PRACOVNÍ
LÉKAŘSTVÍ

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ

VEDOUCÍ REDAKTOR

Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. MBA
Praha

ZÁSTUPkyně VEDoucího REDakce

Doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.
Praha

REDAKČNÍ RADA

MUDr. Marie Bartnická, Třinec
Doc. MUDr. Igor Bátora, CSc., Bratislava
Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc., Brno
Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc., Martin
MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D., Ostrava
MUDr. Vladimíra Straková, Ostrava
MUDr. Josef Tvrzký, prom. chem., Plzeň

ADRESA REDAKCE

Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel.: 267 162 690, fax: 267 162 679
e-mail: hrncir@fnkv.cz
Administrativní pracovnice: Hana Prachtová

© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2007

Pracovní lékařství

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., zástupkyně vedoucího redaktora Doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. Odpovědná redaktorka Ing. Lenka Šplíchalová.

Tiskne: Tiskárna Prager-LD, s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5.

Rozšiřuje: V ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha; do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade, s. r. o., V Štíhlách 1311/13, P. O. BOX 2, 142 01 Praha 4; v SR – Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 02/ 444 588 21, fax: 02/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

Vychází 4krát ročně.

Předplatné na rok 408,- Kč (572,- Sk), jednotlivé číslo 102,- Kč (143,- Sk). Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 – J. Spalová, e-mail: spalova@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 253, fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR E 745.

Rukopisy zasílejte na adresu: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, Klinika pracovního a cestovního lékařství, UK 3. LF a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 (tel.: 267 162 690, fax: 267 162 679, e-mail: hrncir@fnkv.cz).

Rukopis byl dán do výroby 22. 2. 2008.

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na mechanických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis, s. r. o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel: 284 818 342–3, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis.cz, internet: www.ntservis.cz