Česko - slovenská
pediatrie

VYDÁVÁ ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ

pokyny pro autory

Česko-slovenská pediatrie (zkratka pro citová­ní Čes.-slov. Pediat.) je oficiální recenzovaný časopis, který vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. K publikaci v časopise České a Slovenské pediatrické společnosti jsou přijímány příspěvky ze všech oborů a podoborů pediatrie a medicínských oborů pediatrii blízkých. Články jsou publikovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

A. VŠEOBECNÉ INFORMACE.

V časopise jsou publikovány původní práce (vědecko-výzkumné práce, klinické studie, klinic­ká pozorování), kazuistiky, články pro postgraduální celoživotní vzdělávání (přináší recentní, v praxi ověřené informace, které vhodným způsobem doplňují studijní materiály doporučované pro postgraduální vzdělávání), přehledové články o aktuálních problémech, krátká sdělení/abstrakta z odborných jednání pediatrických společností nebo pracovních skupin (sekcí), oficiální stanovis­ka České a Slovenské pediatrické společnosti a jejich pracovních skupin (sekcí), zprávy z kongresů a studijních pobytů, recenze nových knih, dopisy redakci, osobní zprávy, diskuse k publikovaným článkům. Publikované články jsou vlastnictvím časopisu. Kopie článků nebo jejich částí, tabulky nebo grafy mohou být publikovány pouze se souhlasem redakce s uvedením zdroje.

Autor musí souběžně s prací nabídnutou k publikaci doručit na adresu vedoucího redaktora písemné prohlášení, v němž vlastnoručním podpisem potvrdí, že práce nebyla a nebude v případě přijetí k publikaci v Čes.-slov. Pediat. zadána k publikování v jiném časopise. I všichni spoluautoři musí vlastnoručním podpisem potvrdit, že souhlasí s uveřejněním rukopisu v Čes.-slov. Pediat. Autor článku, který bude uveřejněn v rubrice „Oficiální stanoviska České nebo Slovenské pediatrické společnosti a jejich pracovních skupin (sekcí)", musí písemně prohlásit, že článek je pub­likován s vědomím předsedy ČPS nebo SPS nebo vedoucího pracovní skupiny (sekce).

Po splnění výše uvedených náležitostí potvrdí vedoucí redaktor písemně korespondujícímu autorovi, že jeho rukopis redakce obdržela. Po ukončení recenzního řízení vedoucí redaktor sdělí písemně korespondujícímu autorovi výsledek, včetně posudků při zachování anonymity recenzentů. Po ev. úpravě vyžádané recenzenty pak vedoucí redaktor sdělí, zda byla opravená verze práce přijata k publikaci.

B. RECENZNÍ ŘÍZENÍ

Rukopis původní práce a článku pro postgraduální celoživotní vzdělávání je po stránce formální a odborné posouzen minimálně dvěma anonymními recenzenty. Krátká sdělení z klinické praxe, kazuistiky a nevyžádané přehledové články posuzuje jeden recenzent. Na základě recenzních posudků je rozhodnuto o přijetí rukopisu k uveřejnění, nebo přijetí k uveřejnění po opravě, nebo přijetí po přepracování k nové recenzi, nebo je rukopis odmítnut k uveřejnění v Čes.-slov. Pediat. Redakce si vyhrazuje právo zadávat opakované recenze.

Články vyžádané redakcí a články v rubrikách „zprávy z kongresů a studijních pobytů, recenze nových knih, dopisy redakci, osobní zprávy, diskuse, krátká sdělení/abstrakta z odborných jednání pediatrických společností nebo pracovních skupin (sekcí)" nejsou recenzovány. Za odbornou úroveň krátkých sdělení/abstrakt odpovídá koordinátor odborného jednání (nebo pověřená osoba). Redakce si vyhrazuje právo nepublikovat krátká sdělení/abstrakta, která nemají odpovídající formální a odbornou úroveň. O tomto kroku informuje koordinátora odborného jednání. Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí.

C. FORMÁLNÍ ÚPRAVA RUKOPISU OBECNĚ.

Originál rukopisu odesílejte:
 1. Vždy poštou v jednom písemném vyhotovení. Text je třeba dodat v jednoduché podobě bez jakýchkoli grafických úprav (různé typy a velikosti písma, rozdělování textu, rámečky, odrážky, vkládané grafy, obrázky, makra apod.) na bílém papíře A4 s řádkováním 1,5, 60 znaků na řádek a 30 řádků na stránku. Doporučená velikost písma je 12, typ písma Times New Roman. Důsledně rozlišujte číslice 1 a 0 od písmen O a I. Závorky jsou vždy kulaté (), pouze u citací literatury jsou hranaté. Před interpunkčními znaménky nikdy nedělejte mezeru, za nimi naopak vždy. ENTER použijte pouze v případě nového odstavce. K zvýraznění textu používejte kurzívu nebo tučné písmo, není vhodné podtrhávání a prokládání písmen ve slovech. K číslování odstavců nebo řádků nepoužívejte v MS Word funkci „formát číslování". Každou stránku textu označte arabskou číslicí v pravém horním rohu. Všechny přílohy je třeba umístit až za text práce (tj. až za literaturu) v náležitém pořadí na bílém papíře A4 s řádkováním 1,5; 60 znaků na řádek a 30 řádků na stránku.
 2. V elektronické podobě na disketě 3,5' nebo CD nebo DVD. Titulní strana, souhrny (česky 2x, event. anglicky lx,), text, literatura v jednom souboru (příklad: obezita.doc), každá tabulka zvlášť jako jednotlivý soubor (příklad: obezita tabl.doc; obezita tab2.doc), každý graf zvlášť jako jednotlivý soubor (příkl.: obezita grafl.xls; obezita popis grafl.doc), každá fotografie (obrázek) zvlášť jako jednotlivý soubor (příkl.: obezita fotol.tif; popis fotol.doc). Práce může být odeslána vedoucímu redaktorovi e-mailem. V tomto případě je výhodné všechny soubory „zabalit" a poslat nejlépe jako soubor .*zip. (příkl.: obezita.zip).
POZOR:
 1. Pro přípravu rukopisu preferujeme PC IBM a software Microsoft Office (soubor *.doc) kompa tibilní, ale je možné odeslat rukopis připravený pomocí jiného software nebo i klasicky na psacím stroji. V tomto případě musí autoři počítat s čet nější komunikací s redakcí a s delší dobou mezi přijetím rukopisu do redakce a jeho publikací v Čes.-slov. Pediat.;
 2. k přijetí rukopisu není elektronická podoba nezbytná, aleje vítaná;
 3. autor ručí za to, že písemná a elektronická forma (disketa nebo CD nebo DVD nebo e-mail) jsou naprosto shodné;
 4. grafy a obrázky budou publikovány černobíle, barevný tisk je možný pouze s finanční podporou (granty, sponzoři);
 5. aktuální informace a příspěvky je možné poslat pouze e-mailem.

D. FORMÁLNÍ ÚPRAVA RUKOPISU PŮVODNÍ PRÁCE.

1. TITULNÍ STRANA.

Titulní strana je na zvláštním listu papíru a musí obsahovat a) stručný jasný a výstižný název článku, podtitul pouze v případě nutnosti, b) plné jméno autorů (křestní jméno a příjmení), titul, akademické a vědecké hodnosti, c) přesný název a adresu pracoviště autorů s rozlišením pro jednotlivé adresy horním indexem'1.2-*, d) pod každým názvem instituce uvést zkratku křestního jména, celé příjmení vedoucího pracovníka s jeho plným titulem, e) adresa, e-mail, telefon, fax prvního autora (nebo kontaktní osoby pro korespondenci), e) finanční podpora práce (grant, firma atd.), f) na titulní straně je možno uvést poznámku o případné předchozí publikaci ve formě přednášky (kdy a kde, uvést přesný název akce, kde byla práce přednesena).

POZOR:
 1. e-mailová adresa velmi urychluje komunikaci mezi autorem, vedoucím redaktorem a recenzenty.
 2. titulní strana nemá číslo stránky
2. SOUHRN, KLÍČOVÁ SLOVA

Souhrn a klíčová slova dvojmo (jeden je pro anglický překlad), na zvláštních listech papíru, u původních prací strukturovaný souhrn (název práce, účel studie, metody, výsledky, závěry) v max. rozsahu 1500 znaků bez mezer (nepočítat nadpis) a klíčová slova (max. 255 znaků včetně mezer) v českém nebo slovenském jazyce. V souhrnu se uvádí pouze název práce a neuvádí se jména autorů ani pracoviště. Vydavatel zajistí překlad souhrnu do anglického jazyka, pokud tak neučiní autor (včetně klíčových slov).

POZOR:
 1. Věnujte maximální pozornost obsahové, formální a jazykové stránce anglických souhrnů. Anglický souhrn vzhledem k uvádění na internetu může být delší než český souhrn. Kvalitní anglické souhrny jsou jedním ze základních předpokladů pro opětovné zařazení Čes.-slov. Pediat. do databáze Medline.
 2. Souhrn nemá číslo stránky.
3. TEXT.

Předpokládaná délka textu je přibližně 4-10 stran A4. Používejte styl obvyklý v biomedicínských časopisech s následujícími kapitolami: Úvod, Metody, Výsledky, Diskuse, Závěry. Každá z kapitol začíná na nové stránce. Různou velikos¬tí tučného písma vyznačte v jednotlivých kapitolách hlavní tituly (v tištěné podobě uváděné pak ve 2 linkách) a podtitulky. Zřetelně označte v textu umístění tabulek, grafů a obrázků.

4. TABULKY (zkratka v textu tab. 1).

Tabulky je nejvýhodnější vytvářet v tabulkovém režimu textového editoru (např. MS Word nebo v tabulkovém editoru (např. MS Excel). Každá tabulka musí být na zvláštním listu papíru (není začleněna v textu!), v záhlaví je uvedeno číslo (arabské číslování) tabulky a její název. Vysvětlivky umístěte pod tabulku a vysvětlete užité zkratky.

5. GRAFY (zkratka v textu graf 1).

Grafy je nejvýhodnější vytvářet v tabulkovém editoru (např. MS Excel), event. ve formátu jpg. Každý graf musí být na zvláštním na listu papíru s jasně čitelnými písmeny, čísly a symboly, s číslem grafu v levém horním rohu. Na rozdíl od tabulek musí být název grafu a jeho popis uveden na zvláštním papíru.

6. FOTOGRAFIE, OBRÁZKY (zkratka v textu obr. 1).

Fotodokumentaci je nutno dodat ve formátu *.jpg nebo *.tif v potřebném tiskovém rozlišení 300 dpi, a to obrázek v šíři 1 časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm), obrázek v šíři 2 časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1500 pixelů (12,5 cm). Obrazovou dokumentaci MS POWER POINT je nutné převést do formátu *.jpg nebo *.tif! Na rozdíl od tabulek musí být název obrázku a jeho popis uvedeny na zvláštním papíru. Na obrázcích nesmí být uvedeno jméno pacienta, pokud není přiložen písemný souhlas rodičů s jeho zveřejněním.

7. ZKRATKY.

Zkratky je třeba užívat uvážlivě a v omezené míře, každou zkratku je třeba vysvětlit při prvém výskytu zkracovaného slova. V souhrnu a v nadpisu lze užít zkratky jen výjimečně, pokud by se text nadpisu rozvedením zkratky neúměrně prodloužil, pro anglický překlad je nutné zkratku vysvětlit pod textem. Veškeré fyzikální a biochemické hodnoty uvádějte v jednotkách SI.

8. LITERATURA.

Odkazy na literaturu jsou v textu uváděny podle pořadí výskytu arabskou číslicí v hranatých závorkách. Literatura citovaná v textu je v seznamu citací („Literatura") řazena podle pořadí výskytu v textu (nikoli podle abecedního pořadí prvního autora). Seznam citací začíná na nové stránce a každá citace začíná na novém řádku. Citace by měly být recentní (posledních 5 let), jejich počet není sice omezen, ale neměl by přesáhnout počet obvyklý v mezinárodních časopisech.

Formální stránka seznamu citací: Číslo, příjmení, zkratka/y osobního jména autora/ů (je-li autorů více než tři, uvede se za třetího autora zkratka et al., plný název práce v originále a:

 1. u časopisecké práce: mezinárodní zkratka časopisu, rok, ročník (číslo/sešit), strana od-do. Příklad: 1. Hanušova L, Šenk MA, Lota J, et al. Obezita u adolescentů. Čes.-slov. Pediat. 2004;3:244-248.
 2. u monografie nebo pasáže z monografie: díl/svazek (u vícesvazkového díla se pro označení svazku použije zkratka vol., tj. volumen), pořadí vydání (jen pokud se edice obsahově výrazně liší), místo vydání, nakladatel, rok vydání, stranový rozsah (je-li citována pasáž, nikoli celá práce). Příklad: 2. Adamec Z, Voráček JK, Zelníček A, et al. Diagnostické a léčebné postupy u dětí. 1. vyd. Hradec Králové: Nacleos 2002:73-81.
 3. u kapitoly ve sborníku nebo v rozsáhlejší monografii se ještě navíc uvede jméno autora/ů, respektive editora/ů celého díla, stranový rozsah. Příklad: 3. Tomášek S. Hypotenze u dětí. In: Samek L, Kovačík T, et al. Patofyziologie hypotenze. Praha: Zdravtisk 2002:477-487.
POZOR:

Redakční rada žádá všechny autory, aby ve svých rukopisech citovali též články uveřejněné v českém písemnictví a zejména v Čes.-slov. Pediat., zejména v posledních letech. Citovanost prací z Čes.-slov. Pediat. je nezbytným krokem na cestě k opětovnému zařazení do databáze Medline.

E. FORMÁLNÍ ÚPRAVA RUKOPISU: „ČLÁNEK PRO POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ", „PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK O AKTUÁLNÍCH PROBLÉMECH" a „OFICIÁLNÍ STANOVISKO ČESKÉ A SLOVENSKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH PRACOVNÍCH SKUPIN (SEKCÍ)"

1. TITULNÍ STRANA - viz bod D „Formální úprava rukopisu původní práce".
2. SOUHRN, KLÍČOVÁ SLOVA.

Souhrn, klíčová slova dvojmo (jeden je pro anglický překlad), na zvláštních listech papíru, není strukturovaný, v max. rozsahu 1500 znaků bez mezer (nepočítat nadpis) a klíčová slova (max. 255 znaků včetně mezer) v českém nebo slovenském jazyce. V souhrnu se uvádí pouze název práce a neuvádí se jména autorů ani pracoviště. Vydavatel zajistí překlad souhrnu do anglického jazyka, pokud tak neučiní autor (včetně klíčových slov).

3. TEXT.

Předpokládaný rozsah je 5-10 stran textu A4. Po dohodě s vedoucím redaktorem je možný i větší rozsah. Obvykle je členěn na úvod, vlastní text a závěr. Je nutné dodržovat pokyny uvedené v bodě C „formální úprava rukopisu obecně".

4. TABULKY, 5. GRAFY, 6. FOTOGRAFIE
A OBRÁZKY, 7. ZKRATKY - viz bod D „Formální úprava rukopisu původní práce".
8. LITERATURA.

Citace by měly být recentní (poslední 2-3 roky), jejich počet není sice omezen, ale neměl by přesáhnout počet obvyklý v mezinárodních časopisech.

9. OTÁZKY.

Jsou součástí „ČLÁNKU PRO POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ". Jde o 6-7 otázek na vložené příloze s nabídkou 4 odpovědí. Odpovědi na tyto otázky lze nalézt v textu postgraduálního článku po jeho prostudování. Správných může být více odpovědí.

F. FORMÁLNÍ ÚPRAVA RUKOPISU „KAZUISTIKA".

1. TITULNÍ STRANA, viz bod D „Formální úprava rukopisu původní práce".
2. SOUHRN, KLÍČOVÁ SLOVA.

Souhrn, klíčová slova dvojmo (jeden je pro anglický překlad), na zvláštních listech papíru, není strukturovaný, v max. rozsahu 1500 znaků bez mezer (nepočítat nadpis) a klíčová slova (max. 255 znaků včetně mezer) v českém nebo slovenském jazyce. V souhrnu se uvádí pouze název práce a neuvádí se jména autorů ani pracoviště. Vydavatel zajistí překlad souhrnu do anglického jazyka, pokud tak neučiní autor (včetně klíčových slov).

