Praktický lékař

ČASOPIS PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

Pokyny pro autory

Charakteristika časopisu

Časopis Praktický lékař vydává předsednictvo České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Jde o časopis zaměřený na celoživotní vzdělávání lékařů všech specializací v oborech, které jim nejsou vlastní, s přihlédnutím především k potřebám oboru všeobecného lékařství. Všechny rukopisy procházejí hodnocením redakce a recenzním řízením. Uveřejněná práce se stává majetkem redakce a přetisknout její část v jiné publikaci lze jen s citací původu a souhlasem redakce. Nepřijaté rukopisy se vracejí jen na vyžádání.

K publikaci v Praktickém lékaři může být přijat pouze rukopis, který nebyl a nebude publikován v jiném časopise. Výjimku tvoří pouze abstrakta vědeckých konferencí.

Časopis má pravidelné rubriky:

Požadavky na zaslané rukopisy

Tyto požadavky jsou v souladu s "Jednotnými požadavky na úpravu rukopisů určených k publikaci v lékařských a biologických časopisech" (3. revize, 1988, "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" publikovanými v plném překladu v Čas. Lék. čes., 139, 2000, č. 1. s. 31.

S výjimkou přehledů a postgraduálně vzdělávacích sdělení (do 16 strojopisných stran) by rukopis neměl přesahovat 12 stran, optimální rozsah je 6-10 stran, kazuistika do 6 stran, dopisy redakci a diskuse do 4 stran. V odůvodněných případech může vedoucí redaktor učinit výjimku.

Rukopisy jsou přijímány výhradně v elektronické formě (e-mailem).

Rukopis má zpravidla tyto části:

První strana:

Nadpis - výstižný a stručný do 10 slov, je-li to možné, měl by heslovitě vyjádřit záměr a výsledek práce.

Jména autorů - příjmení, bez čárky zkratka křestního jména, bez titulů. Je-li více autorů z několika pracovišť, všechny očíslujeme podle pracovišť.

Pracoviště - plný název, sídelní místo, jméno přednosty kliniky, primáře nebo vedoucího pracoviště se všemi tituly.

Imprimatur - vedoucího pracoviště nevyžadujeme, ale považujeme za základní slušnost, aby autor informoval o publikaci svého přednostu.

Druhá strana:

Souhrn - minimálně 8, maximálně 25 strojopisných řádků. Souhrn je stručnou informací pro čtenáře a v anglické verzi jedinou informací pro zahraničního zájemce. Uspořádání souhrnu musí být strukturované podle struktury práce, kterou musí stručně a koncízně popsat. Do souhrnu nepatří hypotézy, obecná prohlášení a perspektivy.

Souhrn s uvedením jmen autorů a názvu práce dodejte kromě české verze v angličtině. Anglické souhrny jsou k dispozici na internetu.

Na závěr souhrnu připojte 3-6 klíčových slov. Doporučuje se použít hesel uváděných v Indexus Medicus.

Vlastní text článku:
Úvod

Jen nejnutnější úvod do problematiky a vymezení problému (obvykle 2-3 odstavce).

Soubor pacientů (vyšetřených/probandů) a metodika

Popis výběru sledovaných osob, použité metody, přístroje (vč. výrobce) a použitý postup do podrobností, které umožní ev. opakování postupu za stejných okolností či srovnání s analogickými studiemi. U známých metod a postupů stačí odkaz na příslušnou literaturu. Všechny použité léky a chemikálie musí být řádně identifikovány, vč. generického názvu, dávky a způsobu aplikace.

Neuvádějí se jména osob ani jejich iniciály, čísla chorobopisů apod.

V KAZUISTIKÁCH místo souboru, metodiky a výsledků uvést „Vlastní pozorování“.

Výsledky

V textu neopakovat údaje z tabulek a grafů, slovy vyjádřit jen hlavní poznatek.

