Praktický lékař

ČASOPIS PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

VEDOUCÍ REDAKTOR

MUDr. K. Filip, CSc., MBA.
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

REDAKČNÍ RADA

Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Praha

Doc. MUDr. Otakar Brázda
I. stomatologická klinika 1. LF UK, Praha

MUDr. Jan Calta
Multiscan, Praha

MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
Klinika nemocí z povolání 1. LF UK, Praha

Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Endokrinologický ústav, Praha

MUDr. Petr Herle
Praktický lékař, IPVZ Praha

MUDr. Ivan Herold, CSc.
Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav

Doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc.
Státní zdravotní ústav, Praha

Prof. MUDr. Pavel Kuchyňka, DrSc.
Oční klinika 3. LF UK, Praha

MUDr. Luděk Raida
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc

Prof. MUDr. Vladimír Resl, DrSc.
Kožní klinika, FN Plzeň

Doc. MUDr. Tomáš Sechser, CSc.
Centrum diabetologie IKEM, Praha

MUDr. Hana Skalická, CSc.
Kardiologická ambulance, Praha

Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.
AIDS Centrum FN Bulovka, Praha

Doc. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha


© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2008

Praktický lékař

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor: MUDr. Karel Filip, CSc., MBA.

Odpovědný redaktor: PhDr. Petr Rampír.

Tiskne: Tiskárna Prager - LD s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5.

Rozšiřuje: V ČR Nakladatelství Olympia, a. s., Praha, do zahraničí (kromě SR) - Myris trade s.r.o., V Štíhlách 1311/3, P.O.Box 2, 142 01 Praha 4, ve SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., odd. inej formy predaja P.O.BOX 183, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel.: 02/444 588 21, fax: 02/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

Vychází 12krát ročně.

Předplatné na rok 828, Kč (1188,- Sk), jednotlivé číslo 69,- Kč (99,- Sk), studentské předplatné 360,- Kč (600,- Sk), jednotlivé číslo 30,- Kč (50,- Sk).

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31,120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 - J. Spalová, e-mail: spalova@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 252-3, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR E 737.

Rukopisy zasílejte na adresu: Praktický lékař, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Rukopis byl dán do výroby 24.4.2008.

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis s. r. o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel.: 284 818 342-43, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis.cz, internet: www.ntservis.cz