REHABILITACE
A FYZIKÁLNÍ
LÉKAŘSTVÍ

(VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ FYSIATRICKÉHO A REVMATOLOGICKÉHO VĚSTNÍKU ZALOŽENÉHO V ROCE 1923)

POKYNY PRO AUTORY

Časopis Rehabilitace a fyzikální lékařství je volným pokračováním Fysiatrického a revmatologického věstníku založeného v roce 1923. Vychází čtyřikrát ročně a je věnován nejen problematice rehabilitace a fyzikálního lékařství, ale i myoskeletální medicíně a souvisejícím oborům. Publikovány mohou být teoretické studie, informace z praxe a kazuistiky. Přetisknout část časopisu nebo použít obrázky v jiné publikaci lze pouze s citací původu a souhlasem redakce.

Zasílané rukopisy musejí splňovat následující podmínky:

1. Rukopis se píše na stroji

(ne perličkový typ) nebo na laserové (ne bodové) tiskárně počítače po jedné straně kvalitního bílého papíru formátu A4 tak, aby na stránce bylo vždy 30 řádků (řádkování 2) po 60 úhozech (bez vynechávek mezi jednotlivými kapitolami). Strany musejí být očíslovány.

2. Rukopis má zpravidla tyto části:
  1. První strana: Nadpis - výstižný a stručný (do 10 slov), je-li to možné, měl by heslovitě vyjádřit výsledek původní práce. Jména autorů - zkratka křestního jména, příjmení, bez titulů všech autorů. Pracoviště - plný úřední název se sídelním městem a plným jménem přednosty kliniky, primáře nebo vedoucího pracoviště se všemi tituly.
  2. Druhá strana: Souhrn - má vystihnout, co bylo předmětem výzkumu bez obecných prohlášení a perspektiv. Přiložte, prosím, kopii pro anglický překlad (event. doplněnou anglickými termíny pro překladatele). Možno přiložit vlastní anglický překlad. Souhrny jsou k dispozici na internetu, měla by jim být proto věnována náležitá pozornost, zejména anglické verzi. Rozsah souhrnu by neměl přesahovat 150 slov. Klíčová slova v počtu 3 - 10 slov (max. 255 znaků) mají zahrnovat hlavní pojmy, o kterých se pojednává. Jejich výběru věnujte náležitou pozornost, neboť podle nich bude vaše práce uváděna v Index Medicus, případně v jiných referátových časopisech, na internetu a ve věcném rejstříku. Proto doporučujeme užívat hesla uváděná v Index Medicus.
  3. Další strany: Úvod - uvést jen podstatné informace o problematice a vymezení tématu (obvykle jeden až dva odstavce). Soubor vyšetřených nemocných, léčebné postupy a metodika. Výsledky - v textu neopakovat údaje z tabulek a grafů, slovy vyjádřit jen hlavní poznatky.. Vlastní pozorování, diskuse - zaujmout stanovisko k vlastním výsledkům a srovnat s výsledky jiných autorů (metodické obtíže, problémy interpretace, příčiny odlišných výsledků apod.). Dále může být přiloženo poděkování a případně zdroje podpory (názvy grantů apod.).
3. Literatura

citované informační prameny jsou sestaveny v pořadí, v jakém se v textu vyskytují a poté následují citace ostatních děl. Citace musí odpovídat ČSN ISO 690. Odkazy na literaturu v textu se uvádějí čísly v závorkách. Citované prameny v oddílu Literatura jsou očíslovány. Citace monografických publikací: příjmení autora (velkými písmeny), zkratka křestního jména, název knihy, místo, nakladatel, rok. Před první stranu zkratku "s.", v případě cizojazyčné citace zkratka "p.". Při citaci knižní kapitoly - jméno autora a název kapitoly, tečka, In, citovaná kniha. (JANDA, V.: Funkční svalový test. Praha , Grada Publishing, 1996, s. 8-10.) Citace časopiseckých prací - jméno autora (viz výše), plný název práce, tečka, oficiální zkratka časopisu, ročník, rok, číslo časopisu, citované stránky (viz výše). (JANDA, V. Cervikocervikální přechod. Rehabil. fyz. lék., roč. 9, 2002, č. 1, s. 3-4.)

V názvech časopiseckých prací psaných anglicky začíná velkým písmenem jen první slovo názvu, v ostatních slovech se píše malé začáteční písmeno, pokud nejde o vlastní jméno, zeměpisný název, národ.

