Revue České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Vedoucí redaktor:

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Odpovědný redaktor:

Mgr. Tomáš Polák

Redakční rada:

Členové předsednictva ČLS JEP

© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2005

Revue České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Vydáva Česka lékařská společnost J.E.Purkyně v Nakladatelství Olympia a.s. Praha

ISSN 1214-6889. Evidenčni čislo MK ČR E 15180

Vedoucí redaktor prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Grafická úprava: Petr Rampír

Zpracovává Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 12 26 Praha 2, fax 224 266 226, e-mail: nts@cls.cz

Přijem inzerce fax 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz

Tisk LD, s.r.o. - Tiskárna Prager, Kovaků 9, 150 00 Praha 5

Rozšiřuje Olympia a. s.

Vychazi 4x ročně

Rukopis byl dan do výroby dne 18.12.2005

ZDARMA

Zpracování pro internet provádí NT Servis s. r. o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel.: 284 818 342-43, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis. cz, internet: www.ntservis.cz