3. TEXT.

Předpokládaná délka textu je přibližně 3-5 stran A4. Po dohodě s vedoucím redaktorem je možný i větší rozsah. Obvykle je text členěn na úvod, vlastní text a závěr. Je nutné dodržovat pokyny uvedené v bodě C „formální úprava rukopisu obecně".

4. TABULKY, 5. GRAFY, 6. FOTOGRAFIE A OBRÁZKY, 7. ZKRATKY, 8. LITERATURA - viz bod D „Formální úprava rukopisu původní práce".

H. FORMÁLNÍ ÚPRAVA RUKOPISU „ZPRÁVY Z KONGRESŮ A STUDIJNÍCH POBYTŮ, RECENZE NOVÝCH KNIH, OSOBNÍ ZPRÁVY, DISKUSE".

1. TITULNÍ STRANA na zvláštním listu papíru musí obsahovat
 1. stručný a jasný název článku, podtitul pouze v případě nutnosti,
 2. plné jméno autora (křestní jméno a příjmení), titul a akademické hodnosti,
 3. přesný název a adresa instituce,
 4. adresa, e-mail, telefon, fax autora (nebo kontaktní osoby pro korespondenci).
2. TEXT.

Předpokládaná délka textu max. 5 stran A4. Při psaní textu je nutné dodržovat pokyny uvedené v bodě C „formální úprava rukopisu obecně".

CH. PLATNOST POKYNŮ.

Pokyny jsou platné od uveřejnění v Čes.-slov. Pediat.

G. FORMÁLNÍ ÚPRAVA RUKOPISU „KRÁTKÁ SDĚLENÍ/ABSTRAKTA Z ODBORNÝCH JEDNÁNÍ PEDIATRICKÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBO PRACOVNÍCH SKUPIN (SEKCÍ)".

1. TITULNÍ STRANA.

Titulní strana na zvláštním listu papíru musí obsahovat: a) název, místo a datum konání akce, ze které jsou krátká sdělení nebo abstrakta, b) plné jméno, příjmení, titul a akademické hodnosti koordinátora akce, který zodpovídá za obsahovou a formální úroveň krátkých sdělení/abstrakt (křestní jméno a příjmení), c) adresa, e-mail, telefon, fax koordinátora (nebo kontaktní osoby pro korespondenci).

2. TEXT.

Je nutné dodržovat pokyny uvedené v bodě C „formální úprava rukopisu obecně". U každého krátkého sdělení/abstraktu musí být uveden název, příjmení a první písmeno jména autorů, názvy institucí. Každé krátké sdělení/abstrakt je na zvláštním listu papíru A4, u elektronické formy jako jednotlivý soubor (např. abstraktl.doc, abstrakt2.doc atd.). U krátkého sdělení je předpokládaná délka textu max 3 strany A4, u abstraktu v max. rozsahu 1500 znaků bez mezer (nepočítat nadpis). Pokud jsou uvedeny citace literatury (max. 3) nebo tabulky (max. 1), počítají se do celkového rozsahu textu. Po dohodě koordinátora akce s ved. redaktorem je možný i větší rozsah textu.

I. POSLEDNÍ OTÁZKY PŘED ODESLÁNÍM RUKOPISU:

 1. Nechybí prohlášení autora a spoluautorů?
 2. Titulní strana má všechny náležitosti včetně elektronické adresy?
 3. Písemná a elektronická forma rukopisu jsou naprosto shodné?
 4. Každá tabulka, graf, obrázek je na samostatném listu papíru a v elektronické formě jako samostatný soubor?
 5. Ke každému grafu nebo obrázku je na samostatném listu papíru legenda (číslo, název)?
 6. V textu je na okraji stránky označeno umístění tabulek, grafů nebo obrázků?
 7. Jsou respektovány informace uvedené v odstavcích „POZOR"?

J. RUKOPIS ODEŠLETE NA ADRESU:

doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc,
vedoucí redaktor Čes.-slov. Pediat.,
Dětská klinika LF a FN, Fakultní nemocnice,
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové,
e-mail: pozler@lfhk.cuni.cz