Revizní a posudkové lékařství

Redakční rada

MUDr. Jan Boháč
vedoucí redaktor

Doc. MUDr. Jaroslav Gebhart, CSc.
zástupce vedoucího redaktora

MUDr. Marie Alušíková, CSc., MBA
PhDr. Anna Arnoldová
MUDr. Jan Calta
MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D.
MUDr. Michal Prokeš
MUDr. Antonín Šedivý
MUDr. Julie Wernerová
MUDr. Jana Žmolíková

Ediční kruh

JUDr. Václav Amort, CSc.
RNDr. Marcela Ambrožová
MUDr. Milan Cabrnoch
MUDr. Miroslav Coufal
MUDr. Rostislav Čevela
Ing. Jaromír Gajdáček
MUDr. Dušan Michalička, Ph.D., MPH
MUDr. Zbyněk Novotný
Ing. Zdeněk Vitásek

Adresa redakce

Ruská 85
100 05 Praha 10

Adresa administrace

(předplatné)
Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP
Sokolská 31,
120 26 Praha 2
tel.: 224 266 226

http://www.cls.cz

Cena časopisu 114 Kč

© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2008

Revizní a posudkové lékařství

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor MUDr. Jan Boháč, zástupce vedoucího redaktora doc. MUDr. Jaroslav Gebhart, CSc. Odpovědná redaktorka ing. Lenka Šplíchalová.

Tiskárna Prager-LD, s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5.

Rozšiřuje: v ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha, do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade, s. r. o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4,
ve SR – Mediaprint-Kappa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja,Vajnorská 137, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3,
tel.: 02/444 588 16, 02/444 588 21, fax: 02/444 588 19, e-mail:predplatne@abompkapa.sk.

Vychází 4krát ročně.

Předplatné na rok 456,- Kč (636,- Sk), jednotlivé číslo 114,- Kč (159,- Sk). Informace o předplatném podává a objednávky českých a zahraničních předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 296 181 805 - J. Spálová, e-mail: spalova@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 252-3, fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR E 8078.

Rukopisy zasílejte na adresu: MUDr. Jan Boháč, IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 (tel.: 271 019 250).

Rukopis byl dán do výroby 11.2.2008..

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí: NT Servis s. r. o. U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel.: 284 818 342–3, fax: 284 820 956, fax: 284 820 956, e-mail: ntservis@ntservis.cz, internet: www.ntservis.cz .