ČESKÁ A SLOVENSKÁ
oftalmologie

ČASOPIS ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTi A SLOVENSKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

VEDOUCÍ REDAKTORKA

Prof. MUDr. JARMILA BOGUSZAKOVÁ, DrSc.
Oční klinika FNKV, Šrobárova 50, Praha 10

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ REDAKTORKY

Prof. MUDr. MILAN IZÁK, CSc.
Očná klinika SZU, Rooseveltova nemocnice, Banská Bystrica

REDAKČNÍ RADA

Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Očná klinika SZU,
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda,
Antolská 11,
Bratislava - Petržalka

Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Očná klinika DFNsP,
Limbová 1,
Bratislava

Prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc.
Očná klinika LF UPJŠ,
Košice

Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
Oční klinika 3. LF UK,
Šrobárova 50, Praha 10


© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2008

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OFTALMOLOGIE

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktorka prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc.

Zástupce vedoucí redaktorky prof. MUDr. Milan Izák, CSc. Odpovědná redaktorka Anna Podrázská.

Tiskne Tiskárna Prager – LD, s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5.

Rozšiřuje: V ČR Nakladatelství Olympia, a. s., Praha, do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s. r. o., V Štíhlách 1311/03, P. O. BOX 2, 142 01 Praha 4, ve SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., P.O. BOX 183, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, tel.: 02/444 588 21, 02/444 588 19 e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

Vychází 6krát ročně.

Předplatné na rok 420,– Kč, (600,– Sk), jednotlivé číslo 70,– Kč (100,– Sk).

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 – Jana Spalová, e-mail: spalova@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 252–3, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR E1946.

Rukopisy zasílejte na adresu: Prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc., Oční klinika FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10.

Rukopis byl dán do výroby dne 28.3.2008.

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové pracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku inzerce. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a ozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačníchdatabází na mechanických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis s. r.o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel.: 284 818 342-3, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis.cz, www.ntservis.cz