Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 399–404.
 
Prevalencia nadhmotnosti a obezity v náhodne vybratej skupine mladých žien a ich klinicko-somatické parametre 
1, 2Daniška J., 2Šramková K., 2Kopčeková J. 

1I. interná klinika FN, Nitra 2Katedra výživy ľudí FAPZ SPU, Nitra
 


Souhrn:

       Východisko. Obezita je vážnym zdravotno-nutričným problémom a jej výskyt sa posúva do mladšieho veku. Cieľom štúdie bolo zhodnotiť klinicko-somatické parametre – ukazovatele zdravotno-nutričného stavu v náhodne vybratej skupine mladých žien. Sledovala sa prevalencia nadhmotnosti a obezity u žien a posudzovalo sa riziko vzájomných vzťahov sledovaných antropometrických a klinických ukazovateľov. Metódy a výsledky. Bolo vyšetrených 161 žien vo veku 20–25 rokov (priemerný vek 21,6±1,1 rokov). Podiel celkového telesného tuku sa meral metódou bioelektrickej impedančnej analýzy prístrojom Bodystat Quadscan 4000 (Bodystat Ltd, Doubles, Isle of Man, UK). Na základe nameraných hodnôt bol vypočítaný index telesnej hmotnosti (body mass index), index centrality, pomer pás/výška, ideálna telesná hmotnosť a rozdiel medzi reálnou a ideálnou telesnou hmotnosťou. Hladina celkového cholesterolu v krvi sa merala prístrojom Reflotron Plus (Matsuka Co. LTD, Japan). Z testovaného súboru malo 49,1 % žien podiel telesného tuku menej ako 20 % (skupina A), 47,8 % žien malo obsah tuku 20–29 % (skupina B) a 3,1 % žien malo podiel tuku v organizme 30–34 % (skupina C). Potvrdili sa vyššie hodnoty takmer všetkých sledovaných ukazovateľov (cholesterolu, hmotnostného indexu, obvodu pása, indexu centrality, pomeru pása a telesnej výšky a rozdielu medzi reálnou a ideálnou telesnou hmotnosťou) v skupinách s vyšším obsahom tuku (B a C skupina). Rozdiely v sledovaných parametroch boli medzi skupinami preukazné. Androidné zdravotné riziko malo podľa pomeru obvodu pása a bokov 3,1 % žien. Zvýšené riziko metabolických komplikácií obezity podľa obvodu pása 5,6 % žien a vysoké riziko 1,2 % žien. Hraničné hodnoty cholesterolu boli zistené u 8,1 % testovaných žien. Podľa indexu telesnej hmotnosti (D, E, F skupiny) malo 90,1 % žien normálnu telesnú hmotnosť (skupina D), 9,3 % žien zvýšenú hmotnosť (skupina E) a len 0,6 % vyšetrovaných žien bolo obéznych (skupina F). So stúpajúcou hodnotou BMI sa zvyšovali hodnoty všetkých sledovaných ukazovateľov, pričom medzi skupinami D a E boli rozdiely vysoko preukazné v šiestich ukazovateľoch (telesná hmotnosť, obvod pása, pomer obvodu pása a bokov, pomer pása a telesnej výšky, rozdiel medzi reálnou a ideálnou hmotnosťou a telesný tuk) z jedenástich ukazovateľov. Závery.Užien s vyšším podielom celkového telesného tuku sa častejšie vyskytuje aj zvýšená hladina cholesterolu. Skupiny s vyšším podielom telesného tuku majú okrem telesnej hmotnosti a BMI indexu súčasne väčší aj obvod pása, pomer obvodu pása k obvodu bokov, pomer obvodu pása k telesnej výške a rozdiel medzi reálnou a ideálnou telesnou hmotnosťou.

        Klíčová slova: mladé ženy, obezita, nadhmotnosť, prevalencia, telesná hmotnosť, telesný tuk, index telesnej hmotnosti, pomer pás/boky, pomer pás/výška, cholesterol.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER