ČESKÁ A SLOVENSKÁ
FARMACIE

ČASOPIS ČESKÉ FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKÉ FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI

POKYNY PRO AUTORY

Časopis ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE zveřejňuje téměř 75 % prací výzkumu a vývoje podporovaných z veřejných zdrojů. Z ekonomických důvodů, po dohodě vedení České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti spolu s Nakladatelským a tiskovým střediskem ČLS JEP proto počínaje číslem 1/2005 časopis ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE zpoplatňuje publikaci článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů. Cena jedné černobílé tiskové strany v časopisu je 1800 Kč včetně DPH a potřebnou částku lze čerpat z prostředků na tento výzkum.

S oznámením o doručení rukopisu Vám redakce zašle formulář objednávky k publikaci Vaší práce. Po navrácení vyplněné objednávky Nakladatelskému a tiskovému středisku ČLS JEP bude Vaše práce neprodleně předána k recenzi. Částka bude fakturována ve fázi korektury a daňový doklad Vám bude zaslán po zveřejnění článku.

Bližší informace Vám poskytne Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 224 266 226, e-mail: nts[@]iol[.]cz

.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE UVEŘEJŇUJE:

Úvodníkové články, přehledy a odborná sdělení, původní práce, krátká sdělení, práce z dějin farmacie. Dále uveřejňuje zprávy o činnosti farmaceutických společností, odborných sekcí a spolků farmaceutů, o sjezdech, konferencích, sympoziích a jiných důležitých událostech, příspěvky z farmaceutické praxe zajímavé jak z odborného, tak i ekonomického hlediska, recenze knih a krátké informace (excerpta) ze zahraniční literatury zajímavé pro farmaceutickou praxi.

Redakce přijímá pouze práce a příspěvky, které nebyly dosud uveřejněny ani zaslány k otištění jinému časopisu.

Úprava prací
 1. Nadpis výstižně a stručně vyjadřuje obsah práce. U sérií je nutno v poznámce pod čarou citovat předcházející sdělení.
 2. Autoři - uvádí se příjmení, potom zkratka jména, bez titulů.
 3. Pracoviště - nezkrácený název, sídelní město.
 4. Úvod o předmětu prací a studované problematice. Zařazuje se pouze u původních prací.
 5. Pokusná část obsahuje podrobný popis použitého materiálu a metod. Postupy známé z literatury se nepopisují, stačí příslušný odkaz. Rovněž se neuvádějí běžné, obecně používané metody.
 6. Výsledky - stručné a výstižné shrnutí dosažených výsledků, které je možno uspořádat formou tabulek a grafů, dosáhne-li se tím větší přehlednosti nebo zestručnění. Duplicitní dokumentace tabulkami i grafy je nepřípustná. Doporučuje se dávat přednost tabulkám.
 7. Diskuze obsahuje kritické hodnocení dosažených výsledků a jejich konfrontaci s údaji literatury.
 8. Závěr je možno formulovat jako samostatnou kapitolu jen výjimečně, liší-li se podstatně od souhrnu.
 9. Souhrn (jen u původních prací, krátkých sdělení, přehledů a prací z historie farmacie) vychází v anglickém a českém jazyce. Musí umožňovat pochopení podstaty a výsledků práce. Napomáhá publicitě práce prostřednictvím internetu a referátových časopisů, proto je nutno věnovat jeho sestavení náležitou pozornost. Souhrn se píše ve 3. osobě, je opatřen nadpisem práce. Zejména u původních prací musí přehledně vyjadřovat cíl, metodiku, výsledky a závěr. Rozsah maximálně 200 slov. Souhrn i s názvem práce v českém nebo slovenském znění se přikládá na zvláštních listech, ve třech exemplářích. K souhrnu je nutno připojit 3 až 5 klíčových slov.
 10. Literatura - pouze aktuální, použité prameny se uvádějí v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Vzor citace časopisu ¹) , knihy ²), ³).
  1. Promelin, A., Hautbout, G., Pourcelot Y.: Int. J. Pharm., 2001; 49, 301-305.
  2. Mařatka, Z. et al.: Gastroenterologie. 1. vyd. Praha, Karolinum, 1999, s. 485.
  3. Savidge, T. A.: In: Biotechnology of Industrial and Biotics (Wandamme, E. J., ed.), New York and Basel, Marcel Deckker, 1984, s. 177.
 11. Adresa autora na konci práce - za seznamem literatury se uvádí celé jméno s tituly a adresa hlavního autora, na kterou se zasílá korespondence. Připojte též číslo telefonu a faxu a e-mailovou adresu.

Krátká sdělení mají formu předběžné, stručné prezentace nových významných výsledků. Obsahují stručný úvod, krátký a výstižný popis metodiky a získané výsledky bez diskuze. Text má být v rozsahu 1200-1500 slov s max. 3 tabulkami nebo obrázky nebo jejich kombinací a max. 3 literárními citacemi.

Požadavky na rukopis

Rukopisy se zasílají do redakce v originálu s jednou kopií včetně dokumentace a celý text i obrazová dokumentace na disketě nebo CD (Word 6.0/95 a vyšší verze, disketa 3,5¨). Pérovky, fotografie a výstupy z přístrojů přijímá redakce ve formátech tif, eps a jpg, grafy v programu Excell, zpracované pro jednobarevný tisk. Fotografie, obrázky, grafy a schémata dodejte na disketě 3,5¨, CD, zip nebo jaz. Pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít velkého rozlišení (nejlépe kompresní poměr 10-12) z důvodů kvality. Názvy obrázkových souborů musí vycházet ze jména autora a čísla obrázku (např. Macek1.tif). Názvy mohou být maximálně osmimístné. Tabulky, obrázky, grafy složitější chemické vzorce, fotografie se připojují na zvláštních listech. Všechny součásti dokumentace se na zadní straně označují číslicemi a musí být opatřeny nadpisy a legendami. Barevnou reprodukci obrázků si hradí autoři sami.

Je nutno dodržovat platná pravidla pravopisu. Je třeba respektovat názvosloví organické chemie podle IUPAC. Odborná terminologie, zkratky a symboly musí odpovídat platným normám, zejména SI.

Vzorce chemických látek se číslují, pokud je to účelné, římskými číslicemi, matematické rovnice arabskými číslicemi v hranaté závorce.

Na literaturu se odkazuje číselným indexem nahoře, např. Tomíček 34).

Rukopis se považuje za definitivní, imprimované znění. Práce předané redakci k otištění a označené kromě jména autora (autorů) také názvem pracoviště se považují za schválené ke zveřejnění vedoucím příslušného pracoviště.

Před zveřejněním obdrží autoři text ke korektuře. Korekturu je nutné provést podle platných korektorských značek (ČSN 88 0410) a vrátit nejpozději do 8 dnů. Při autorské korektuře není dovoleno měnit, eventuálně doplňovat text.

Rukopisy a jejich přílohy (dokumentace) se nevracejí, pokud jejich vrácení nebylo vyžádáno při zaslání rukopisu.

Z výrobních důvodů není možno zajistit autorům separátní otisky. Autor obdrží pouze jeden výtisk časopisu zdarma (netýká se zpráv, diskuzí, recenzí knih apod.).

Vydávání časopisu je dotováno státem. Časopis, jakožto nevýdělečný, neposkytuje honoráře za otištěné příspěvky s výjimkou těch, které si redakce zvlášť vyžádá.

Příspěvky se zasílají na adresu: doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD. (viz tiráž).