Diskuse

Je třeba zaujmout stanovisko k vlastním výsledkům a srovnat je s výsledky jiných autorů, interpretovat příčiny odlišných výsledků atd.

Poděkování, resp. uvedení grantu se uvádí na závěr článku před literaturou.

Literatura

Nejde-li o přehled nebo postgraduální vzdělávání, je žádoucí uvést pouze 10–15 zásadních (odkazových) citací. Literatura musí odpovídat státní normě ČSN ISO 690, 010197.

Citace se řadí abecedně podle jmen prvních autorů, očíslují a odkazy na literaturu v textu se uvádějí pouze čísly v závorce. Je vhodné citovat literaturu poslední pěti let, omezit autocitace a důraz klást na citace českých autorů.

Citace časopiseckých prací - příjmení autora, čárka, zkratka křestního jména (nejvíce 4 autoři; je-li autorů 5 a více, pak uvést jen 3 autory a po čárce et al., v českých citacích a kol.), tečka, plný název práce, tečka. Oficiální zkratka časopisu, rok, ročník, (ev. číslo), první stránka, pomlčka, poslední stránka, tečka. Před číslo u českých časopisů zkratku „č.“, u angl. citací „No.“, před první stranu zkratku „s.“ nebo „p“.

Citace knihy - autor, název knihy. Místo, dvojtečka, nakladatel, rok. Při citaci knižní kapitoly - jméno autora a název kapitoly, tečka. In: Citovaná kniha. Citace článku ve sborníku začíná uvedením jména autora a názvu práce, následuje In:, jméno editora, název sborníku, místo vydání, vydavatel, rok a stránky.

V názvech časopiseckých prací psaných anglicky začíná velkým písmenem jen první slovo názvu, v ostatních slovech se píše na počátku malé písmeno, pokud nejde o vlastní jméno, zeměpisný název, národ.

Příklady správných forem citací:
tištěná monografická publikace

Zeman, M. První pomoc. 2 vyd. Praha: Galén, 1998. 143 s. Edice Scripta. sv. IV. ISBN 80- 85824-46-9.

příspěvek v monografické publikaci

Linek, V. Poruchy paměti. In Preiss, V. a kol. Klinická neuropsychologie. Praha: Grada Publishing, 1998, s. 96-115.

článek v seriálových publikacích

Pelikánová, T. Současné trendy inzulinoterapie. Vnitř. Lék., 2002, roč. 48, č. 6, s. 523-529.

Pokud užíváte zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik.

Informace o lokaci elektronických dokumentů, vystavených na internetu, musejí odkazovat na dokument, který byl skutečně viděn, a musejí obsahovat způsob přístupu k dokumentu, stejně jako síťovou adresu pro lokaci.

bibliografický odkaz na elektronickou monografii

Olson, Nancy (ed.) Cataloging Internet Resources: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin: OCLC, c1997 [cit. 2003-04-09]. Dostupný z WWW: <http://www.oclc.org/oclc/man/9256cat/toc.htm>. ISBN 1-55653-236-9.

citování online dokumentu (neznámý autor)

Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [on line]. 1999-09-09 [cit. 2002-11-20]. Dostupný na WWW: <http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.html>

odkaz na neveřejnou zprávu z osobní e-mailové dokumentace

Kment, Milan. RE: Informace o obsahu aktuálního čísla časopisu [elektronická pošta]. Message to: Lucie Hájková. 11. Jan 2003 [cit. 2003-11-05]. Osobní komunikace.

elektronické seriálové publikace
- odkaz na časopis v elektronické podobě
JEP: The Journal of Electronic Publishing [on line]. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press. 1995- [cit. 2003-04-02]. 12x ročně. Dostupný také z WWW: <http://www.press.umich.edu/jep/index.html>. ISSN 1080-2711.
- odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu
Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dnů. Dostupný také na WWW: <http://enlil.ff.cuni.cz/>.

