PRACOVNÍ
LÉKAŘSTVÍ

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ

POKYNY PRO AUTORY

Časopis Pracovní lékařství zveřejňuje původní práce a sdělení z praxe z oborů nemoci z povolání, hygiena práce, fyziologie práce, mentální hygiena a psychologie práce, články kritické, organizační, z historie oboru, souborné referáty, zprávy o odborných akcích, články zaměřené na závodní preventivní péči, zprávy o nových knihách, o významných pracích z cizích časopisů a bibliografie časopisů z oboru pracovní lékařství.

Redakce přijímá pouze práce, které mají vysokou profesionální úroveň, odpovídají pravidlům progresivního pravopisu a jsou napsány podle těchto pokynů.

Práce zasílané k publikaci musí být imprimovány vedoucím organizace prvního autora a doplněny prohlášením, že nebyly a nebudou současně zadány jinému časopisu. Musí být napsány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

Práce zasílejte ve třech exemplářích (originál a dvě kopie) na adresu:

Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., Klinika nemocí z povolání 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 nebo na stejnou adresu k rukám zástupkyně vedoucího redaktora doc. MUDr. Moniky Kneidlové, CSc.

Jednotlivé listy číslujte v pravém horním rohu a spojujte svorkou, nesešívejte. Pište na stroji s obvyklými typy písmen (nikoliv perličkou) po jedné straně kvalitního bílého nelesklého papíru formátu A4, popř. použijte k vytištění textu kvalitní počítačovou tiskárnu. Na stránce je nutno dodržovat okraje shora 25 mm a zleva 35 mm. Volí se takové řádkování, aby na stránce bylo 30 řádků po 60 úhozech na jedné řádce, včetně mezer. Text, který chcete zdůraznit, podtrhněte tužkou. Práce zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností. Text nelze doplňovat po korektuře, opravují se při ní pouze chyby vzniklé v tiskárně.

Příspěvky dodané v kvalitní elektronické formě lze dodávat tiskárně na elektronických médiích. Nutnou redakční úpravu zanese na disketu odpovědná redaktorka nebo tiskárna. Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP přijímá rukopisy v textovém editoru WORD pod Windows (W6/WIN95, W7/WIN98 nebo novější verze). Striktnost tohoto požadavku chrání autory i vydavatele před zmatky vzniklými příliš mnoha úpravami nebo exporty, které, jak známo, mohou zapříčinit ztrátu nebo zkomolení některých atributů. Příspěvky musejí být napsány formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, neúčelných tvrdých enterů na konci řádky (enterem oddělovat pouze odstavce, ne běžný konec řádky), podtrhávání, změn velikosti písma, formátování (na střed, pomocí tabulátorů a zejména mezerníkem), automatického číslování odstavců (např. u citací v literatuře nutno číslice vpisovat) a veškerých grafických experimentů, které moderní tiskový editor umožňuje. Veškerá představení je nutno zrušit. Každý elektronicky dodaný příspěvek musí být zároveň dodán i v tištěné formě ve dvojím vyhotovení. Papírový a elektronický text musejí být identické, na disketě smí být jen definitivní verze zasílané práce, disketa musí být popsána názvem souboru (text také), prosta virů a ochráněna proti náhodnému smazání. Pojmenování souborů vycházejí ze jména autora (Macek.*). V názvu souboru nelze používat háčky a čárky.

