Česká revmatologie

pokyny pro autory

Časopis Česká revmatologie uveřejňuje původní vědecko-výzkumné práce, klinická pozorování a krátká původní sdělení z oboru revmatologie a příbuzných oborů, přehledné referáty, výukové materiály, zprávy z vědeckých sjezdů a studijních pobytů, dopisy redakci, zprávy z lékařských společností, úvodníky a osobní zprávy.

Předložená práce musí být doplněna prohlášením, že rukopis nebyl a nebude zadán k publikaci jinému časopisu. Práce je po stránce formální a odborné posouzena 1–2 anonymními recenzenty a na základě jejich posudku rozhodne definitivně redakční rada o přijetí či nepřijetí práce. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné úpravy, event. zkrácení rukopisu. Rukopisy se nevracejí.

A. Rubriky časopisu a jejich maximální přípustný obsah

 1. 1. Původní práce přináší vědecké zpracování studované problematiky. Je sestavena do obvyklých částí: úvod, sestava nemocných a metody, výsledky, diskuse a souhrn. Text by neměl přesáhnout 10–15 stran strojopisu (mimo titulní stranu a seznam literatury, 40 literárních citací a nejvýše 6 kusů příloh.
 2. 2. Přehledný referát přináší výstižný přehled tematiky (event. vyžádaný redakcí), přičemž vlastní zkušenosti autora nesmí tvořit hlavní náplň referátu. Maximální rozsah je 15 stran (včetně souhrnu) a nejvýše 60 citací literatury.
 3. 3. Popis případu tvoří zpráva o vzácném pozorování případu určité nemoci, jejího zvláštního průběhu, klinického obrazu apod., která je dokonale vyšetřena a zpracována. Maximální rozsah 10 stran, 6 příloh a 20 literárních citací.
 4. 4. Krátké sdělení přináší exaktně zpracované výsledky z oblasti diagnostiky a terapie, vlastní klinické zkušenosti s cílem reagovat na nedávno publikované práce na toto téma. Maximální rozsah 2 strany, 2 přílohy a 5 literárních citací.
 5. 5. Osobní zprávy informují o význačných životních výročích (60, 70 let) našich předních revmatologů, event. jejich úmrtí. Maximální rozsah osobního článku je 2 strany, event. s černobílou fotografií z poslední doby na kontrastním lesklém papíře.
 6. 6. Zprávy ze sjezdů a studijních pobytů jsou zpracovány přímými účastníky akcí a mohou mít nejvýše 20 stran textu.
 7. 7. Dopisy redakci reagují věcným a výstižným komentářem na nedávno publikovaný článek a přináší shodné, doplňující či odlišné názory autora. Maximální rozsah je 2 strany strojopisu.
 8. 8. Zprávy o knihách přinášejí recenze nově vyšlých knih z oblasti vnitřního lékařství, revmatologie a příbuzných oborů. Hlavička recenze musí obsahovat: název knihy, jméno autora, místo vydání, název nakladatelství, rok vydání, počet stran a cenu knihy. Rozsah maximálně 2 strany.

V odůvodněných případech může redakce uvážit publikaci delšího textu, než jak je uvedeno v jednotlivých rubrikách.

B. Zpracování rukopisů

Zpracování rukopisu po formální a odborné stránce je vizitkou autora. Rukopisy, které neodpovídají uvedeným pokynům, budou autorům vráceny, aniž byly recenzovány. Práce zasílejte v originále s jednou kopií v pevné obálce s dole uvedenou adresou. Používejte čistého psacího stroje s normálními typy písmen (nikoli perličkou) nebo tiskárnou vytištěný text z počítače. Pište na kvalitní bílý nelesklý papír a stránky číslujte v pravém horním rohu. Levý okraj ponechte 35 mm volný, řádkujte ob řádek (řádkovač č. 2) tak, aby na jedné straně bylo 30 řádků po 60 úhozech. Stránky spojte svorkou (nesešívejte). Piště spisovnou češtinou nebo slovenštinou, užívejte tzv. progresivního pravopisu a co nejméně cizích slov. Zkratek používejte jen zcela výjimečně. Zkratku je třeba vysvětlit při prvém výskytu zkracovaného slova. V žádném případě nesmí být zkratka v souhrnu a v nadpisu. Veškeré fyzikální a biochemické hodnoty (kromě krevního tlaku) uvádějte v SI (ČSN O1 1300 nebo publikace Mezinárodní soustava jednotek SI ve zdravotnictví, 2. vyd. Praha, Avicenum, 1982, 104 s.). Sepsání textu má být konečné a není dovoleno v něm provádět dodatečné větší opravy. Drobné chyby se opraví perem (ne více než 5 na 1 straně). Text nelze měnit ani při korektuře, v níž autor opravuje chyby vzniklé v tiskárně. Při opravách používejte korektorské značky (ČSN 88 0410).
Rukopis původní práce má následující části (každá strana na novém listě):

