Česká a slovenská
gastroenterologie
a hepatologie

ČASOPIS ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
A SLOVENSKEJ GASTROENTEROLOGICKEJ A HEPATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

POKYNY PRO AUTORY

Časopis Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie je oficiálním orgánem českých a slovenských gastroenterologů a hepatologů sdružených v příslušných domácích odborných společnostech. Uveřejňuje příspěvky s tematikou z oblasti trávicího ústrojí, hepatologie, endoskopie trávicího ústrojí, gastroenterochirurgie a příbuzných oborů. Uveřejňuje původní práce z oblasti klinického i teoretického výzkumu, výsledky klinických studií a prací podpořených granty. Nedílnou součástí jsou aktuální souhrny a práce směřující do oblasti trvalého lékařského vzdělávání (continual medical education – CME). Věnuje pozornost též publikaci zajímavých kazuistik a souhrnů z domácích akcí. Redakce přijímá též dopisy čtenářů nabízející diskusní témata, vlastní názory, pozorování a zkušenosti a uveřejňuje informace o konání domácích i zahraničních akcí včetně zpráv o nich, resp. abstrakt, též o činnosti význačných domácích i zahraničních osobností z oboru. Seznamuje čtenáře s novými významnými díly, která vyšla u nás i v zahraničí.
Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, přetisknout její část nebo použít obrázku v jiné publikaci lze jen si citací původu a souhlasem redakce.

Úprava rukopisu

Rukopis pište na stroji na kvalitním bílém papíře formátu ISO A4, s okraji aspoň 25 mm, pouze po jedné straně papíru a ob dvě řádky ve všech textových částech. Na jedné straně je 30 řádků a na řádku 60 strojových úderů. Jednotlivé části textu začínejte na samostatné straně v následujícím pořadí: titulní strana; souhrn a klíčová slova; vlastní text práce; poděkování; seznam literatury; jednotlivé tabulky; legendy k obrázkům. Stránky textu se číslují za sebou, číslo strany se uvádí v pravém horním nebo dolním rohu; titulní strana je strana 1.

Titulní strana

Titulní strana má obsahovat:

 1. stručný a výstižný název článku;
 2. první rodné jméno (event. iniciálu druhého rodného jména), a příjmení každého autora, jeho nejvyšší akademický titul/y;
 3. název pracoviště – název oddělení – instituce, odkud práce pochází, vedoucí ústavu s plným titulem;
 4. prohlášení týkající se odpovědnosti za práci a prohlášení, že práce nebude po dobu jednoho roku nabídnuta jinému časopisu či médiu ke zveřejnění;
 5. jméno a adresu autora, jemuž má být zasílána korespondence týkající se rukopisu;
 6. jméno a adresu autora, jemuž je možné zasílat žádosti o separátní výtisky;
 7. zdroj/e podpory (granty, přístrojové vybavení, léky), způsob hrazení barevných obrázků.
Autorství

Jako autory uvádějte pouze osoby, které podstatně přispěly

 1. k celkovému pojetí a uspořádání studie, k analýze a interpretaci nálezů nebo
 2. k redigování textu nebo jeho obsahové revizi, a které
 3. souhlasí s konečnou verzí předpokládanou k uveřejnění.
 4. Autorství lze uznat pouze při splnění všech tří podmínek.
Souhrn a klíčová slova

Druhá strana rukopisu je určena pro souhrn: ten nemá přesahovat 150 slov. Měl by

Pod souhrnem, za nadpisem „Klíčová slova“ má být uvedeno 3-10 slov nebo krátkých obratů umožňujících dokumentační podchycení práce z hlediska jejího obsahu. Doporučuje se užít hesel uváděných v Index Medicus.

Další stranou je kopie souhrnu (popř. jeho delší verze), s uvedením jména autorů a názvu práce, určená pro překlad do anglického jazyka. Lze přiložit vlastní anglický překlad, nebo pouze určitá vžitá slovní spojení (pro překladatele).

Text

Doporučuje se členit na části „Úvod“, „Metody“, „Výsledky“ a „Diskuse“. U delších článků je vhodné tyto části, zejména „Výsledky“ a „Diskusi“ rozčlenit k zpřehlednění obsahu vhodnými podtitulky. Články jiné povahy, např. editorialy, přehledy, kazuistiky aj. vyžadují jinou formu zpracování.

Úvod

Vyjadřuje smysl článku, shrnuje důvody studie nebo pozorování. Odkazuje odkazy na literaturu pouze vážící se k tématu, není extenzivním literárním přehledem. Nesmí zde být uváděny výsledky nebo závěry dané práce.

