Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 140, 2001, No. 5, p. 147–149..
 
VÝZNAM STANOVENÍ CYSTATINU C V SÉRU U PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ S RENÁLNÍM POSTIŽENÍM  
Šídlová K., Slaměník M., Juklová J., Průša R. 

Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK Praha
 


Abstrakt:

       Východisko. Sérová hodnota cystatinu C (molekulová hmotnost 13 000) je závislá na glomerulární filtraci a na konstantní produkci všemi jadernými buňkami. Bylo zjištěno, že cystatin C může být i lepším ukazatelem glomeru- lární filtrace než kreatinin v séru nebo clearance endogenního kreatininu. Velmi výhodná je i možnost vyhnout se obtížnému sběru moči v pediatrii. Cílem naší studie bylo určit přínos tohoto testu u dětí zejména před transplantací ledvin a po ní. Metody a výsledky. Sérové koncentrace cystatinu C jsme měřili imunoturbidimetrickou metodou, použili jsme komerční set DAKO Cystatin C PET Kit. Cystatin C v séru jsme určovali u tří skupin: První skupinu (A) tvořili pediatričtí pacienti s chronickým onemocněním ledvin nebo chronickou renální insuficiencí (19 dětí), druhá skupina (B) byla sestavena z pediatrických pacientů po transplantaci ledvin (25 dětí) a třetí skupinu (C) jsme vybrali z dětských pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče s diagnózou polytrauma (20 dětí). Kreatinin byl měřen enzymatickou metodou na přístroji ADVIA 1650 firmy Bayer. Hladina sérového kreatininu významně koreluje s hladinou sérového cystatinu C, a to u skupin A (r 2 =0,865, P<0,0001) a C (r 2 =0,812, P<0,05). Naopak u pacientů po transplantaci byla korelace méně významná (r 2 =0,689, P<0,005). Hladina cystatinu C také nekorespondovala s hodnotou korigované clearance kreatininu (standardizované na tělesný povrch) u skupiny C (r 2 =0,24, P<0,05) a B (r 2 =0,036, P<0,006). U skupiny A byla zjištěna signifikantní korelace mezi hladinou sérového cystatinu C a hodnotou clearance kreatininu korigované na tělesný povrch (r 2 =0,769, P<0,05). Negativní korelační koeficient mezi vypočí- tanou clearancí kreatininu (výpočet dle Schwartze) a hladinou cystatinu C v séru byl (r 2 =0,76, P<0,005) u skupiny B a (r 2 =0,75, P<0,005) u skupiny C. Závěry. Stanovení sérové hladiny cystatinu C významně koreluje se sérovou hladinou kreatininu u dětí s renální insuficiencí a dětí ošetřovaných na jednotce intenzivní péče. Korelace byla méně významná u pacientů po transplan- taci ledviny.

        Klíčová slova: cystatin C, glomerulární filtrace, clearance kreatininu, transplantace ledvin
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER