ČESKÁ
Gynekologie

ČASOPIS ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ SPOLEČNOSTI

POKYNY PRO AUTORY

Časopis Česká gynekologie je odborný lékařský časopis České lékařské společnosti JEP a vychází šestkrát ročně. Přetisknout jeho část nebo použít obrázky v jiné publikaci lze pouze s citací původu a souhlasem redakce.

Rukopisy zasílejte na adresu

doc. MUDr. Z. Holub, CSc., gynek.-porod. odd. Nemocnice Kladno, Vančurova 1548, 272 58 Kladno
, a to originál s jednou dobře čitelnou kopií (včetně dokumentace). Text musí být psán na stroji nebo vytištěn kvalitní počítačovou tiskárnou, a to po jedné straně bílého papíru A4 tak, aby na stránce bylo 30 řádků (60 úderů na jedné řádce včetně mezer).

Je nutno dodržovat platná pravidla pravopisu (progresivní znění). Odborná terminologie, zkratky a symboly musí odpovídat platným normám, zejména SI.

Rukopis pročíslujte v pořadí: vlastní text, literatura, text legend pod obrázky, sázené tabulky. Obrázky připojte samostatně.

Rukopis musí obsahovat imprimatur vedoucího pracoviště.

Doporučené rozsahy rukopisu

Rukopis se skládá z těchto částí:

1. Titulní strana

– zde uvádějte v následujícím pořadí: výstižný název práce, zkratka křestního jména a příjmení autora či autorů s jejich plnými tituly, název a sídlo pracoviště, příjmení vedoucího pracoviště a zkratku křestního jména se všemi tituly.

Dále může být přiloženo prohlášení týkající se odpovědnosti za práci, případně zdroje podpory (názvy grantů apod.). Přiložena musí být především kontaktní adresa autora.

2. Souhrn

– u všech článků musí být v českém jazyce a event. v angličtině na samostatném listu. Anglický text bude korigován v případě potřeby redakcí. Strukturovaný souhrn by neměl překročit 150 slov (tj. 1 normalizovanou stranu) včetně označení názvů hlav.

Pořadí hlav souhrnu je následující:

Cíl studie (Objective), Typ studie (Design), Název a sídlo pracoviště (Setting), Metodika (Methods), Výsledky (Results), Závěr (Conclusion), Klíčová slova (Key words)

Struktura souhrnu u review a kazuistik by měla být jen v rozsahu několika řádků a je následující:

Cíl studie (Objective), Typ studie (Subject), Název a sídlo pracoviště (Setting), Předmět a metoda studie (Subject and Method), Závěr (Conclusion), Klíčová slova (Key words)

Souhrn– má vystihnout, co se skutečně vyšetřovalo a zjistilo, žádná obecná prohlášení a perspektivy. Kopii pro anglický překlad (event. doplněnou anglickými termíny pro překladatele). Souhrn je k dispozici na internetových stránkách www.clsjep.cz, měla by mu proto být věnována náležitá pozornost – zvláště jeho anglické verzi. Rozsah souhrnu by neměl přesahovat 150 slov.

Klíčová slova – 3 – 10 slov (max. 255 znaků) má podat výstižně hlavní problematiku, o které se pojednává. Jejich výběru věnujte zvláštní pozornost, neboť podle nich bude vaše práce uváděna v Index Medicus, případně v jiných referátových časopisech, a na internetu. Proto doporučujeme užívat hesla uváděná v Index Medicus.

3. Vlastní text rukopisučleňte následujícím způsobem:

Text

Pokud má být část textu zdůrazněna, podtrhnou se slova plnou čarou tužkou.

Zkratky v textu musí být vysvětleny slovy.

Odkazy v textu na obrázky a tabulky vždy v závorce uvnitř nebo na konci věty, event. na konci odstavce: (obr. 1), (graf 1), (schéma 1), (tab. 1). Po levém okraji textu se označí, kde má být tabulka (nebo obrázek) zařazena.

Odkazy v textu na citaci literatury: číslo citace v závorce – [14] musí odpovídat číslu v „Literatuře“. Pozor: literatura se řadí abecedně, nikoli podle za sebou jdoucích citací v textu.

Označení pacientů, čísla chorobopisů atd. se neuvádí, ani žádné další údaje, podle kterých lze identifikovat pacienta.

Obrazový materiál

Perokresby, fotografie černobílé nebo barevné, ultrasonogramy a rentgeny (v pozitivech) jsou k textu přiloženy zvlášť (volně, nikoli nalepené). Na rubu každého obrázku je slabě tužkou poznamenáno jméno prvního autora, číslo obrázku a šipkou (UUU) vyznačena orientace. U převzatých obrázků se v legendě uvede pramen. Popisky uvnitř obrázku musí být uvedeny v češtině, zkratky vysvětleny v legendě.

Barevné obrázky (peroskresby, fotografie, diapozitivy apod.) se autorovi vracejí po administrativním uzavření ročníku.

Černobílé perokresby a fotografie se autorovi vracejí pouze na jeho písemné vyžádání.

Tabulky

Legenda se uvádí nad tabulkou (Tab. 1. Název) Tabulky se nezařazují do textu, ale přikládají se posloupně za sebou na konec rukopisu. Údaje a popisky v obrázcích musí být jasné, při autorské korektuře nelze na obrázku nic měnit.

Literatura

Literatura začíná na samostatné straně.

Počet citací není omezen, ale doporučuje se uvádět pouze literaturu, z níž autor čerpal informace či podněty, a nebo s níž srovnává vlastní výsledky (předpokládá se nejvýše 30 – 40 citací ne starších pěti let).

Odkazy na literaturu v textu se uvádí čísly v hranatých závorkách. Citované informační prameny jsou sestaveny v abecedním pořadí podle příjmení hlavního autora (30 řádků na jedné straně, nikoli kompres), čísla citací musí souhlasit s čísly uvedenými v textu. Formální úprava se řídí ČSN ISO 690. Pokud je více autorů než čtyři, uvádějí se pouze první tři jména a zkratka „et al.“.

Příklad citace časopisecké:

Novák, J., Novák, J., Novák, J. et al. Operační řešení... . Čes. Gynek., 2002, roč. 67, č. 1, s. 29-32.

Příklad citace knižní:

Novák, J., Novák, J., Novák, J. et al. Operační řešení... . 3. vyd. Praha : Avicenum, 1997, s. 243.

Za poslední citací se uvede event. číslo grantu a přesná kontaktní adresa hlavního autora.

Korektury

V korekturách se opravují písmenkové chyby, a to podle značek uvedených na přiloženém formuláři, dále event., závažné změny v textu (nikoli obsáhlé). V obrázcích nelze nic opravovat, jakákoli změna na obrázku znamená novou překresbu a nové skanování. Korekturou autor ručí za uvedené dávkování léků, za číselné údaje ve výsledcích své práce v tabulkách. Na přiloženém formuláři nebo na korektuře autor podpisem potvrdí, že práci nepublikoval a nebude publikovat v jiném časopise. Pokud korektura není bez upozornění vrácena do data uvedeného na formuláři, bere se článek za schválený.

Rukopis musí předán vždy v tištěné podobě. Přivítáme však současně i jeho elektronickou podobu. Text musí být uložen v samostatném souboru ve formátu MSWord verze 6.0 a vyšších bez automatického formátování, jiných grafických úprav a bez zabudovaných obrázků, grafů či tabulek, které musí být uloženy v samostatném souboru. Nebudou přijímány soubory formátu Power Point (*.ppt), Adobe Acrobat (*.pdf) apod. Obrázky přijímáme pouze ve formátech tif, eps nebo jpg (s maximálním rozlišením). Každý obrázek musí být uložen v samostatném souboru a nesmí být součástí textu. K disketě nebo CD přiložte vždy dokladový nátisk s označením obrázku. Diskety označte názvem souboru, jménem autora a názvem článku.

Rukopis musí předán vždy v tištěné podobě. Redakce však přivítá současně i jeho elektronickou podobu. Text musí být uložen v samostatném souboru ve formátu MSWord (*.doc) bez automatického formátování, jiných grafických úprav a bez zabudovaných obrázků, grafů či tabulek, které musí být uloženy v samostatných souborech. Nebudou přijímány soubory formátu PowerPoint (*.ppt), Adobe Acrobat (*.pdf) apod. Obrázky přijímáme pouze ve formátech tif, eps nebo jpg (s maximálním rozlišením). Každý obrázek musí být uložen v samostatném souboru a nesmí být součástí textu. K disketě nebo CD přiložte vždy dokladový nátisk s označením obrázku (viz výše).