Příspěvky dodané v nekvalitní elektronické podobě a příspěvky dodané na papíře předává NTS tiskárně v papírové zredigované podobě a tiskárna zadává jejich přepis. Nekvalitními příspěvky se rozumějí: příspěvky zaslané na mechanicky poškozených nebo zavirovaných disketách, příspěvky technicky deformované (např. vypadlá čeština, rozpadlé fyzikální a chemické vzorce, zkomolení vzniklé příliš mnoha exporty mezi jednotlivými textovými editory atd.), ale také příspěvky vyžadující velké množství pravopisných nebo stylistických oprav a přehazování špatně psané Literatury, jejichž prostý přepis je přehlednější, rychlejší a tedy i levnější než oprava na monitoru. Dále jde o texty napsané z neznalosti pravidel psaní na stroji (psaní teček, čárek, mezer, závorek atd.) a texty natvrdo graficky upravené, jejichž různá přednastavení po sobě zanechávají neodstranitelné atributy nekompatibilní s profesionálním tiskovým programem. I v těchto případech by bylo opravování časově náročnější než přepis, pracovní čas dražší (jde o kvalifikovanější práci než přepis) a výsledek méně jistý (některé defekty se po otevření uloženého opraveného souboru „vracejí“). Tabulky se přepisují vždy.

Fyzikální a chemické veličiny se uvádějí v SI jednotkách podle ČSN 01 1300 nebo podle publikace: Mezinárodní soustava jednotek SI ve zdravotnictví, vyd. Praha, Avicenum 1982, 104 s. Zkracování slov s výjimkou obvyklých zkratek se nedoporučuje. Pokud je třeba zkrátit výraz, který se v textu často opakuje, uvádí se zkratka v závorce za prvním použitím tohoto výrazu. Zkratky však zásadně nepoužívejte v nadpisu nebo souhrnu.

Rukopisy ani dokumentace se nevracejí.

Rukopis se skládá z těchto částí:

  1. Titulní strana.
  2. Souhrn v českém nebo slovenském jazyce.
  3. Jeden další souhrn pro překlad do angličtiny (není nezbytný).
  4. Vlastní text.
  5. Přehled literatury – citace podle ČSN ISO 690, 010197.
  6. Následuje jméno a příjmení prvního autora s tituly, rodné číslo a přesná adresa, na kterou se zasílá veškerá korespondence i korektury, dále telefon a e-mail.
  7. Přílohy.

Jednotlivé části rukopisu začínají vždy na nové straně, dokumentaci dodávejte v pevné obálce.

Ad 1) Na titulní straně uvádějte v tomto pořadí:
Ad 2) a 3) Na každém souhrnu

musí být uvedeno příjmení a zkratka osobního jména a název práce autora(ů). Souhrn pište ve třetí osobě. Má vystihovat obsah práce a mít nejvýše 150 slov bez použití zkratek. Musí přehledně popisovat cíl práce, postup a dosažené výsledky. Překlad souhrnu obstarává redakce. Pro zvýšení kvality souhrnu však doporučujeme, aby autoři, kterým jsou známy anglické speciální odborné výrazy, uvedli údaje k souhrnu určenému pro překlad. Na konci souhrnu pište klíčová slova tak, aby nepřesáhla 255 znaků, včetně mezer, pokud možno podle hesel v Index Medicus nebo Bibliographia medica čechoslovaca.

Ad 4) Vlastní text

je u původních prací a souborných referátů rozdělen obvykle na úvod, metodiku, výsledky, diskusi a závěr.

Úvod

zachycuje stručně účel práce a shrnuje zdůvodnění studie nebo pozorování.

Soubor a metodika

charakterizuje výběr pacientů včetně kontrol. Použité metody, přístroje a postupy se popisují do takových detailů, aby jiná pracoviště mohla postup reprodukovat. Na zavedené metody, včetně statistických, se pouze odkazuje. U metod, které byly publikovány, ale nejsou dostatečně rozšířeny, se uvádějí odkazy a stručný popis. U nových nebo podstatně modifikovaných metod se kromě popisu uvádějí důvody jejich použití a hodnotí se jejich spolehlivost. Přesně se charakterizuje použití léčiva a chemikálie včetně mezinárodních zkrácených chemických (generických) názvů, dávek a způsobů podávání.

K označení pacientů se neužívají jména, iniciály, ani čísla chorobopisů. Uvádějí se počty pozorování a použité statistické hodnocení.