Uvádí se jen hlavní literatura (neplatí pro Přehledy).

Adresa prvního autora je na konci strojopisu (tj. za literaturou). Dbejte na kompletnost a aktuálnost adresy z důvodu potřebného kontaktu s redakcí časopisu (včasné doručení korektur).

4. Dokumentace

rozlišujte obrázky (event. fotografie), dále grafy a tabulky. Každou část přikládejte ke strojopisu samostatně (ne do textu). Na zadní stranu tužkou napište jméno prvního autora, název práce, pořadové číslo dokumentace, horodolní orientaci (šipkou). Každý obrázek, tabulka i graf musejí mít legendu, obsahující řadové číslo, název, event. vysvětlivky. Legendy obrázků a grafů se píší na zvláštní list za literaturu.. Umístění dokumentace se ve strojopisu označí po levé straně obdélníčkem a číslem, v textu se odkazy na dokumentaci uvádějí číslem v závorce (obr. 1) (tab. 1) (graf 1). Přijímáme pouze KVALITNÍ předlohy, kontrastní fotografie, nepoškozené.. NEPOUŽÍVEJTE rastry z laserových tiskáren (při reprodukci se slévají).

Redakce přijímá i barevnou fotodokumentaci.Nejlépe kvalitní kontrastní fotografie pohlednicového formátu, v nutných případech i barevné diapozitivy (pečlivě očíslované a popsané). Pamatujte, že barevná reprodukce je finančně náročná, a používejte ji pouze tam, kde by černobílá reprodukce ztrácela výpovědní hodnotu (ne barevné foto budov, grafy atd.). Barevné obrázky (fotografie, diapozitivy apod.) se autorovi vracejí po administrativním uzavření ročníku. Černobílé perokresby a fotografie se autorovi vracejí pouze na jeho písemné vyžádání.

Rukopis musí být předán vždy v tištěné podobě. Redakce však přivítá současně i jeho elektronickou podobu. Text musí být uložen v samostatném souboru ve formátu MS Word (*.doc) bez automatického formátování, jiných grafických úprav a bez zabudovaných obrázků, grafů či tabulek, které musejí být uloženy v samostatných souborech. Nebudou přijímány soubory formátu PowerPoint (*.ppt), Adobe Acrobat (*.pdf) apod. Obrázky přijímáme pouze ve formátech tif, eps nebo jpg (s maximálním rozlišením). Každý obrázek musí být uložen v samostatném souboru a nesmí být součástí textu. K disketě nebo CD přiložte vždy dokladový nátisk s označením obrázku (viz výše). Grafy redakce přijímá v programu MS Excell.

Po jazykové stránce musí práce odpovídat pravidlům českého nebo slovenského pravopisu (progresivnímu způsobu). Není přípustné slova zkracovat, s výjimkou zkratek oficiálních nebo zcela běžných.

Všechny číselné údaje je nutno vyjadřovat v jednotkách měrové soustavy SI (snad kromě hodnot krevní tlaku, kde vládne nejednotnost na straně lékařů i kardiologických společností).

Redakce vrátí práce, které neodpovídají uvedeným podmínkám. V ostatních případech si vyhrazuje právo rukopis zkrátit (např. z prostorových důvodů), provést opravy nebo po připomínkách recenzentů vrátit autorovi k příslušné úpravě. Práce zaslané redakci musejí být formulovány s konečnou platností, nejsou přípustné dodatečné změny. Průvodní dopis autorů musí obsahovat úplnou adresu bydliště. Aby se zkrátila publikační lhůta tiskárny, je možno připojit prohlášení, že autor netrvá na autorské korektuře. Korektury vracejte obratem ,- k pozdě vráceným korekturám nepřihlížíme. Redakce žádá všechny autory, aby pokyny autorům přesně dodržovali. Zásadně nepřijímá hůře čitelné (komprimované, světle psané) texty. Imprimatur se striktně nevyžaduje. Imprimováním nicméně přednosta svým podpisem potvrzuje redakci autorovu věrohodnost (např. fakt, že publikace skutečně vznikla na uváděném pracovišti).

Rukopis zasílejte v originálu a jedné kopii, doporučeně, v pevné obálce, na adresu:

MUDr. Jan Vacek
Klinika rehabilitačního lékařství IPVZ
Šrobárova 50
100 34 Praha 10