adresu) a postupy vyšetření (stanovení do těch podrobností, aby umožnily ostatním pracovníkům jejich reprodukci). U známých metod, včetně statistických, postačí odkaz na příslušnou literaturu. U méně známých, ale publikovaných, je vhodné přidat krátký popis. Nové metody nebo zásadně modifikované musejí být popsány podrobněji se zdůvodněním jejich použití (výběr) a musí být zhodnoceno jejich omezení. Všechny použité léky a chemikálie musejí být přesně identifikovány, včetně uvedení jejich generického názvu, dávky a způsobu podání.

Etické aspekty

V jednotlivých pracích se neuvádějí jména nemocných, jejich iniciály nebo nemocniční (ošetřovací, evidenční) čísla, a to na jakémkoliv ilustrujícím materiálu. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy ústavní nebo národní předpisy a směrnice pro chov a používání laboratorních zvířat.

Statistika
Použité statistické metody by měly být popsány tak, aby si čtenář, mající přístup k původním údajům, mohl výsledky ověřit. Diskutuje se o vhodnosti experimentálních objektů, popisuje se podrobně randomizace, počet pozorování i počet případů, které z pozorování unikly, a výskyt léčebných komplikací. Definují se statistické termíny, zkratky a zvláště symboly.

Výsledky

Autoři předkládají výsledky v logickém postupu v textu, tabulkách a ilustracích. Není nutné v textu opakovat data z tabulek a ilustrací, zdůrazňují nebo sumarizují se pouze významné nálezy.

Diskuse

V oddílu „Diskuse“ se zdůrazní nové a významné aspekty studie a závěry, které z ní vyplývají. Srovnají se výsledky studie s výsledky jiných autorů i s cíli, které si studie stanovila. Je možné předkládat nové hypotézy, jsou-li oprávněné, ale je nutné na tento aspekt upozornit. Možno zahrnout i doporučení pro další výzkum.

Poděkování

Poděkování lze umístit jako dodatek k textu.

Seznam použité literatury

Smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace, na něž se autor v textu odvolává nebo práce skutečně významné. Nesmějí se uvádět práce jen z důvodů formálních. Citované informační prameny jsou sestaveny v pořadí, v jakém se v textu vyskytují, a poté následují citace ostatní děl. Cituje se podle ČSN ISO 690, 01 01 97. Reference v textu, tabulkách i popisech obrázků číslujte arabskými číslicemi v hranatých závorkách.

Literatura by neměla přesahovat 30 citací, z toho 80 % ne starších pět let. Neopomíjejte české písemnictví, včetně tohoto časopisu!

Vyhýbejte se odkazům na abstrakta; tzv. „nepublikovaná pozorování“ a „osobní informace“. Nemají být používány jako reference v seznamu literatury. Správnost odkazu (citace) by měla být ověřena autorem (autory) na originálu.

Příklady správných citací
Tištěná monografická publikace:

Zeman, M.: První pomoc. 2 vyd. Praha : Galén, 1998. 143 s. Edice Scripta. sv. IV. ISBN 80-85824-46-9.

Příspěvek v monografické publikaci:

Linek, V.: Poruchy paměti. In PREISS, V. aj.: Klinická neuropsychologie. Praha, Grada Publishing, 1998, s. 96-115.

Článek v seriálových publikacích:

Pelikánová, T.: Současné trendy inzulinoterapie. Vnitřní lékařství, roč. 48, 2002, č. 6, s. 523-529.

Pokud užíváte zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik.

Informace o lokaci elektronických dokumentů, vystavených na internetu, musejí odkazovat na dokument, který byl skutečně viděn, a musejí obsahovat způsob přístupu k dokumentu, stejně jako síťovou adresu pro lokaci.

Bibliografický odkaz na elektronickou monografii:

Olson, Nancy (ed.): Cataloging Internet Resources: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin : OCLC, c1997 [cit. 2003-04-09]. Dostupný z WWW: <http://www.oclc.org/oclc/man/9256cat/toc.htm>. ISBN 1-55653-236-9.

Elektronické seriálové publikace
Odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu:

Forum : časopis Univerzity Karlovy. Praha : Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dnů. Dostupný také na WWW: <http://enlil.ff.cuni.cz/.

