Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm. 51, 2002, č. 6, s. 287–291
 
Analýza súčasného stavu konzervatívnej liečby nefropatií 
GAZDÍKOVÁ K., KORECKÁ P.1, ŠPRINGER V.1, GAZDÍK F. 

Oddelenie klinickej imunológie a farmakoterapie Ústavu preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava 1Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 


Souhrn:

       Dialyzačná liečba predstavuje významný prínos v terapii pacientov s nefropatiami.Nadruhej strane popri vysokých finančných nákladoch nemožno zabúdať aj na závažné sociálne a psychické dôsledky tejto terapie. Cieľom predloženej práce bolo farmakoekonomické vyhodnotenie nákladov spojených s konzervatívnou liečbou pacientov s ochoreniami obličiek. Sekundárnym cieľom bolo porovnať náklady spojené s konzervatívnou liečbou u pacientov s výrazne obmedzenými obličkovými funkciami, klírens kreatinínu (Ckr<0,4 ml/s) s pacientmi iba s mierne a stredne redukovanými obličkovými funkciami (Ckr 0,4–1 ml/s). Na vyhodnotenie výsledkov sme použili zdravotnú dokumentáciu z troch nefrologických ambulancií. Kritériom pre výber pacientov bola nefrologická diagnóza s Ckr pod 1 ml/s. Do súboru bolo zaradených 102 pacientov vo veku 21–84 rokov (priemerný vek 63,99 rokov), z toho 56 žien (54,9 %) a 46 mužov (45,1 %). Podľa štádia obličkového ochorenia boli pacienti rozdelení do dvoch skupín. Pacienti s mierne a stredne redukovanými obličkovými funkciami (Ckr 0,4–1,0 ml/s) predstavovali skoro 3/4, kým pacienti s výrazne redukovanými obličkovými funkciami (Ckr<0,4 ml/s) iba niečo vyše 1/4. V našomsúbore predstavovali náklady spojené s farmakoterapiou 2 889 778,0 Sk/rok (28 331,16 Sk/1 pacient/1 deň), pričom výrazne boli vyššie náklady u pacientov v renálnej insuficiencii (47 427,3 Sk/1 pacient/1 deň oproti 21 456,7 Sk/1 pacient/1 deň). Z celkových nákladov na farmakoterapiu tvorili 29,38 % antihypertenzíva, 24,47 % prípravky na suplementáciu esenciálnych aminokyselín, 14,83 % hypolipidemiká, 14,37 % prípravky na suplementáciu vápnika, 6,19 % antianemiká a 7,76 % lieky zo skupiny „iné“. Naše výsledky dokazujú, že farmakoterapia obličkových ochorení je síce finančne nákladná, ale v porovnaní s eliminačnými metódami (dialýza) je neporovnateľne menej finančne nákladná. Spektrum použitých liečiv je v súlade so súčasnými trendmi konzervatívnej liečby, ktorá spomaľuje progresiu nefropatií.

        Klíčová slova: farmakoekonomika – nefropatie – antihypertenzíva – hypolipidemiká – esenciálne aminokyseliny
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER