ČESKO-SLOVENSKÁ
DERMATOLOGIE

ČASOPIS DERMATOVENEROLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

POKYNY PRO AUTORY

Česko-slovenská dermatologie je odborným periodikem České a Slovenské dermatovenerologické společnosti. Uveřejňuje práce s aktuální dermatovenerologickou problematikou a s problematikou hraničních oborů.

Rukopis pište na stroji na kvalitním bílém papíře formátu ISO A4, s okraji aspoň 25 mm, pouze po jedné straně papíru a ob dvě řádky ve všech textových částech Na jedné straně je 30 řádků a na řádku 60 strojových úderů. Jednotlivé části textu začínejte na samostatné straně v následujícím pořadí: titulní strana; souhrn a klíčová slova; vlastní text práce; poděkování; seznam literatury; jednotlivé tabulky; legendy k obrázkům. Stránky textu se číslují za sebou, číslo strany se uvádí v pravém horním nebo dolním rohu; titulní strana je strana 1.

Titulní strana

Titulní strana má obsahovat:

  1. stručný a výstižný název článku
  2. příjmení a iniciálu rodného jména každého autora
  3. název pracoviště - název oddělení - instituce,
  4. odkud práce pochází, vedoucí ústavu s plným titulem
  5. méno a adresu autora, jemuž má být zasílána korespondence týkající se rukopisu
  6. zdroje podpory (granty, přístrojové vybavení, léky)

Autorství

Jako autory uvádějte pouze osoby, které podstatně přispěly

  1. k celkovému pojetí a uspořádání studie, k analýze a interpretaci nálezů nebo
  2. k redigování textu nebo jeho obsahové revizi, a které
  3. souhlasí s konečnou verzí předkládanou k uveřejnění.

Autorství lze uznat pouze při splnění všech tří podmínek.

Souhrn a klíčová slova

Druhá strana rukopisu je určena pro souhrn: ten nemá přesahovat 150 slov. Měl by:

Pod souhrnem, za nadpisem „Klíčová slova" má být uvedeno 3-10 slov nebo krátkých obratů umožňujících dokumentační podchycení práce z hlediska jejího obsahu.

Doporučuje se užít hesla uváděná v Index Medicus.

Další stranou je kopie souhrnu (popř. jeho delší verze), s uvedením názvu práce, určená pro překlad do anglického jazyka. Doporučujeme přiložit vlastní anglický překlad, nebo pouze určitá vžitá slovní spojení (pro překladatele).

Text

Doporučuje se členit na části "Úvod", "Metody", "Výsledky" a "Diskuse". U delších článků je vhodné tyto části, zejména "Výsledky" a "Diskusi" rozčlenit k zpřehlednění obsahu vhodnými podtitulky. Články jiné povahy, např. editorialy, přehledy, kazuistiky aj. vyžadují jinou formu zpracování.

Úvod

Vyjadřuje smysl článku, shruje důvody studie nebo pozorování. Odkazuje na literaturu pouze vázající se k tématu, není extenzivním literárním přehledem. Nesmí zde být uváděny výsledky nebo závěry dané práce.

Metody

Popište výběr pozorovaných nebo experimentálních subjektů (soubor nemocných nebo pokusných zvířat včetně kontrol), použité metody, přístroje (v závorkách uveďte jméno výrobce a jeho adresu) a postupy vyšetření (stanovení do těch podrobností, aby umožnily ostatním pracovníkům jejich reprodukci). U známých metod, včetně statistických, postačí odkaz na příslušnou literaturu, u metod méně známých, ale publikovaných je vhodné přidat krátký popis. Metody nové nebo zásadně modifikované musí být popsány podrobněji, musí být zdůvodněno jejich použití (výběr) a zhodnocena jejich omezení. Všechny použité léky a chemikálie musí být přesně identifikovány, včetně uvedení jejich generického názvu, dávky a způsobu podání.

Etické aspekty

Neuvádí se, zvláště na jakémkoli ilustrujícím materiálu, jména nemocných, jejich iniciály nebo nemocniční (ošetřovací, evidenční) čísla.

Statistika

Použité statistické metody popište tak, aby čtenář mající přístup k původním údajům, mohl výsledky ověřit. Diskutujte vhodnost experimentálních objektů, popište podrobně randomizaci, uveďte počet pozorování i počet případů, které z pozorování unikly a výskyt léčebných komplikací. Definujte statistické termíny, zkratky a zvláště symboly.

Výsledky

Předkládejte výsledky v logickém postupu v textu, tabulkách i ilustracích Neopakujte v textu data z tabulky, ilustrací, zdůrazněte nebo sumarizujte pouze významné nálezy.

Diskuse

Zdůrazněte nové a významné aspekty studie a závěry, které z ní vyplývají. Neopakujte data z "Úvodu" a "Výsledků". Srovnejte výsledky studie s výsledky jiných autorů i s cíly, které si studie stanovila. Neodvolávejte se na nedokončené studie. Předkládejte nové hypotézy, jsou-li oprávněné, ale zřetelně je označte jako takové. Můžete zahrnout i doporučení pro další výzkum.