Existuje-li verze tištěná a mimo ní je dokument dostupný i na internetu, uvedeme jako první verzi tištěnou a poté i aktuální dostupnost na internetu.

Za literaturou plné jméno, tituly a adresa autora, redakce doplňuje datum přijetí k tisku.

Poslední strana:

Prohlášení, že práce nebyla zadána jinému časopisu, ani jinde otištěna.

Pro potřeby redakce: Adresa prvního autora pro korespondenci, domácí adresa, e-mailová adresa, číslo účtu v bance pro event. honorář. U prací výzkumného charakteru uvádějte číslo grantu a konstatování souhlasu etické komise.

Zpracování textu

Dokumentace

Rozlišujte obrázky (ev. fotografie), dále grafy a tabulky.

Každou část zašlete samostatně (ne do textu). Tabulky a grafy zasílejte v editoru Microsoft Office Excel. Každá tabulka musí mít nadpis, podobně i každý sloupec tabulky. Vysvětlivky pište pod tabulku, vysvětlete všechny zkratky, kterých jste užili.

Každý obrázek i graf musí mít legendu obsahující pořadové číslo, ev. nutné vysvětlivky. Umístění dokumentace se v textu článku označí tučným modrým písmem v závorce (např. tabulka č. 1)

Obrázky musí být dodány ve formátu jpg. Je-li na fotografii osoba, nesmí být identifikovatelná (např. lze překrýt oči), nebo musí autor zajistit její písemný souhlas s publikací.

Pamatujte: Článek není poster, nepřetěžujte jej proto tabulkami a grafy na úkor textu!

Použití cizích materiálů

Materiály (schémata, obrázky, grafy aj.) převzaté z jiných pramenů/publikací mohou být publikovány pouze s písemným souhlasem osoby/nakladatelství, které mají příslušné autorské/nakladatelské právo (copyright ©). Vyžádejte si svolení i od autorů prací v tisku, nepublikovaných dat, osobního sdělení. Za respektování autorských práv odpovídá autor článku.

Konflikt zájmů

Autor má povinnost oznámit redakci podporu firmy, jejíž produkt v práci použil. Předpokládá se, že autoři přehledových farmakoterapeutických článků nejsou finančně zainteresováni (nebo konkurenti) ve společnosti/firmě, o jejímž výrobku v článku referují. Všechny informace tohoto druhu, které budou redakci svěřeny, budou drženy v tajnosti.

Po jazykové stránce musí práce odpovídat Pravidlům českého nebo slovenského pravopisu (progresivnímu způsobu). Není přípustné slova zkracovat, s výjimkou zkratek oficiálních nebo zcela běžných. Pokud použijete zkratku pro opakující se několikaslovní název či označení, je nutné vysvětlit ji při prvním použití (např.: velká depresivní porucha - dále VDP). V nadpisech se zkratky neužívají. Všechny číselné údaje - s výjimkou hodnot krevního tlaku a pulzu - uvádějte v jednotkách měrové soustavy SI.

Redakce vrátí práce, které neodpovídají uvedeným podmínkám. V ostatních případech si vyhrazuje právo rukopis zkrátit (např. z prostorových důvodů), provést opravy, popř. po připomínkách recenzentů vrátit autorovi k příslušné úpravě.

Práce zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností, dodatečné větší změny nejsou přípustné. Je možné připojit prohlášení, že autor netrvá na autorské korektuře.

Vysázenou práci dostane autor ke korektuře, opravují se pouze chyby vzniklé tiskem, není možné doplňovat nové části textu. Korektury je nutné vrátit obratem, na korektury pozdě došlé nemůže být brán ohled!

Žádáme autory, aby Pokyny přesně dodržovali.

Rukopisy a případnou korespondenci zasílejte současně na e-mailové adresy nts@cls.cz, rampir@iol.cz a karel.filip@email.cz

Redakce Praktického lékaře
NTS ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2