Česká a slovenská
gastroenterologie
a hepatologie

ČASOPIS ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
A SLOVENSKEJ GASTROENTEROLOGICKEJ A HEPATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Vedoucí redaktor
(Editor-in-Chief)

Doc. MUDr. Milan Kment, CSc.
II. interní klinika 3. LF UK
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
e-mail: kment@fnkv.cz

Editor emeritus

Prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc.
U 5. baterie 40
162 00 Praha 6

Zástupce vedoucího redaktora
pro Slovenskou republiku
(Editor for Slovak Republic)

Prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
852 17 Bratislava
Slovenská republika

REDAKČNÍ RADA
(Editorial Board)

Prof.MUDr. František Antoš, CSc. (Praha), doc. MUDr.Marián Bátovský, CSc. (Bratislava), doc. MUDr. Igor Beňo, DrSc. (Bratislava), prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. (Hradec Králové), doc. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (Hradec Králové), prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (Brno), prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc. (Bratislava), doc. MUDr. Martin Huorka, CSc. (Bratislava), doc. MUDr. Petr Husa, CSc. (Brno), doc. MUDr. Petr Hůlek, CSc. (Hradec Králové), doc. MUDr. Lubomír Jurgoš, CSc. (Bratislava), doc. MUDr. Radan Keil, CSc. (Praha), doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc. (Praha), MUDr. Ladislav Kužela, CSc. (Bratislava), prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. (Praha), prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc. (Praha), prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. (Bratislava), doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. (Hradec Králové), doc. MUDr. Miloš Růžička, CSc. (Brno), prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (Praha), doc. MUDr. Julius Špičák, CSc. (Praha), doc. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. (Praha)

MEZINÁRODNÍ REDAKČNÍ RADA
(International Editorial Board)

H.Bosseckert (Jena, Německo), M. Classen (Mnichov, Německo), A.Gabryelewicz (Bialystok, Polsko), P. Holt (New York, USA), V. Lamy (Belgie), P. Malfertheiner (Magdeburg, Německo), A. Nowak (Katovice, Polsko), L. Paradowski (Wroclav, Polsko), J. Philip (Freising, Německo), J. Schlmerich (Regensburg, Německo), E. Schrumpf (Oslo, Norsko), C. Stanciu (Iasi, Rumunsko), C. Williams (UK)

VÝBOR ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Předseda: P. Dítě

Vědecký sekretář: R. Keil

Členové: J. Bureš, J. Černoch, A. Hep, J. Kotrlík, I. Líbalová, K. Lukáš, M. Lukáš, M. Ryska, J. Špičák, M. Zavoral, Z. Zádorová

VÝBOR SLOVENSKEJ GASTROENTEROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Predseda: L. Jurgoš

Vedecký sekretár: L. Kužela

Členovia: M. Bátovský, M. Brix, T. Hildebrand, M. Huorka, R. Hyrdel, J. Kabátová, J. Pechan, B. Pekárková, B. Valach, A. Vavrečka, M. Zakuciová

VÝBOR ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Předseda: P. Hůlek

Vědecký sekretář: S. Plíšek

Členové: J. Horák, M. Brodanová, Z. Červinková, J. Ehrmann, K. Filip, P. Chalupa, Z. Mareček, P. Husa, V. Krtek, J. Stránský, K. Šperl

VÝBOR SLOVENSKÉ HEPATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Predseda: J. Holomáň

Vedecký sekretár: J. Glasa

Členové: M. Boča, M. Oltman, M. Bátovský, T. Hildebrand, Š. Hrušovský, M. Kaščák, M. Kováčová, V. Kupčová, B. Pekárková, I. Schréter, L. Skladaný, Ľ. Turecký, A. Vavrečka, J. Kazár

© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2005

ČESKÁ A SLOVENSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2. Vedoucí redaktor doc.MUDr.M. Kment, CSc. Zástupce vedoucího redaktora pro SR prof. MUDr. A. Vavrečka, CSc. Odpovědná redaktorka PhDr. L. Hájková, e-mail: dr. l. hajko@atlas.cz.

Tiskne Miroslav Housar, MTT – malotirážní tisky, Za Poříčskou bránou 9, 186 00 Praha 8.

Rozšiřuje Jana Vávrová ADLEX systém, Pravoúhlá 26, 150 00 Praha 5.

Vychází 6× ročně.

Předplatné na rok Kč 492,– (Sk 672,–), jednotlivé číslo Kč 82,– (Sk 112,–).

Informace o předplatném podává a objednávky českých a zahraničních předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 - pí. Spalová, e-mail: nts@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní cls oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 253, fax: 224 266 265.

Registrační značka MK ČR E 1234.

Rukopisy zasílejte na adresu doc. MUDr. M. Kment, CSc., II. interní klinika LF UK, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, e-mail: KMENT@FNKV.CZ

Rukopis byl dán do výroby 15.9.2004

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získá otištěnímpříspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis, s. r. o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel. 284 818 342–43, fax 284 820 956, e-mail ntservis@ntservis.cz, internet www.ntservis.cz