Vnitřní
lékařství

ČASOPIS ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI
A SLOVENSKEJ INTERNISTICKEJ SPOLOČNOSTI

www.vnitrnilekarstvi.cz

asopis Vnitřní lékařství uveřejňuje původní vědeckovýzkumné práce, klinická pozorování, krátká původní sdělení a kazuistiky z oboru vnitřního lékařství. Dále seznamuje lékařskou odbornou veřejnost se zprávami z vědeckých lékařských sjezdů, konferencí, ze studijních pobytů a se zprávami o nových knihách. Průběžně jsou zařazovány informace z České a Slovenské internistické společnosti a osobní zprávy. Časopis je nepostradatelným zdrojem postgraduálního vzdělávání internistů všech dílčích oborů i řady všeobecných lékařů.

Periodicita: 12 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 80/960
ISSN: 0042 - 773X
Ročník: 53
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE/Excerpta Medica
MEDLINE/Excerpta Medica
INIS Atomindex
Chemical Abstracts