ČESKÁ A SLOVENSKÁ
oftalmologie

ČASOPIS ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTi A SLOVENSKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

POKYNY PRO AUTORY

Redakce přijímá pouze práce vyhovující po odborné stránce, které jsou na odpovídající profesionální a formální úrovni.

Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu, přetisknout její část nebo obrázek lze jen s citací původu.

Rukopis zasílejte v originále a dobře čitelné kopii (je nutná také kopie tabulek, legend, podle možnosti i obrázků). Listy číslujte v pravém horním rohu a spojujte svorkou, nesešívejte. Přijímáme práce psané na jedné straně kvalitního bílého nelesklého papíru formátu A4 (neprůklepový) na psacím stroji nebo počítači s obvyklými typy. Dodržujte okraje shora 25 mm, zleva 35 mm. Počet řádků na stránce je 30, řádek má 60 úhozů, řádkování psacího stroje č. 2.

Svoje příspěvky pište spisovnou češtinou nebo slovenštinou, text, který chcete zdůraznit, pište proloženě, nepodtrhávejte. Připouští se nejvíce 5 oprav na stránce, nesmí být vpisovány celé věty. Text nelze měnit či doplňovat při korektuře, opravují se pouze chyby vzniklé v tiskárně. Korektury se provádějí podle korektorských značek (ČSN 88 0410) a posílají zpět na požadovanou adresu do 3 dnů. Při použití anatomických termínů včetně zkratek je závazná mezinárodně platná pařížská nomenklatura tak, jak je uvedena např. v publikaci Fenais, H.: Anatomický obrazový slovník, Praha, Avicenum 1981, 478 s.

Fyzikální a chemické veličiny se uvádějí v SI jednotkách podle ČSN 01 1300.

Příspěvky dodané v kvalitní elektronické formě lze dodávat tiskárně na elektronických mediích. Nakladatelské středisko přijímá rukopisy v textovém editoru WORD pod Windows (W6/WIN95, W7/WIN98 nebo novější verze). Příspěvky musejí být napsány formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, neúčelných tvrdých enterů na konci řádky (enterem oddělovat pouze odstavce, ne běžný konec řádky), podtrhávání, změn velikosti písma, formátování (na střed, pomocí tabulátorů), automatického číslování odstavců (např. u citací v literatuře nutno číslice vypisovat). Každý elektronicky dodaný příspěvek musí být zároveň dodán i v tištěné formě ve dvojím vyhotovení. Papírový a elektronický text musejí být identické, na disketě smí být jen definitivní verze zaslané práce, disketa musí být popsána názvem souboru (text také), prosta virů a chráněna proti náhodnému smazání. Pojmenování souborů vychází ze jména autora, v názvu souboru nelze používat háčky a čárky.

Rukopis práce se skládá z těchto částí:

1. Titulní strana - uvádějte v následujícím pořadí:
2. Souhrn
Ke každé práci je nutno přiložit ve dvou vyhotoveních výstižný souhrn v českém nebo slovenském jazyce, případně i v jazyce anglickém, v rozsahu 30 řádků. Na každém souhrnu uveďte jméno autora, název práce a 3-6 klíčových slov.
3. Vlastní text je u původních prací obvykle rozdělen na:
4. Přehled literatury

- citovaná literatura by měla být dostupná všem čtenářům. Je proto třeba omezit odkazy na nepublikované práce (přednášky, osobní sdělení apod.). Lze citovat práci, která ještě nevyšla, a to s uvedením zkratky časopisu s dodatkem „v tisku“. Citace jsou seřazeny abecedně a takto i pořadově číslovány. Anonymní publikace se uvádějí na začátku seznamu. V textu jsou i odkazy na literaturu uváděny výhradně číslem v hranaté závorce odpovídající seznamu literatury. Formální úprava citací se řídí ČSN 01 0197 (ISO 690), názvy citovaných časopisů se zkracují podle ČSN 010196. Používá se výhradně plné formy citací, tj. příjmení, zkratka osobního jména autora(ů). Pokud je autorů více než tři (jejich jména se uvedou tučně), uvede se za třetího autora zkratka „et al.“. Následuje plný název práce v originále, mezinárodní zkratka časopisu, rok, středník, číslo (svazek), dvojtečka, strana od - do.