Existuje-li verze tištěná, a mimo ni je dokument dostupný i na internetu, uvedeme jako první verzi tištěnou a poté i aktuální dostupnost na internetu.

Tabulky

Tabulky pište na stroji ob dva řádky, každou tabulku na samostatný list! Číslujte v pořadí, jak jsou umístěny v textu. Každá tabulka musí mít nadpis, podobně i každý sloupec tabulky. Vysvětlivky pište pod tabulkou, ne na záhlaví. Vysvětlete i zkratky, které jste použili.

Obrazová dokumentace

Obrázky zasílejte dvakrát (originál + kopie) v kompletních setech. Fotografie musejí být ostré, lesklé, písmena, číslice a symboly dobře čitelné, řádky rovné, písmena tak veliká, aby byla čitelná i při zmenšení. Titulek a podrobnější text patří do legendy, nikoliv do samotného obrázku!

Na zadní straně obrázku má být popisek s následujícími údaji: číslo obrázku, jméno autora, dvě až tři slova z počátku názvu článku a označení polohy obrázku (šipkou označte „nahoře – dole“). Nepište na zadní strany a nepoškoďte obrázky svorkami. Na mikrofotografiích musí být udáno měřítko, šipky, písmena a ostatní symboly musejí být kontrastní oproti pozadí. Je-li na fotografii nějaká osoba, nesmí být identifikovatelná, nebo musí autor zajistit její písemný souhlas s publikací.

Barevné obrázky jsou tištěny černobíle, pokud si barvu neuhradí autor (lze využít grantovou či jinou podporu). U barevných reprodukcí je nutný kontakt s vedením redakce. Cena jedné barevné strany bez ohledu na to, kolik obsahuje obrázků je pro podnikatelské subjekty - plátce DPH Kč 4200,- + 19 % DPH a pro nepodnikatelské subjekty - neplátce DPH Kč 4400,-.

Zasílání obrazové dokumentace viz Zasílání rukopisů.

Legendy k ilustracím

Legendy pište vždy na zvláštním listu, s dvouřádkovými mezerami, a označte je arabskými číslicemi korespondujícími s číslem ilustrace. Byly-li v legendě použity symboly, šipky, čísla nebo písmena, popište je a vysvětlete je. U mikrofotografií uveďte stupeň zvětšení a metodu barvení. Soupis legend zasílejte dvakrát v každé kopii práce, překládá se do angličtiny. V textu vyznačte odkazy na tabulky a obrázky a po straně místo jejich zařazení.

Měrné jednotky

Údaje o délce, výšce, hmotnosti a objemu uvádějte v jednotkách metrického systému (metr, kilogram, litr) a jejich desítkových násobcích. Teplota se uvádí ve stupních Celsia, krevní tlak v milimetrech rtuťového sloupce.

Zkratky a symboly

Používejte výhradně ustálené zkratky. Nepoužívejte zkratky v nadpisu a souhrnu (abstraktu). Uveďte plný název (termín před prvním použitím zkratky v textu).

Zasílání rukopisu

Rukopis zašlete redakci v originále s kopií, obrázky vložte do kartonu, aby se nepoškodily během přepravy. Připojte průvodní dopis s potřebnými informacemi:

Text článku můžete (zároveň s tištěnou verzí) předávat na disketě ve formátech MS Word 7 nebo MS Word 9, obrázky v grafickém formátu TIF nebo JPG; grafy možno dodat v programu MS Excel. Grafy i obrázky zasílejte zásadně v samostatných souborech, tj. nikoliv jako součást textu.

Redakce si vyhrazuje právo navrhnout autorovi zkrácení rukopisu, provedení oprav, popř. po recenzním řízení, jímž každý rukopis prochází, vrátit autorovi práci k přepracování. Graficky upravenou práci dostane autor ke korektuře, v níž opraví pouze chyby vzniklé tiskem. Není již možné vkládat celé věty. Korektury vracejte obratem, na pozdě došlé není možné brát ohled! Používejte korekturní znaménka!

Příspěvky do časopisu Praktické zubní lékařství posílejte na adresu vedoucí redaktorky:

Prim. MUDr. L. Roubalíková, Ph.D.,
IDV PZ,
Vinařská 6, 656 02 Brno.