ČESKO-SLOVENSKÁ
DERMATOLOGIE

ČASOPIS DERMATOVENEROLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

Vedoucí redaktoři:

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FNB, Budínova 2, 180 81 Praha 8, CZ
csderm@fnb.cz

Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
Dermatovenerologická klinika UK 1. LF a VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, CZ
csderm@vfn.cz

Zástupce vedoucích redaktorů:

Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, Ph.D.
Detská kožná klinika DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava, SK
vladimir.hegyi@dermatology.sk

Redakční rada:

MUDr. Nina Benáková, Praha
MUDr. Hana Bučková, Ph.D., Brno
MUDr. Dušan Buchvald, Ph.D., Bratislava
Doc. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D., Plzeň
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc, Hradec Králové
MUDr. Alexander Halagovec, Košice
MUDr. Radek Klubal, Praha
MUDr. Radmila Konkoľová, Praha
MUDr. Ivana Krajsová, MBA, Praha
Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc, Plzeň
Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc, Plzeň
MUDr. Magda Skořepová, CSc, Praha
MUDr. Zoltán Szép, Ph.D. Bratislava
Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc, BrnoZahraniční členové redakční rady

Prof. Dr. med. Günter Burg, Zürich, CH
Prof. Lajos Kemény, MD, Szeged, H
Prof. Dr. med. Detlev Petzold, Heidelberg, G
Prof. Dr. med. Dr. hc. Gerd Plewig, F.R.C.P., Müchen, G
Prof. Dr. med. Dr. hc. Tomas Ruzicka, München, G
Prof. Robert A. Schwartz, MD, M.P.H., New Jersey, NW, USA
Prof. Rein Willemze, MD, Amsterdam, NL
Prof. Dr. med. Klaus Wolff, Wien, A

© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2008

ČESKO-SLOVENSKÁ DERMATOLOGIE

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktoři prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc, a prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Zástupce vedoucích redaktorů doc. MUDr. Vladimír Hegyi, CSc.

Odpovědná redaktorka Jana Šedová.

Tiskne: Tiskárna Prager - LD s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5.

Rozšiřuje v ČR: Nakladatelství Olympia, a. s., Praha, do zahraničí (kromě SR) - Myris Trade s.r.o., V Štíhlách 1311/3, P.O. BOX 2, 142 01 Praha 4, v SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, P.O. Box 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 02/444 588 16, 02/444 588 21, fax: 02/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

Vychází 6krát ročně. Předplatné na rok 570,– Kč (810,– Sk), jednotlivé číslo 95,– Kč (135,– Sk). Pro členy České dermatovenerologicke společnosti a Slovenské dermatologické společnosti zdarma. Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 - Jana Spalová, e-mail: spalova@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc, kontaktní inzerci vyřizuje inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 224 266 252-3, tel./fax: 224 266 265. E-mail: ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR E 86. Rukopisy zasílejte na adresu redakce časopisu Česko-slovenská dermatologie, Kožní klinika 1. LF UK, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2.

Rukopis byl dán do výroby 11.3.2008.

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů jsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.

Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis, s. r. o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel: 284 818 342–3, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis.cz, internet: www.ntservis.cz