Příklad citace časopisu:

obecně: Autor: Název článku. Název časopisu, ročník (je-li uveden); rok; číslo: strana(y), na nichž je uveden
příklad: Kalvodová, B., Oudová, P.: Screening diabetické makulopatie. Čes. a slov. Oftal., 58, 2002; 1: 11-15

Příklad citace knihy:

obecně: Autor (1 - 3 odděleni čárkou). Název díla. Vydání (arabská číslice, je-li uvedeno). Kde vydáno, kým, rok, počet stran celkově (většinou se uvádí poslední číslovaná).
příklad: Špinar, J., Vítovec, J., Zicha, J. et al.: Hypertenze - diagnostika a léčba. 1. vyd. Grada, Praha 1999, 228 s.

Při citaci statě či kapitoly ze sborníku či knihy se uvádí příjmení a zkratka jména autora(ů) statě (míněno kapitoly), název. Pak se uvádí, ze které knihy je citováno: tedy autor (knihy), název, kde vydáno: kým, kdy. Nakonec se uvádí počet stran.

Příklad citace statě ve sborníku:

obecně: Autor (míněno statě): Název. Čísla stran od - do. In: Autor (míněno knihy). Název. Kde vydáno, kým, kdy. Počet stran (pokud jsou strany číslované).
příklad: Piroch, V., Suchmanová, V.: Léčebné působení fyzické zátěže při diabetu, 73 - 77. In: Sborník materiálů ze XVII. celostátní konference dietních pracovníků. Společnost pro racionální výživu, Praha, 1981, 98 s.

5. Přílohy - obrázky, grafy, schémata, fotografie a tabulky

Přikládají se volně k rukopisu, každá příloha zvlášť. Tabulky se píší celé na stroji nebo počítači na zvláštní list bílého nelesklého papíru. Legenda se uvádí nad tabulkou, poznámky pod tabulkou. Legendy k ostatní dokumentaci se uvádějí na samostatném listě a jsou očíslovány tak, jak jsou v textu za sebou. Místo, kam se má příloha umístit v textu, se označí na levém okraji stránky čtverečkem a označením přílohy (např. obr. 1, graf 3). Totéž označení se umístí v textu do závorky. Opakované odkazy se označí „viz obr. 1“ atp. Na zadní straně obrázku, grafu apod. napište lehce měkkou tužkou jméno autora, název práce, pořadové číslo dokumentace a šipkou vyznačte orientaci obrázku.

Fotografie určená k publikaci musí být kontrastní, na lesklém papíru a přiměřené velikosti (10 x 15 cm, max 21 x 15 cm). Přijímají se rovněž diapozitivy.

Elektronická obrazová dokumentace. Pérovky, fotografie (i barevné) a výstupy z přístrojů přijímá NTS pro přímé tiskárenské zpracování, a to ve formátech tif, eps a jpg, přičemž možná média jsou kromě disket 3,5’’ také CD-ROM, zip, jaz, grafy v programu Excel. Grafy musejí být zpracovány pro jednobarevný tisk, veškerá dokumentace musí být zaslána i v papírové podobě. Pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít velkého rozlišení (nejlépe kompresní poměr 10-11) z důvodů kvality. Pozor: obrázky zabudované do dokumentu WORDU nebo dodané samostatně jako soubor WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), proto nelze tento formát pro obrázky užívat. Též nelze používat obrázky v Power Pointu:tento program je určen pro zpracování prezentací a nelze jej používat jako zdroj originálních obrázků pro tisk. Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (tif, jpg, eps). Názvy obrázkových souborů opět vycházejí ze jména autora a čísla obrázku (např. Macek1.tif). Názvy mohou být maximálně osmimístné. Na disketu (médium) je třeba napsat, do kterého časopisu a článku obrázky patří. Skenování barevných obrázků vyžaduje minimálně rozlišení 600 x 600 dpi, soubor musí mít alespoň 5 MB. Ke skenování nelze použít (ani tiskárně předat) obrázky ve formě výstupů z inkoustové nebo laserové tiskárny - ty sklouží pouze jako papírový doklad elektronické verze. V komplikovaných případech lze autorům vyjednat kontakt přímo s tiskárnou.

Práce odpovídající všem těmto pokynům posílejte na adresu: Prof. MUDr. J. Boguszaková, DrSc., Oftalmologická klinika FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10.