 1. Titulní strana
 2. Souhrny
 3. Vlastní text práce
 4. Literatura s adresou prvního autora
 5. Přílohy
ad 1. Titulní strana

obsahuje v následujícím pořadí tyto údaje: výstižný nadpis práce, pod ním příjmení a zkratka osobního jména autora(ů) bez titulu. Jméno prvního autora se musí shodovat s adresou uvedenou na konci literatury. Pod jmény autorů se uvede název a sídlo (v 1. pádě) pracoviště, z něhož práce pochází. Pod čarou možno na titulní stranu uvést poznámku o případné předchozí publikaci ve formě přednášky (kdy a kde). Dedikační formule (věnováno k 60. narozeninám X. Y.) nejsou přípustné. Horní okraj titulní strany ponechejte v rozsahu 8 mm volný pro poznámky redakce.

ad 2. Souhrny

je třeba předložit v originále a v jedné kopii, která je opatřena i úplným nadpisem práce a jmény autorů – pro překlad do angličtiny. Pokud jsou vám známy některé speciální odborné výrazy v angličtině, poznačte je na souhrnu, usnadníte a zkvalitníte překlad, který zajišťuje redakce, případně souhrn do angličtiny přeložte sami. Souhrn má obsahovat výstižné shrnutí fakt, hlavních výsledků a závěr práce. Nesmí se v něm užívat zkratek. Pište jej ve 3. osobě a v rozsahu 15–20 řádků. Na konci souhrnu uveďte klíčová slova v počtu 3–6, pokud možno podle hesel v Index Medicus nebo Bibliographia Medica Cechoslovaca.

ad 3. Vlastní text

se skládá z „Úvodu“ (max. 2 strany), který má sloužit k lepšímu pochopení podstaty práce, tj. shrnout současné poznatky o daném problému a vysvětlit důvody, které vedly k sepsání práce. Následuje kapitola „Soubor nemocných (vyšetřených) a Metody“. Označení „materiál“ možno použít pouze v případě, že se nejedná o osoby. Tato část má umožnit čtenáři posoudit metodologii práce. Soubory musí být přesně definovány, popsány použité metody a vyjmenovat použité statistické testy. Následuje kapitola „Výsledky“. Jsou předkládány buď přímo v textu, nebo na přílohách. Je třeba se vyhnout duplicitě. Do výsledků nepatří žádný komentář. Následuje kapitola „Diskuse“, v níž se autor zaměří na srovnání vlastních výsledků s literárními údaji, na zhodnocení použité metodiky s důrazem na nové a důležité poznatky, které práce přináší. Pokud si autor přeje zařadit „Poděkování“ použije nového odstavce bezprostředně za „Diskusí“.

ad 4. Literatura

viz seznam literatury v České revmatologii, č. 4, 2000.

Na konci seznamu literatury je nutno uvést úplnou adresu prvního autora (s tituly a pošt. směr. číslem). Uveďte i telefonní kontakt a případně adresu elektronické pošty (nebudou publikovány).

ad 5. Přílohy

slouží k lepší srozumitelnosti textu, musí být proto jednoduché, výstižné a v omezeném počtu. Každá příloha by měla být srozumitelná čtenáři i bez znalosti textu, proto značky a zkratky třeba v legendě vysvětlit, i když byly použity i v textu práce. Je třeba rozlišovat tyto druhy příloh: tabulky, grafy, schémata a obrázky. Každá příloha musí být na samostatném listě, na zadní straně označena pořadovým číslem (tab. 1, graf 1, apod.), jménem prvního autora a zkráceným názvem práce. Každá skupina příloh má samostatné pořadové číslování. Nadpisy grafů a schémat, obrázků a jejich příslušné legendy musí být na samostatném listě „Příloha ke grafům a obrázkům“. U tabulek je třeba nadpis připojit přímo nad tabulku, legendu pod tabulku. Grafy a schémata je možno připojit buď v originále nebo jako dokonalou fotografii na kontrastním lesklém papíře, podobně jako obrázky. Při sestavování grafů a schémat je třeba volit vhodné rozměry a velikost písmen a značek v originále tak, aby míra zmenšení či zvětšení nepřesáhla 20 % a velikost písmen neklesla pod 2 mm. Sloupce grafů třeba odlišovat různým typem šrafování, nesmí být použito plného černého vybarvení. Zařazení jednotlivých příloh do textu vyznačí autor na levém okraji stránky textu příslušnou zkratkou (tab. 1, graf 1 apod.) a tatáž značka bude zařazena v závorce v textu. Přílohy nesmí být vlepovány do textu.

Předávání příspěvků na disketách či jiných elektronických médiích

Příspěvky dodané v kvalitní formě lze dodávat tiskárně na elektronických médiích. Nakladatelské a tiskové středisko (NTS) přijímá rukopisy pouze v textovém editoru WORD pro Windows (W6/WIN95, W7/WIN98 nebo novější verze). Příspěvky musí být napsány formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, tvrdých konců řádek (s výjimkou oddělení odstavců), podtrhávání, změn velikosti písma, formátování (na střed, pomocí tabulátorů), automatického číslování odstavců (např. u citací v literatuře nutno číslice vypisovat) a veškerých grafických experimentů, které moderní tiskový editor umožňuje. Veškerá přednastavení je nutno zrušit. Každý elektronicky dodaný příspěvek musí být zároveň dodán i v tištěné formě ve dvojím vyhotovení. Papírový a elektronický text musí být identické, na disketě smí být jen definitivní verze zasílané práce. Disketa musí být popsána názvem souboru (text také), prosta virů a ochráněna proti náhodnému smazání. Pojmenování souborů vychází ze jména autora. V názvu souboru nelze používat háčky a čárky.

Elektronickou obrazovou dokumentaci

[tj. grafy, fotografie (i barevné), výstupy z přístrojů] NTS přijímá pro přímé tiskárenské zpracování, a to ve formátech tiff a eps, přičemž možná média jsou kromě disket 3,5“ také CD-ROM, zip, jaz, a optické disky určené pro mechaniky Olympus do velikosti 230 MB. Grafy musí být zpracovány pro jednobarevný tisk, veškerá dokumentace musí být zaslána i v papírové podobě. Pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít velkého rozlišení (nejlepší kompresní poměr) z důvodů kvality. Obrázky dodané ve formátu Word nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení) a je lépe tento formát pro obrázky neužívat. Názvy obrázkových souborů opět vycházejí ze jména autora a čísla obrázku. Názvy mohou být maximálně osmimístné. Na disketu (médium) je třeba napsat, do kterého časopisu a článku obrázky patří. Skenování barevných obrázků vyžaduje minimálně rozlišení 300 x 300 dpi, soubor musí mít alespoň 5 MB. V komplikovaných případech lze autorům vyjednat kontakt přímo s tiskárnou.
Příspěvky neodpovídající uvedeným požadavkům budou vráceny k opravě.

Korektury musí být vráceny zpět na adresu redaktorky do tří dnů, jinak bude článek schválen a podepsán k tisku pouze vedoucím redaktorem.

Práce odpovídající těmto pokynům posílejte na adresu:
Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
vedoucí redaktor České revmatologie
Revmatologický ústav
Na Slupi 4
128 50 Praha 2