Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 357–366.
 
Faktory ovlivňující ukazatele homeostázy cholesterolu u metabolického syndromu 
1Žák A., 1Vecka M., 1, 2Tvrzická E., 2Jáchymová M., 1Janíková L., 1Staňková B., 1Slabý A., 1Zeman M. 

1IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Novou komponentou metabolického syndromu je zvýšená syntéza cholesterolu spojená s poklesem jeho střevní absorpce. Cílem studie bylo zjistit frekvence genotypů a alel některých kandidátních genů, ovlivňujících inzulínovou rezistenci a metabolickou přeměnu lipidů a jejich vliv na ukazatele homeostázy lipidů, lipoproteinů a cholesterolu. Koncentrace prekurzorů cholesterolu (lathosterol, desmosterol, resp. jejich poměry k cholesterolu) jsou ukazatelem syntézy cholesterolu, koncentrace fytosterolů (kampesterol, sitosterol, resp. jejich poměry k cholesterolu) jsou ukazatelem jeho střevní resorpce. Metody a výsledky. Do studie bylo zařazeno 95 osob s metabolickým syndromem (56 M/39 Ž) a 195 zdravých osob (99 M/96 Ž). Vedle základních klinických a antropometrických dat byly vyšetřeny parametry glukózové homeostázy, koncentrace lipidů v plazmě a lipoproteinech separovaných ultracentrifugací a konjugované dieny v LDL. Necholesterolové steroly byly stanoveny kapilární plynovou chromatografií. Polymorfizmy apolipoproteinu E, střevní izoformy proteinu vázajícího mastné kyseliny (Ala54Thr), mikrozomálního transferového proteinu (–493G/T) a γ-2 isoformy receptoru aktivovaného peroxizomálními proliferátory (Ala12Pro) byly analyzovány kombinací metod polymerázové řetězové reakce a určování polymorfizmů délky restrikčních fragmentů. Po adjustaci na věk měly osoby s metabolickým syndromem vyšší BMI, hmotnost tělesného tuku i beztukovou hmotnost (vše P<0,001), obvod pasu a systolický i diastolický TK (vše P<0,01). Současně měly vyšší hladiny glukózy, inzulínu (P<0,001), C-peptidu, CRP (P<0,05), kyseliny močové, konjugovaných dienů v LDL a hodnoty HOMA indexu inzulínové rezistence (P<0,001). Po adjustaci na věk zůstaly významně vyšší koncentrace triglyceridů (P<0,001) a apo B (P<0,01), cholesterolu a triglyceridů ve VLDL (obě P<0,001), a triglyceridů v LDL (P<0,01). Frekvence alel a genotypů vyšetřovaných polymorfizmů se v obou sledovaných skupinách významně nelišila. Syntézu cholesterolu ovlivňuje přítomnost metabolického syndromu a pohlaví, zatímco resorpce cholesterolu je ovlivněna pouze faktorem metabolického syndromu. Závěry. U metabolického syndromu jsme zjistili zvýšenou syntézu cholesterolu a pokles jeho střevní absorpce. Neprokázali jsou souvislost alel vyšetřovaných polymorfizmů s klinickými a antropometrickými parametry, ani s koncentracemi lipidů, lipoproteinů, oxidačním stresem, zánětem, stejně jako s ukazateli syntézy a absorpce cholesterolu.

        Klíčová slova: metabolický syndrom, syntéza a absorpce cholesterolu, prekurzory cholesterolu a fytosteroly, genové polymorfizmy.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER