ČESKÁ
Gynekologie

ČASOPIS ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ SPOLEČNOSTI

VEDOUCÍ REDAKTOR

Doc. MUDr. Zdeněk Holub, CSc.
Gynek.-porod. oddělení Oblastní nemocnice Kladno

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
Gynek.-porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha

REDAKČNÍ RADA

Prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc.
Gynek.-porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.
Gynek.-porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.
Klinika dětské a dorostové gynekologie 2. LF UK,
Praha


ZAHRANIČNÍ ČLENOVÉ

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. (Slovensko)
Prof. Dr. med. Lászlo Kovács (Maďarsko)
Prof. Karel Maršál, MD, PhD. (Švédsko)
Prof. MUDr. Rudolf Slunský, DrSc. (Rakousko)
Prof. MUDr. Adolf Štafl (USA)
Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc. (Slovensko)

© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2008

ČESKÁ GYNEKOLOGIE

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor doc. MUDr. Z. Holub, CSc. Zástupce vedoucího redaktora prof. MUDr. J. Živný, DrSc.

Odpovědná redaktorka Mgr. S. Beranová.

Tiskne Tiskárna Prager - LD s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5.

Rozšiřuje V ČR Nakladatelství Olympia, a. s., Praha, do zahraničí (kromě SR) –Miris Trade, s.r.o., V Štíhlách 1311/3, P.O.Box 2, 142 01 Praha 4, ve SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, P.O.BOX 183, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, tel.: 2/444 588 21, fax: 2/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

Vychází 6krát ročně. Předplatné na rok 564,– Kč (780,– Sk), jednotlivé číslo 94,– Kč (130,– Sk). Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 296 181 805 – pí. Spalová, e-mail: spalova@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel: 224 266 253, fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR E 87.

Rukopisy zasílejte na adresu: Doc. MUDr. Z. Holub, CSc., primář Gynek.-porod. odd. Oblastní nemocnice Kladno, Vančurova 1548, 272 58 Kladno.

Rukopis byl dán do výroby 10.3.2008.

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získá otištěním příspěvku
výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis Praha, spol. s r.o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel.: 284 818 342–43, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis.cz, internet: www.ntservis.cz