Poděkování

Lze umístit buď na titulní straně nebo před literaturu.

Seznam použité literatury

Smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace, na něž se autor v textu odvolává nebo práce skutečně významné. Nesmějí se uvádět práce jen z důvodů formálních. Citované informační prameny jsou sestaveny abecedně. Cituje se podle ČSN ISO 690,010197. Reference v textu, tabulkách popisech obrázků číslujte arabskými číslicemi v kulatých závorkách.

Na konci článku uveďte plnou adresu, i elektronickou, prvního autora, kterému bude zaslána korektura.

Vyhýbejte se odkazům na abstrakta; tzv. "nepublikovaná pozorování" a "osobní informace". Nemají být používány jako reference v seznamu literatury. Správnost odkazu (citace) by měla být ověřena autorem (autory) na originálu.

Příklady správných forem citací:
tištěná monografická publikace

ZEMAN, M. První pomoc. 2. vyd. Praha: Galén, 1998.143 s. Edica Scripta, sv. IV. ISBN 80-85824-46-9

příspěvek v monografické publikaci

LINEK, V. Poruchy paměti. In PREISS, V. aj. Klinická neuropsychologie. Praha: Grada Publishng, 1998, s. 96-115.

článek v seriálových publikacích

PELIKÁNOVÁ, T. Současné trendy inzulinoterapie. Vnitřní lékařství, 2002, roč. 48, č. 6, s. 523-529.

Pokud užíváte zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik.

Tabulky

Tabulky pište na stroji, ob dva řádky, každou tabulku na samostatný list! Číslujte v pořadí, jak jsou zmíněny v textu. Každá tabulka musí mít nadpis, podobně i každý sloupec tabulky. Vysvětlivky pište pod tabulkou, ne do záhlaví. Vysvětlete i zkratky, které jste použili.

Obrazová dokumentace

Obrázky zasílejte dvakrát (originál + kopii) v kompletních setech. Fotografie musí být ostré, lesklé, písmena, číslice a symboly musí být ostré, řádky rovné, písmena tak veliká, aby byla čitelná i při zmenšení. Titulek a podrobnější text patří do legendy, nikoliv do samotného obrázku!

Na zadní straně obrázku má být přilepený štítek s následujícími údaji: číslo obrázku, jméno autora a označení horní strany (šipkou či označte "nahoře - dole"). Nepište na zadní strany a nepoškoďte obrázky svorkami. Nepřekládejte je a nelepte na karton. Na mikrofotografiích musí být udáno měřítko, šipky a písmena a ostatní symboly musí být kontrastní oproti pozadí.

Je-li na fotografii nějaká osoba, nesmí být identifikovatelná nebo musí autor zajistit její písemný souhlas s publikací.

Legendy k ilustracím

Pište legendy vždy na zvláštním listu, s dvouřádkovými mezerami a označte je arabskými číslicemi korespondujícími s číslem ilustrace. Byly-li v legendě použity symboly, šipky, čísla nebo písmena, popište je a vysvětlete je. U mikrofotografií uveďte stupeň zvětšení a metodu barvení.

V textu vyznačte odkazy na tabulky a obrázky a po straně jejich zařazení.

Měrné jednotky

Údaje o délce, výšce, hmotnosti a objemu uvádějte v jednotkách metrického systému (metr, kilogram, litr) a jejich desítkových násobcích. Teplota se uvádí ve stupních Celsia, krevní tlak v milimetrech rtuťového sloupce.

Zkratky a symboly

Používejte výtradně ustálené zkratky. Nepoužívejte zkratky v nadpisu a souhrnu. Uveďte plný název (termín přeď prvním použitím zkratky v textu).

Zasílání rukopisů

Rukopis zašlete redakci v originále s kopií. Připojte průvodní dopis (u každého zaslaného článku!) obsahující tyto informace:

Obrázky lze zaslat v grafickém formátu TIF nebo JPG; grafy možno dodat v programu MS Excel, grafy i obrázky zasílejte zásadně v samostatných souborech, tj. nikoliv jako součást textu. Veškerá dokumentace musí být zaslána i v papírové podobě.

Redakce si vyhrazuje právo navrhnout autorovi zkrácení rukopisu, provedení oprav, popř. po recenzním řízení, jímž každý rukopis prochází, vrátit autorovi práci k přepracování. Vysázenou práci dostane autor ke korektuře, v níž opraví pouze chyby vzniklé tiskem. Není již možné vkládat celé věty. Korektury vracejte skutečně obratem, na pozdě došlé není možné brát ohled! Používejte korekturní znaménka!

Příspěvky posílejte na adresu vedoucího redaktora:

Doc. MUDr. Jiří Štork, Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2,128 08 Praha 2