Výsledky

uvádějí se v logickém sledu textu, v tabulkách a na obrázcích. V textu se neopakují všechny údaje z tabulek a obrázků, zdůrazňují se a shrnují pouze nejdůležitější pozorování. Číselné údaje je třeba doložit statistickým hodnocením.

Diskuse

vyzdvihují se zejména nové, důležité aspekty práce a závěry, které z nich vyplývají. Neopakují se podrobné údaje uvedené v předchozím oddíle. Výsledky pozorování a závěry se srovnávají s jinými odbornými studiemi a plánovanými záměry práce.

Neuvádějí se tvrzení, která nejsou spolehlivě podložena údaji, ani nároky na prioritu.

V opodstatněných případech se formulují nové hypotézy, vždy však musí být jasně vyjádřeno, že jde o hypotézu.

Poděkování

vyjadřuje se pouze osobám, které podstatně přispěly k vypracování studie. Autoři musí mít souhlas všech osob uvedených v poděkování.

Ad 5) Přehled použité literatury

obsahuje všechny publikace, z nichž autoři čerpali důležité informace a podněty nebo s nimiž srovnávají vlastní výsledky (zpravidla s výjimkou učebnice a encyklopedií). Do seznamu se nezařazují publikace, které autoři nepoužili. V případě nedostupnosti důležitého pramene se cituje také zdroj sekundární informace. Neužívají se citace typu „osobní sdělení“, „nepublikovaná data“ apod. V případě nutnosti stačí příslušná zmínka v textu. Mezi citace není vhodné zařazovat práce zaslané k publikaci bez ohledu na to, zda byly přijaty či nikoliv, zmínku o nich lze rovněž uvést v textu.

Každá citace musí mít odpovídající odkaz v textu a naopak každý odkaz v textu musí mít odpovídající citaci. Orientačně se doporučuje uvádět v původních sděleních asi 20 ± 10 citací, z nichž by asi polovina neměla být starší pěti let a 20 % starší dvou let. Podíl autocitací autorů by neměl překročit 20 % všech citací. U souborných referátů je počet citací omezen na 50.

Formální úprava citací se řídí ČSN ISO 690, 010197, názvy citovaných periodik se zkracují podle ČSN 01 01 96, popř. se uvádí oficiální zkratka z obálky časopisu. Přesnosti údajů v citacích je třeba věnovat náležitou pozornost. Citace jsou v seznamu uvedeny abecedně podle jména prvního autora (anonymní publikace se uvádějí na začátku seznamu) a jsou pořadově očíslovány. Čísla citací uvádějte v hranatých závorkách u odkazů v textu. Jednotlivé citace se píší na nový řádek.

Příklady citací:

1. citace článku v seriálových publikacích

•TŮMA, J., NOVÁK, P. Prevence tuberkulózy. Pracov. Lék., 1999, 51, č. 5, s. 201–210.

• ZENDO, Y., HASEGAWA, A., BELICZKY, J. M. Acute effects of inhalation exposure to ethanol (Akutní účinky inhalační expozice etanolu). Arch. Environ. Health, 1998, 53, č. 2, s. 97–102.

Pokud používáte zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik.

2. citace tištěné monografické publikace

• NOVÁK, J., CHLUBNA, A., JIŘINCOVÁ, M. Moderní ergonomie. Praha : Avicenum, 1993, 318 s., ISBN (v případě dostupnosti).

• PARTSCH-FUNES, L. Health Effects of Diving (Zdravotní důsledky potápění). New York : Peter Brammer and Sons Company, 1996, 512 s.

3. citace příspěvku v monografické publikaci

• HORÁČEK, J. Působení vibrací. In Černoch P. et al. Fyzikální faktory. Olomouc : Technické vydavatelství, 1999, s. 312–319.

• MATTHEWS, J. N. Working conditions of Seamen (Pracovní podmínky námořníků). In Wasserman, P. A. Occupational Medicine. Chicago, New York, London : Medical Publishers, 1996, s. 217–229.

