Klinická
biochemie
a metabolismus

ČASOPIS ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE A SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ GENETIKY

VEDOUCÍ REDAKTOR

RNDr. B. Friedecký, Ph.D.
Ústav klinické biochemie a diangostiky, LF UK a FN, Hradec Králové
a SEKK, s. r. o., Pardubice

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Ing. J. Vávrová, Ph.D.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, LF UK a FN, Hradec Králové

REDAKČNÍ RADA:

Doc. RNDr. T. Adam, Ph.D.
Laboratoř dědičných metabolických poruch
OKB, Fakultní nemocnice, Olomouc

Doc. MUDr. J. Bartek, CSc.
Katedra lékařské chemie a biochemie
Univerzita Palackého, Olomouc

Prof. MUDr. M. Engliš, DrSc.
Katedra klinické biochemie IPVZ
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Prof. MUDr. P. Goetz, CSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky
2. LF UK a FN Motol, Praha

Prof. MUDr. J. Hyánek, DrSc.
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha

Prof. MUDr. A. Jabor, CSc.
Katedra klinické biochemie IPVZ
a Pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha

Prof. MUDr. A. Kazda, DrSc.
Katedra klinické biochemie IPVZ
a ÚKBLD 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. P. Kocna, CSc.
ÚKBLD 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. P. Martásek, DrSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství

1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. J. Masopust, DrSc.
ÚKBP 2. LF UK, Praha

Prof. MUDr. V. Palička, CSc.
ÚKBD LF UK a FN, Hradec Králové


http://www.clsjep.cz

© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2008

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve společnosti Novatrix, s. r. o., Limuzská 2110/8, 100 00 Praha 10.

Vedoucí redaktor RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D., zástupce vedoucího redaktora Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka Ing. Lenka Šplíchalová. Grafická úprava: David Ticháček.

Tiskne: Grafotechna Print, s. r. o., Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.

Vychází 4x ročně.

Předplatné na rok 450,- Kč, jednotlivé číslo 112,50 Kč. Informace o předplatném podává a objednávky českých i zahraničních předplatitelů přijímá: Novatrix, s. r. o., Limuzská 2110/8, 100 00 Praha 10, tel.: 274 013 268

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Novatrix, s. r. o., Limuzská 2110/8, 100 00 Praha 10.

Registrační značka MK ČR E 6465.

Rukopisy zasílejte na adresu: Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D., ÚKBD LF UK a FN, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.

Rukopis byl dán do výroby 25. 3. 2008.

Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Zpracování pro internet provádí NT Servis, s. r. o., U Kněžské louky 53, 130 00 Praha 3, tel. 284 818 342–43, fax 284 820 956, e-mail ntservis@ntservis.cz, internet www.ntservis.cz