EPIDEMIOLOGIE,
MIKROBIOLOGIE,
IMUNOLOGIE

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E.PURKYNĚ

POKYNY PRO AUTORY

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie přináší pohled do problematiky a nejnovější poznatky v těchto oborech. Využívají ho nejen pracovníci těchto profesí, ale užitečné poznatky pro svou práci v něm najdou i ostatní zdravotničtí odborníci. Redakce časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie přijímá rukopisy v češtině, slovenštině nebo angličtině.

Časopis má pravidelné rubriky: souborný referát (cca 20 stránek rukopisu), původní práce (cca 12 stránek rukopisu), krátké sdělení (max. 6 stránek rukopisu, nestrukturovaný souhrn max. 10 řádek, počet tabulek/grafů max. 1-2, počet referencí max. 10), zprávy ze zahraničních sjezdů (max. 2 stránky rukopisu), zprávy, oznámení, osobní sdělení (max. 3 stránky rukopisu), recenze knih (max. 3 stránky rukopisu), zprávy z internetu (max. 3 stránky rukopisu).

U původní práce je doporučena následující struktura: úvod, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry, literatura.

Součástí souborného referátu, krátkého sdělení a původní práce je souhrn, který má být co nejstručnější, psaný ve 3.osobě, s minimálním počtem zkratek, které mají být při prvním použití vysvětleny. Souhrn původní práce má být strukturovaný: cíl práce, materiál a metodiky, výsledky, závěry. Souhrn krátkého sdělení je max. 10 řádek, nestrukturovaný. Souhrn je k dispozici též na internetu (http://www.clsjep.cz/nts/casop/epidemiologie/epidemiologie.asp). Pod souhrnem má být uvedeno 3-5 klíčových slov.

Vyzýváme autory, aby nepodceňovali provedení aktuální rešerše zahraniční i české literatury na dané téma a aby náležitě diskutovali své výsledky.

Rukopisy je nutno dodat do redakce psané na počítači typem písma Times New Roman, velikost 12, po jedné straně listu formátu A4, řádkování 1,5. U textu je vhodné provést automatickou kontrolu podle slovníku „ABC“ ve Wordu. Taxonomické názvy se píší kursivou, text určený ke zdůraznění tučným písmem. Při prvním použití druhového názvu je třeba název rodu vypsat celý (např. Escherichia coli), při druhém a dalším použití se název rodu zkracuje (E. coli). Pokud se používá závorka, pak kulatá ( ) a ne lomítko, za čárkou a tečkou se v textu dělá mezera. Mezera je nutná i před zkratkami jednotek (např. 5 µm), před značkou pro stupně (např. 37 °C), před značkou pro procenta (např. 2 %), pokud ale máme na mysli např. dvouprocentní, mezera se nedělá (2% roztok). Mezera ani přípona -ti se naproti tomu nepíše u spojení typu „10letý“.

Příspěvky dodané v kvalitní elektronické formě lze dodávat tiskárně na elektronickém médiu (CD). Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP přijímá rukopisy v textovém editoru WORD for Windows (W6/WIN95, W7/WIN98 nebo novější verze). Příspěvky musí být napsány formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, neúčelných tvrdých „enterů“ na konci řádky („enterem“ oddělovat pouze odstavce, ne běžný konec řádky), podtrhávání, změn velikosti písma, formátování (na střed, pomocí tabulátorů), automatické číslování odstavců (např. u citací v literatuře nutno číslice vypisovat) a veškerých grafických experimentů, které moderní tiskový editor umožňuje. Veškerá přednastavení nutno zrušit. Každý elektronicky dodaný příspěvek musí být zároveň dodán i v tištěné formě ve trojím vyhotovení (originál + 2 kopie). Papírový a elektronický text musejí být identické, na CD smí být jen definitivní verze zasílané práce, CD musí být popsáno názvem souboru (text také), prosto virů a ochráněno proti náhodnému smazání. Pojmenování souborů vychází ze jména autora, nikoli z nesrozumitelné zkratky názvu práce.

U všech prací nutno zachovávat přesnost a stručnost ve vyjadřování, u dokumentace zařazovat pouze přílohy nezbytné pro pochopení obsahu práce. Jednotky a veličiny uváděné v pracích musí být podle uznávaných jednotek SI.

V záhlaví práce je třeba uvést jméno autora či autorů a jeho (jejich) pracoviště.

Na zvláštním listě se přikládá imprimatur vedoucího pracoviště spolu s prohlášením, že práce nebyla dosud publikována ani nabídnuta k publikaci v jiném časopisu. Také seznam užité literatury musí být uveden za prací na samostatném listě. Jazykovou korekturu provádí redakce.

Seznam literatury nutno zpracovat podle státní normy ISO 690, s číslováním podle abecedy, čísla citací v hranatých závorkách. Autoři jsou nabádáni, aby nezapomínali citovat práce publikované v časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie.

U časopisů se uvádí příjmení autora (čárka, po ní mezera), začáteční písmeno jména (tečka, po ní mezera), název článku, název časopisu (v mezinárodní zkratce), letopočet, ročník, číslo časopisu, stránku (od stránky do stránky). U knih: příjmení (čárka, po ní mezera), začáteční písmeno jména (tečka, po ní mezera). Název knihy. Příp. číslo vydání. Místo vydání (dvojtečka): Nakladatel (čárka), rok vydání (tečka). Počet stran. Při citování části knihy uvést od stránky do stránky. Příp. název edice. ISBN. Při větším počtu autorů se jméno pátého a dalšího nahrazuje zkratkou et al. V citacích monografií lze při více než dvou autorech zkratkou et al. nahradit již jméno druhého a dalšího autora.

Příklady správných citací:

článek v seriálových publikacích
Pelikánová, T. Současné trendy inzulinoterapie. Vnitřní Lék., 2002, 48, 6, 523-529.

tištěná monografická publikace
Zeman, M. První pomoc. 2. vyd. Praha: Galén, 1998. 143 s. Edice Scripta, sv. IV. ISBN 80-85824-46-9.

příspěvek v monografické publikaci
Linek, V. Poruchy paměti. In Preiss, V., et al. Klinická neuropsychologie. Praha: Grada Publishing, 1998. 96-115. ISBN 12345-67-8.

Pokud užíváte zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik.

Všechny grafy, schémata, obrázky a tabulky (formát A4) je nutno označit na rubu jménem autora, názvem práce a číslem grafu atd. Legendy ke všem grafům, schématům, obrázkům či tabulkám je třeba napsat na zvláštní list s kopií pro překlad. Tabulky a grafy se zařazují až na konec rukopisu napsané na samostatné listy, nikoliv do textu! Přikládá se seznam tabulek a grafů na samostatném listu. Umístění obrázků a jiné dokumentace se označuje v textu na levém okraji rukopisu.

Autoři jsou odpovědni za to, že na obrázcích zaslaných pro tisk, nebudou jména nebo iniciály pacientů ani čísla chorobopisů. Obrázky lze v odůvodněných případech tisknout i barevně (zaplatí si autor). Pokud autor nepožaduje barevné grafy, dodá je v černobílém provedení.

Elektronickou obrazovou dokumentaci na CD (tj. grafy, fotografie i barevné, výstupy z přístrojů) Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP přijímá pro přímé tiskařské zpracování, a to ve formátech tiff a eps. Grafy musí být zpracovány pro jednobarevný tisk, například ve formátu excel, kde je připojena zdrojová tabulka. Veškerá dokumentace musí být zaslána i v papírové podobě. Pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít velkého rozlišení (nejlepší kompresní poměr 10-12) z důvodů kvality. Pozor: obrázky dodané ve wordovém formátu nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení) a je lépe tento formát pro obrázky neužívat. Názvy obrázkových souborů opět vycházejí ze jména autora a čísla obrázku (např. Macek1). Názvy mohou být maximálně osmimístné. Na CD je třeba napsat, do kterého časopisu a článku obrázky patří. Skenování barevných obrázků vyžaduje minimální rozlišení 300 x 300 dpi, soubor musí mít alespoň 5 MB. V komplikovaných případech lze autorům vyjednat kontakt přímo s tiskárnou.

Formulace zaslaných prací musí být konečná. Rukopis čitelný, bez dodatečných oprav, vpisování nebo jiných zásahů.

Pro urychlené doručení korektur je nutno uvést v rukopise jméno a příjmení i s tituly a přesnou adresou, včetně PSČ, telefonem a e-mailem. E-mailová adresa autora bude uvedena v publikaci.

V autorských korekturách opraví autor pouze chyby vzniklé tiskem podle platných korektorských značek a do týdne je vrátí redakci.

Souborné referáty a původní práce procházejí recenzním řízením, které je anonymní. Pro souborné referáty a původní práce jsou určeni dva nezávislí recenzenti, pro krátká sdělení jeden recenzent. Přijaté práce se archivují v redakci a nevracejí se autorům.

Rukopisy zasílejte ve 3 vytištěných exemplářích (originál + 2 kopie) a na CD na adresu:

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
vedoucí redaktorka časopisu EMI
Centrum epidemiologie a mikrobiologie
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
emi@szu.cz

Rukopisy opravené dle připomínek recenzentů vracejte ve 2 vytištěných exemplářích (originál + kopie) a na CD na stejnou adresu.