4. citace článku nebo abstrakta ze sborníku

• BARTÁK, N., ZÁMEČNÍK, J., ADLEROVÁ, K. Nové poznatky o intoxikaci kobaltem. In Sborník XIII. xenobiochemického sympozia. Praha, 1995, s. 18.

• RETTIGELLI, A. F., YANEVA, T. I. Pulmonary barotrauma (Barotrauma plic). In Proceedings of the International Meeting on Hyperbaric Medicine. Boston, 1998, s. 26–29.

(Poznámka: překlad cizojazyčného názvu sdělení do češtiny nebo slovenštiny není nezbytný.)

Informace o lokaci elektronických dokumentů:
– odkaz na elektronickou monografii

• OLSON, NANCY (ed.) Cataloging Internet resource: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin : OCLC, c1997[cit. 2003-04-09]. Dostupný z WWW: <http://www.oclc.org/oclc/man925cat/toc.htm>. ISBN 1-556553-236-9.

– citování online dokumentu (neznámý autor)

Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [online]. 1999-09-09 [cit. 2001-11-201]. Dostupný na WWW: <http//certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.html>

Elektronické seriálové publikace

– odkaz na časopis v elektronické podobě

• JEP : The Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press. 1995-[cit. 2003-04-02]. 12x ročně. Dostupný také z WWW: <http.//www.přes.umich.edu/jep)index.html. ISSN 1080-2711.

–odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu

• Forum : časopis Univerzity Karlovy. Praha : Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dnů. Dostupný také na WWW: <http://enlil.ff.cuni.cz/.

Ad 6) Přílohy

perokresby, fotografie a tabulky se připojují volně k rukopisu, každá příloha zvlášť. Perokresby ani fotografie se do textu nevlepují. Tabulky se píší na zvláštním listu bílého nelesklého papíru. Legenda se uvádí nad tabulkou, vysvětlivky pod tabulkou.

Všechny perokresby i fotografie se označují, a to v textu celým slovem a v závorce zkratkou (obr. 1, graf 1). Musejí být průběžně číslovány a mít doprovodnou legendu na samostatném papíře. K vyjádření stejného výsledku nelze používat současně tabulky i obrázky.

Obrázky a fotografie musí být zpracovány tak, aby z nich nebylo možné identifikovat pacienta. (Je nezbytné na nich např. zakrýt oči nebo jiné části obličeje, odstranit rodné číslo apod.) Nelze-li se z odborných důvodů vyhnout uveřejnění obrázků nebo fotografií, podle nichž lze pacienta identifikovat, musí první autor práce přiložit k rukopisu písemné prohlášení, že pacient nebo jeho právní zástupce s takovým uveřejněním souhlasí a že vůči vydavateli časopisu Pracovní lékařství nebude uplatňovat nárok na náhradu škody.

Místo, kde se má příloha v textu umístit, se značí na levém okraji stránky čtverečkem s označením přílohy (např. obr. 1 nebo tab. 1). Totéž označení se umístí v textu do závorky. Na zadní stranu obrázku napište lehce měkkou tužkou jméno prvního autora, název práce, pořadové číslo dokumentace a šipkou vyznačte orientaci obrázku.

Fotografie určené k publikaci musejí být kontrastní, na lesklém papíru.

Elektronickou obrazovou dokumentaci
(tj. grafy, pérovky, fotografie i barevné, výstupy z přístrojů) přijímá NTS pro přímé tiskárenské zpracování, a to ve formátech tif, eps a JPG, přičemž možná média jsou kromě disket 3,5“ také CD-ROM, zip a jaz. Grafy musejí být zpracovány pro jednobarevný tisk, veškerá dokumentace musí být zaslána i v papírové podobě. Pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít velkého rozlišení (nejlépe kompresní poměr 10–12) z důvodu kvality. Pozor: obrázky zabudované do dokumentu WORDU nebo dané samostatně jako soubor WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), proto nelze tento formát pro obrázky užívat. Též nelze používat obrázky v Power Pointu: tento program je určen pro zpracování prezentací a nelze ho používat jako zdroj originálních obrázků pro tisk. Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (tif, jpg, eps). Názvy obrázkových souborů opět vycházejí ze jména autora a čísla obrázku (např. Macek1). Názvy mohou být maximálně osmimístné. Na disketu (médium) je třeba napsat, do kterého časopisu, čísla a článku obrázky patří. Skenování barevných obrázků vyžaduje minimálně rozlišení 600 x 600 dpi, soubor musí mít alespoň 5 MB. V komplikovaných případech lze autorům vyjednat kontakt přímo s tiskárnou.

S ohledem na to redakční rada Pracovního lékařství prozatím preferuje zasílání příspěvků v tištěné formě, avšak dodání obrazové dokumentace v elektronické podobě se stává nutností (kromě úspor času i nákladů znamená kvalitní vstup také kvalitní výstup). Zároveň autorům připomínáme, že kopie veškerých materiálů odeslaných k publikaci jsou povinni uchovat až do vydání časopisu.

Časopis přechází na systém úhrady barevných reprodukcí obrázků. V rukopise předkládaném k publikaci je proto nutné přesně vyznačit, které obrázky mají být tištěny barevně, a přiložit písemný souhlas s platbou. Musí být uvedena přesná adresa plátce, v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby rovněž IČO a DIČ. Cena jedné barevné strany bez ohledu na to, kolik obsahuje obrázků je pro podnikatelské subjekty - plátce DPH Kč 4200,- + 19 % DPH a pro nepodnikatelské subjekty - neplátce DPH Kč 4400,-. Obrazová dokumentace, která nebude mít tyto náležitosti, bude automaticky publikována černobíle. K zajištění kvality reprodukce pracuje tiskárna s technologií CTP (computer-to-plate), která umožňuje výbornou reprodukci za podmínky, že i předané podklady budou dostatečně kvalitní (viz Předávání elektronických podkladů).

Strukturní chemické vzorce

uvádějte rovněž na zvláštním listě a veškeré indexy a exponenty pište zřetelně. Chemické vzorce se číslují římskými číslicemi, matematické rovnice arabskými číslicemi v závorce. Řecká písmena pište perem nebo uveďte na okraji stránky název písmena.

Referáty a recenze knih a článků

je nutno psát co nejkratší. Způsob polemiky musí být věcný, nikoliv osobní. Při psaní referátů o článcích a knihách ze zahraničí uvádějte po jménu a iniciále křestního jména autorů původní cizojazyčný název práce (u jazyků nepoužívajících latinky převedený do latinky) a za ním v závorce český nebo slovenský překlad a pramen s citací podle ČSN.

O přijetí prací rozhoduje redakční rada na základě posudků recenzentů, jimž se každá práce předkládá. Rukopisy redakce nevrací. Redakce si vyhrazuje právo provést menší úpravu rukopisu, zejména souhrnu, a provést jazykové úpravy. Zásadní změny, navržené recenzentem, provede autor podle posudků a po dohodě s redakcí. Po úpravě textu vrátí autor příspěvek s původním textem a recenzními posudky v době co nejkratší.

Korektury

Přijaté práce se autorům zasílají ke korektuře. Opravují se tiskové chyby, nelze měnit nebo doplňovat text. Jazykovou úpravu, kterou provádí redakce časopisu podle nových pravidel pravopisu, lze měnit jedině tehdy, jestliže jí byl narušen smysl věty. Korektury provádějte podle korektorských značek uvedených na přiloženém formuláři. Nedodržení těchto podmínek nebo nadměrné množství autorských oprav může mít za následek nezařazení práce do časopisu. Korektury vracejte do tří dnů na adresu, kterou určí redakce.

Redakce