Česká revmatologie

VEDOUCÍ redaktor

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha

REDAKČNÍ RADA

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.
Revmatologický ústav, Praha

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Ústav imunologie, 2. LF UK, Praha

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Interní klinika VLA JEP ÚVN, Praha

Prof. MUDr. Ctibor Dostál, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha

Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika FN a LF UP, Olomouc

Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Ladislav Šenolt, PhD.
Revmatologický ústav, Praha

Prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.
II. interní klinika LF UK, Hradec Králové

Doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb,
Piešťany

Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
Národný ústav reumatických chorôb,
Piešťany

Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
Kožní klinika, 1. LF UK, Praha

MUDr. Daniel Žlnay, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb,
Piešťany

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Interní klinika, 1. LF UK, Praha

Prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc.
Arthrocentrum, Praha

Doc. MUDr. Pavel Vavřík, CSc.
I. ortopedická klinika LF UK, Praha


© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2008

Česká revmatologie

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., zástupce vedoucího redaktora prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc.

Odpovědná redaktorka RNDr. M. Forejtová.

Tiskne: Tiskárna Prager - LD, s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5.

Rozšiřuje: V ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha, do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s. r. o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4, v SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 00421/244 458 821, 00421/244 442 773, 00421/244 458 816, fax: 00421/244 458 819, e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

Vychází 4x ročně. Předplatné na rok rok 336 Kč (472 Sk), jednotlivé číslo 84 Kč (118 Sk). Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 – J. Spalová, e-mail: spalova@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 252-3, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR E 901.

Rukopisy zasílejte na adresu: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2.

Rukopis byl dán do výroby 16.1.2008.

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány v ČLS JEP. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem, ať již mechanickým, nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis s. r. o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel.: 284 818 342-43, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis.cz, internet: www.ntservis.cz