Endoskopie

Vydává občanské sdružení Endoskopie v České lékařské společnosti J.E.Purkyně

pokyny pro autory

ENDOSKOPIE uveřejňuje aktuální přehledy, původní práce a kazuistiky z různých klinických oborů s endoskopickou tematikou diagnostickou a terapeutickou, redakční články, diskusní příspěvky, zprávy z písemnictví, sjezdů a cest, recenze, novinky v endoskopii, přehledy odborných akcí, jubilejní a společenské zprávy, inzerci a další endoskopickou tematiku.

Titulní strana (s. 1)

obsahuje plný název práce, jméno autora(ů) – křestní jméno jako druhé a pouze počátečním písmenem, název a adresu ústavu, z něhož práce pochází (včetně jména přednosty) a adresu a telefon autora, na něhož má být řízena korespondence. Český (slovenský) souhrn se píše na zvláštní straně (s. 2) v rozsahu 10 řádků a doplní se klíčovými slovy (do počtu 4). Anglický souhrn, rovněž na zvláštní straně (s. 3), obsahuje jména autorů, anglický název práce a souhrn v rozsahu do 10 řádek v dobré odborné angličtině. Následuje odborný text. U původních prací a kazuistik dodržujte standardně toto dělení: úvod, metody a materiál (soubor nemocných), výsledky a diskuse.

Literatura

se uvede na zvláštním listě.Citace číslujte v textu průběžně a řaďte je v seznamu literatury podle pořadí, ve kterém jsou uvedeny v textu (nikoliv abecedně). Autory uvádějte do počtu tří a připojte et al. Cituje se podle ČSN ISO 690, 010197.

Příklady citací:

monografie

Novák, A., Novák, B. C., Nováková, D. E. et al. Dezinfekce a sterilizace v endoskopii. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1988, 152 s. ISBN 20-25254-46-9.

• příspěvek v monografické publikaci

Novák, A., Novák, B. C. Dezinfekce v endoskopii. In Novák, A. et al. Dezinfekce a sterilizace v endoskopii. Praha : Avicenum, 1988, s. 45–52.

• článek v seriálových publikacích

Novák, A., Novák, B. C., Nováková, D. E. Nový typ vodiče pro intervenční endoskopii. Čs. Gastroent. Výž., 1990, roč. 44, s. 20–30.

Pokud používáte zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik.

• Informace o lokaci elektronických dokumentů

odkaz na elektronickou monografii

Olson, Nancy (ed.) Cataloging Internet resource: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin : OCLC, c1997[cit.2003-04-09]. Dostupný z WWW: <http://www.oclc.org/oclc/man925cat/toc.htm>. ISBN 1-556553-236-9.

citování online dokumentu (neznámý autor)

Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [online]. 1999-09-09 [cit. 2001-11-201]. Dostupný na WWW: <http//certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.html>

• Elektronické seriálové publikace

odkaz na časopis v elektronické podobě

JEP : The Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press. 1995-[cit. 2003-04-02]. 12x ročně. Dostupný také z WWW: <http.//www.pres.umich.edu/jep/index.html. ISSN 1080-2711.

odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu

Forum : časopis Univerzity Karlovy. Praha : Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dnů. Dostupný také na WWW: <http://enlil.ff.cuni.cz/.

Existuje-li verze tištěná a mimo ni je dokument dostupný také na internetu, uvedeme jako první tištěnou verzi a poté i aktuální dostupnost na internetu.

U všech příspěvků se vyžadují citace s inkluzivní paginací (první a poslední strana)

Text k obrázkům se píše na zvláštní list.

Počet obrázků a tabulek musí být úměrný tématu a rozsahu textu. Data uváděná v textové části nelze duplicitně prezentovat v tabulkách nebo obrázcích a naopak. Každá tabulka musí být na zvláštním listu A4, očíslovaná a opatřená textem, který se píše nad tabulku. Černobílé obrázky (fotografie) formátu nejméně 9x13 cm musejí být na bílém lesklém papíře. Pérovky (grafy) se přijímají jako kvalitní xeroxová kopie. Všechny ilustrace musejí být na zadní straně orientovány šipkami a popsány (pořadové číslo ilustrace, jméno prvního autora a první 2–3 slova názvu práce). Podle povahy tématu budou přijaty i barevné obrázky (jako podklad stačí kvalitní inverzní diapozitiv 24x36 mm nebo obrázek z videoprinteru). Všechny příspěvky musejí být psány strojem na bílý papír formátu A4 (pouze po jedné straně).

Stejné podmínky platí pro příspěvky dodané v kvalitní elektronické formě, které lze dodávat v textovém editoru WORD pod Windows (W6/WIN95, W7/WIN98 nebo novější verze). Příspěvky musejí být napsány formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, neúčelných tvrdých enterů na konci řádky (enterem oddělovat pouze odstavce, ne běžný konec řádky), podtrhávání, změn velikosti písma, formátování (na střed, pomocí tabulátorů), automatického číslování odstavců (např. u citací v literatuře nutno číslice vypisovat) a veškerých grafických experimentů, které moderní tiskový editor umožňuje. Veškerá přednastavení je nutno zrušit. Každý elektronicky dodaný příspěvek musí být zároveň dodán i v tištěné formě ve dvojím vyhotovení. Papírový a elektronický text musejí být identické, na disketě smí být jen definitivní verze zasílané práce, disketa musí být popsána názvem souboru (text také), prosta virů a chráněna proti náhodnému smazání. Pojmenování souborů vychází ze jména autora, nikoli z nesrozumitelné zkratky názvu práce. V názvu souboru nelze používat háčky a čárky. Elektronickou obrazovou dokumentaci lze zaslat ve formátech tiff a eps na disketách 3,5“, CD a zip. Grafy musejí být zpracovány pro jednobarevný tisk, veškerá dokumentace musí být zaslána i v papírové podobě. Pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít velkého rozlišení (nejlepší kompresní poměr) z důvodů kvality. Obrázky dodané ve wordovém formátu nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení) a je lépe tento formát pro obrázky neužívat. Názvy obrázkových souborů vycházejí ze jména autora a čísla obrázku (např. Macek 1). Názvy mohou být maximálně osmimístné. Na disketu (médium) je třeba napsat, do kterého časopisu a článku obrázky patří.

Časopis přechází na systém úhrady barevných reprodukcí. V rukopisech předkládaných k publikaci musí být proto přesně vyznačeno, které obrázky mají být tištěny barevně, a připojen písemný souhlas s platbou (Cena jedné barevné strany bez ohledu na to, kolik obsahuje obrázků je pro podnikatelské subjekty - plátce DPH Kč 4200,- + 19 % DPH a pro nepodnikatelské subjekty - neplátce DPH Kč 4400,-). Zároveň uveďte přesnou adresu plátce, v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby také IČO a DIČ. Obrazová dokumentace, která nebude mít uvedené náležitosti, bude automaticky publikována černobíle.

Věnujte přípravě rukopisu a dokumentace plnou pozornost a dodržujte uvedené pokyny v celém rozsahu. Rukopisy špatně čitelné a neodpovídající těmto požadavkům se vracejí autorům k přepracování.

Příspěvky zasílejte ve dvojím textovém vyhotovení na adresu vedoucího redaktora
Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel.: 224 434 804, fax: 224 434 820) s označením ENDOSKOPIE.

Při korektuře je třeba se omezit na opravu tiskových chyb.

Redakce