Metody

Popište výběr pozorovaných nebo experimentálních subjektů (soubor nemocných nebo pokusných zvířat včetně kontrol, použité metody, přístroje (v závorkách uveďte jméno výrobce a jeho adresu) a postupy vyšetření (stanovení do těch podrobností, aby umožnily ostatním pracovníkům jejich reprodukci). U známých metod, včetně statistických, postačí odkaz na příslušnou literaturu, u metod méně známých, ale publikovaných, je vhodné přidat krátký popis. Metody nové nebo zásadně modifikované musí být popsány podrobněji, musí být zdůvodněno jejich použití (výběr) a zhodnocena jejich omezení. Všechny použité léky a chemikálie musí být přesně identifikovány, včetně uvedení jejich genetického názvu, dávky a způsobu podání.

Etické aspekty

Neuvádí se, zvláště na jakémkoli ilustrujícím materiálu, jména nemocných, jejich iniciály nebo nemocniční (ošetřovací, evidenční) čísla. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy ústavní nebo národní předpisy a směrnice pro chov a používání laboratorních zvířat.

Statistika

Použité statistické metody popište tak, aby čtenář mající přístup k původním údajům, mohl výsledky ověřit. Diskutujte vhodnost experimentální objektů, popište podrobně randomizaci, uveďte počet pozorování i počet případů, které z pozorování unikly a výskyt léčebných komplikací. Definujte statistické termíny, zkratky a zvláště symboly.

Výsledky

Předkládejte výsledky v logickém postupu v textu, tabulkách i ilustracích. Neopakujte v textu data z tabulek, ilustrací, zdůrazněte nebo sumarizujte pouze významné nálezy.

Diskuse

Zdůrazněte nové a významné aspekty studie a závěry, které z ní vyplývají. Neopakujte data z „Úvodu“ a „Výsledků“. Srovnejte výsledky studie s výsledky jiných autorů i s cíly, které si studie stanovila. Neodvolávejte se na nedokončené studie. Předkládejte nové hypotézy, jsou-li oprávněné, ale zřetelně je označte jako takové. Můžete zahrnout i doporučení pro další výzkum.

Poděkování

Lze umístit buď na titulní straně nebo jako dodatek k textu.

Seznam použité literatury

Smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace, na něž se autor v textu odvolává nebo práce skutečně významné. Nesmějí se uvádět práce jen z důvodů formálních. Citované informační prameny jsou sestaveny v pořadí, v jakém se v textu vyskytují a poté následují citace ostatní děl. Cituje se podle ČSN ISO 690, 010197. Reference v textu, tabulkách i popisech obrázků číslujte arabskými číslicemi v hranatých závorkách.

Vyhýbejte se odkazům na abstrakta; tzv. „nepublikovaná pozorování“ a „osobní informace“. Nemají být používány jako reference v seznamu literatury. Správnost odkazu (citace) by měla být ověřena autorem (autory) na originálu.

Příklady správných forem citací:

tištěná monografická publikace

ZEMAN, M. První pomoc. 2 vyd. Praha : Galén, 1998. 143 s. Edice Scripta. sv. IV. ISBN 80-85824-46-9

příspěvek v monografické publikaci

LINEK, V. Poruchy paměti. In PREISS, V. aj. Klinická neuropsychologie. Praha : Grada Publishing, 1998, s. 96-115.

článek v seriálových publikacích

PELIKÁNOVÁ, T. Současné trendy inzulinoterapie. Vnitřní lékařství, 2002, roč. 48, č. 6, s. 523-529.

Pokud užíváte zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik.

Informace o lokaci elektronických dokumentů, vystavených na internetu, musejí odkazovat na dokument, který byl skutečně viděn, a musejí obsahovat způsob přístupu k dokumentu, stejně jako síťovou adresu pro lokaci.

bibliografický odkaz na elektronickou monografii

OLSON, Nancy (ed.) Cataloging Internet Resources: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin : OCLC, c1997 [cit. 2003-04-09]. Dostupný z WWW: <http://www.oclc.org/oclc/man/9256cat/toc.htm>. ISBN 1-55653-236-9

citování online dokumentu (neznámý autor)

Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [on line]. 1999-09-09 [cit. 2002-11-20]. Dostupný na WWW: <http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.html>

odkaz na neveřejnou zprávu z osobní e-mailové dokumentace

KMENT, Milan. RE: Informace o obsahu aktuálního čísla časopisu [elektronická pošta]. Massage to: Lucie Hájková. 11. Jan 2003 [cit. 2003-11-05]. Osobní komunikace.

elektronické seriálové publikace

– odkaz na časopis v elektronické podobě

JEP : The Journal of Electronic Publishing [on line]. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press. 1995- [cit. 2003-04-02]. 12x ročně. Dostupný také z WWW: <http://www.press.umich.edu/jep/index.html. ISSN 1080-2711.

odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu

Forum : časopis Univerzity Karlovy. Praha : Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dnů. Dostupný také na WWW: <http://enlil.ff.cuni.cz/.

