Endoskopie

Vydává občanské sdružení Endoskopie v České lékařské společnosti J.E.Purkyně

VEDOUCÍ REDAKTOR

Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
Urologická klinika, UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Doc. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Interní klinika 1. LFUK a ÚVN a Subkatedra gastroenterologie IPVZ
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

REDAKČNÍ RADA

As. MUDr. Martin Bortlík
Klinické a výzkumné centrum IBD, ISCARE Lighthouse, Praha

Prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN a Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha

Doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Chirurgické oddělení Vítkovické nemocnice, Ostrava - Vítkovice

Doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
I. interná klinika FN, Bratislava

As. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze, IPVZ Praha

Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Gastroenterologické centrum VFN, IV. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Prim. MUDr. Vladimír Nosek
Oddělení gastroenterologie Nemocnice Jablonec nad Nisou

Pavel Pechatý

MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
II. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

As. MUDr. Jarolír Šimša, Ph.D.
Chirurgická klinika UK, 2. LF a FN Motol, Praha

Doc. MUDr. Boris Šťastný, CSc.
Canadian Medical Care

MUDr. Jan Šťovíček
Interní klinika FN Motol, Praha

Prim. MUDr. Ondřej Urban
Gastroenterologické oddělení Vítkovické nemocnice, Ostrava - Vítkovice

ENDOSKOPIE 2007 ročník XV

Vydává Občanské sdružení Endoskopie v České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., zástupce vedoucího redaktora doc. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Odpovědný redaktor PhDr. Petr Rampír

Tiskne: Tiskárna Prager - LD, s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5.

Rozšiřuje: V ČR Nakladatelství Olympia, a. s., Praha, do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade, s. r. o., V Štíhlách 1311/13, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4, ve SR Mediaprint-Kappa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 02/444 588 21, 444 427 16, 02/444 588 21 fax: 02/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

Vychází 4krát ročně. Předplatné na rok 232,- Kč (316,- Sk), jednotlivé číslo 58,- Kč (79,- Sk). Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 – J. Spalová, e-mail: spalova@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 253, fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR 7084.

Rukopisy zasílejte na adresu: Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., Urologická klinika FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel.: 224 434 804, fax: 224 434 820.

Rukopis byl dán do výroby

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis s. r. o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel.: 284 818 342-43, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis.cz, internet: www.ntservis.cz