ČESKÁ A SLOVENSKÁ
FARMACIE

ČASOPIS ČESKÉ FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKÉ FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI
Journal of The Czech Pharmaceutical Society and The Slovak Pharmaceutical Society

Česká farmaceutická společnost (Czech Pharmaceutical Society)

Předseda
(Chairman)

prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
FaF UK, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

Místopředsedové
(Vice-chairmen)

PharmDr. Pavel Grodza
doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD.S

Vědecký sekretář (Secretary General):

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Slovenská farmaceutická společnost (Slovak Pharmaceutical Society)

Prezident
(President)

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
FaF UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

Viceprezidenti
(Vice-Presidents)

PharmDr. Katarína Bauerová, PhD.
RNDr. Mária Mušková, PhD.

Vědecký sekretář
(Secretary General):

prof. RNDr. Daniel Grančai, PhD.

Vedoucí redaktor
(Editor-in-Chief)

doc. RNDr. P. Komárek, PhD. (Praha)
IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Redakční rada
(Board of Editors):

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. (Bratislava)
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. (Bratislava)
prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc. (Bratislava)
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. (Hradec Králové)
doc. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD. (Bratislava)
prof. PharmDr., ing. Milan Lázniček, CSc. (Hradec Králové)
doc. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. (Brno)
prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (Hradec Králové)
doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc. (Hradec Králové)
prof. RNDr. Jan Šubert, CSc. (Brno)

© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2008

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE

Vydává Česká lékařská společnost Jana Ev. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD.

Odpovědná redaktorka Mgr. Helena Glezgová, e-mail: helena.glezgova@seznam.cz

Tiskne: Tiskárna Prager – LD s.r.o., Kováků 9, 150 00 Praha 5.

Rozšiřuje: V České republice Nakladatelství Olympia, a.s., Praha, do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s.r.o., V Štíhlách 1311/3, P.O. Box 2, 142 01 Praha 4, ve Slovenské republice Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, P.O. BOX 183, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, tel.: 02/444 588 21, fax: 02/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk,

Vychází 6x ročně. Předplatné na rok 570 Kč (786 Sk), jednotlivé číslo 95 Kč (131 Sk). Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 – Jana Spalová, e-mail: spalova@cls.cz

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 253, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz

Registrační značka MK ČR E 36 14.

Rukopisy zasílejte na adresu: doc. RNDr. Pavel Komárek PhD., Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, tel.: 271 019 278, fax: 271 019 361, e-mail: komarek@ivpz.cz

Rukopis byl předán do tisku dne 31.3.2008.

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.

Vydavatel získává otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na mechanických nosičích bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis s. r.o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel.: 284 818 342-3, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis.cz, www.ntservis.cz