Existuje-li verze tištěná a mimo ni je dokument dostupný i na internetu, uvedeme jako první verzi tištěnou a poté i aktuální dostupnost na netu.

Tabulky

pište na stroji, ob dva řádky, každou tabulku na samostatný list! Číslujte v pořadí, jak jsou zmíněny v textu. Každá tabulka musí mít nadpis, podobně i každý sloupec tabulky. Vysvětlivky pište pod tabulkou, ne do záhlaví. Vysvětlete i zkratky, které jste použili.

Obrazová dokumentace

Obrázky zasílejte dvakrát (originál + kopii) v kompletních setech. Fotografie musí být ostré, lesklé, písmena, číslice a symboly musí být ostré, řádky rovné, písmena tak veliká, aby byla čitelná i při zmenšení. Titulek a podrobnější text patří do legendy, nikoliv do samotného obrázku!

Na zadní straně obrázku má být přilepený štítek s následujícími údaji: číslo obrázku, jméno autora a označení horní strany (šipkou či označte „nahoře – dole“). Nepište na zadní strany a nepoškoďte obrázky svorkami. Nepřekládejte je a nelepte na karton. Na mikrofotografiích musí být udáno měřítko, šipky a písmena a ostatní symboly musí být kontrastní oproti pozadí.

Je-li na fotografii nějaká osoba, nesmí být identifikovatelná nebo musí autor zajistit její písemný souhlas s publikací.
Barevné obrázky jsou tištěny černobíle, popř. je hradí autor (lze využít grantovou či jinou podporu), není-li s redakcí dohodnuto jinak.

Zasílání obrazové dokumentace viz Zasílání rukopisů

Legendy k ilustracím

Pište legendy vždy na zvláštním listu, s dvouřádkovými mezerami a označte je arabskými číslicemi korespondujícími s číslem ilustrace. Byly-li v legendě použity symboly, šipky, čísla nebo písmena, popište je a vysvětlete je. U mikrofotografií uveďte stupeň zvětšení a metodu barvení.

Seznam legend zasílejte dvakrát v každé kopii práce, překládá se do anglického jazyka.

V textu vyznačte odkazy na tabulky a obrázky a po straně jejich zařazení.

Měrné jednotky

Údaje o délce, výšce, hmotnosti a objemu uvádějte v jednotkách metrického systému (metr, kilogram, litr) a jejich desítkových násobcích. Teplota se uvádí ve stupních Celsia, krevní tlak v milimetrech rtuťového sloupce.

Zkratky a symboly

Používejte výhradně ustálené zkratky. Nepoužívejte zkratky v nadpisu a souhrnu (abstraktu). Uveďte plný název (termín před prvním použitím zkratky v textu).

Zasílání rukopisů

Rukopis zašlete redakci v originále s kopií v tuhé obálce. Obrázky vložte do kartonu, aby se nepoškodily během přepravy. Připojte průvodní dopis (u každého zaslaného článku!) obsahující tyto informace:

Doporučujeme využívat možnosti zasílání článků (zároveň s tištěnou verzí vedoucímu rektorovi) i e-mailem na adresu odp. redaktorky dr.l.hajko@quick.cz (text ve formátu MS Word 7 nebo MS Word 97, příp. formát RTF; obrázky v grafickém formátu TIFF nebo JPEG; grafy možno dodat v programu MS Excel, grafy i obrázky zasílejte zásadně v samostatných souborech, tj. nikoliv jako součást textu). Touto formou zaslání práce se eliminují chyby vzniklé přepisem a ušetříte i svůj čas při korekturách.

Redakce si vyhrazuje právo navrhnout autorovi zkrácení rukopisu, provedení oprav, popř. po recenzním řízení, jímž každý rukopis prochází, vrátit autorovi práci k přepracování. Vysázenou práci dostane autor ke korektuře, v níž opraví pouze chyby vzniklé tiskem. Není již možné vkládat celé věty. Korektury vracejte skutečně obratem, na pozdě došlé není možné brát ohled! Používejte korekturní znaménka!

Příspěvky do Čes. a slov. Gastroent. a Hepatol. zasílejte na adresu:
Doc. MUDr. M. Kment, CSc.,
II. interní klinika LF UK,
Šrobárova 50,
100 34 Praha 10,
e-mail: KMENT@FNKV.CZ