Vnitřní
lékařství

ČASOPIS ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI
A SLOVENSKEJ INTERNISTICKEJ SPOLOČNOSTI

www.vnitrnilekarstvi.cz

VEDOUCÍ REDAKTOR

Prim. MUDr. P. Svačina, Brno

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Prof. MUDr. I. Ďuriš, DrSc., Bratislava

EDITOR EMERITUS

Doc. MUDr. D. Mrkos, CSc., Brno

REDAKČNÍ RADA

Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.,
Brno

Prof. MUDr. Ivan Balažovjech, DrSc.,
Bratislava

Prof. MUDr. Ivo Dvořák, DrSc.,
Brno

Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.,
Olomouc

Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.,
Praha

Prim. MUDr. Pavel Havránek,
České Budějovice

Doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc.,
Košice

Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.,
Praha

Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc.,
Plzeň

Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.,
Praha


© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2005

Vnitřní lékařství

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2. Vedoucí redaktor prim. MUDr. Petr Svačina. Zástupce vedoucího redaktora prof. MUDr. I. Ďuriš, DrSc. Odpovědná redaktorka Anna Podrázská.

Tiskne Miroslav Housar, MTT - malotirážní tisky, Za Poříčskou bránou 9, 186 00 Praha 8.

Rozšiřuje Jana Vávrová ADLEX systém, Pravoúhlá 26, 150 00 Praha 5.

Vychází 12krát ročně.

Předplatné na rok 1260,- Kč (1668,- Sk,-), jednotlivé číslo 105,- Kč (139,- Sk).

Informace o předplatném podává a objednávky českých a zahraničních předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, e-mail nts@cls.cz.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 253, tel./fax: 224 266 265, e-mail ntsinzerce@cls.cz.

Registrační značka MK ČR E 1202.

Rukopisy zasílejte na adresu: Prim.MUDr. Petr Svačina, II. interní klinika LFMU a FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 91 Brno.

Rukopis byl dán do NTS ČLS JEP dne 30. 3. 2004, do výroby dne 25. 8. 2004.

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na mechanických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis, s. r. o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel. 284 818 342–43, fax 284 820 956, e-mail ntservis@ntservis.cz, internet www.ntservis.cz