Anesteziologie a intenzivní medicína

pokyny pro autory

Redakce přijímá k publikaci především odborné práce (původní práce a kazuistiky) z oblasti anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti, přehledné články z oborové tematiky, zprávy týkající se činnosti ČSARIM a příbuzných společností, informace o připravovaných a proběhlých kongresech, sympoziích a jubileích předních osobností oboru.

Rukopis je jazykově a redakčně zpracován v Nakladatelském a tiskovém středisku ČLS JEP. Rukopisy se přijímají v češtině, slovenštině a od zahraničních autorů v angličtině. Článek musí být dodán ve dvou výtiscích se dvěma souhrny (českým a anglickým) na samostatných listech.
Rukopis musí být napsán čitelně, v řádkování 2, velikost fontů 12, volné okraje textu: nahoře 30 mm, zleva 35 mm, na formátu A4. Na stránce má být 30 řádků o 60 úhozech. Stránky se číslují tužkou v pravém horním rohu. V textu se používá obyčejný typ písma beze změn velikosti a grafické úpravy. Práce dodávané v elektronické formě musí být naprosto dokonalé v editoru WORLD (W7/WIN98) nebo v novější verzi. Sazba musí být hladká, bez zarážek, odrážek, tvrdých enterů na konci řádky, bez podtrhávání, změn velikosti písma , formátování a automatického číslování odstavců. V číslování literatury je třeba číslice vypisovat, přednastavení zrušit. Ke každému elektronickému příspěvku je třeba dodat ještě tištěnou verzi ve dvojím vyhotovení. Disketa musí být označena jménem, prostá virů a chráněná proti smazání. Práce dodané pouze na elektronickém médiu nebudou v redakci zpracovány.

Odborné práce zahrnují původní vědecká sdělení, jimiž jsou původní práce, kazuistiky a souborné referáty formou přehledů a článků postgraduálního edukačního charakteru. Specifičnosti jednotlivých forem je třeba respektovat.

Původní práce

Autor předkládá svoje poznatky, které jsou výsledkem experimentální nebo klinické studie. Práce je uvedena strukturovaným souhrnem a jeho anglickým překladem.

Je členěna na oddíly: úvod, soubor pacientů a metoda, výsledky, diskuse a závěr. Rozsah se doporučuje v rozmezí 10–20 stran.

Strukturovaný souhrn

Je vyžadován u původních prací včetně anglického překladu. Korekci překladu zajistí redakce. Rozsah mezi 300–500 slovy. Neobsahuje zkratky, odkazy na obrázky a tabulky. Strukturovaný souhr (Structured Abstrakt) se skládá z:

Seznam literatury

je u všech přípěvků zasílán redakci

na zvláštním listu. Literatura je řazena podle pořadí číselného odkazu v textu. Autoři citovaní v textu musí být uvedeni v seznamu literatury. Nejméně třetina citací by neměla být starší 5 let. Cituje se podle ČSN ISO 690, 010197.

Příklady citací:

• monografie
Kőnigová, R. Komplexní léčba popálenin. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999, 253 s. ISBN 80-95824-46-9.

Novák, A., Novák, B. C., Nováková, D. E. et al. Dezinfekce a sterilizace v endoskopii. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1988, 152 s. ISBN 20-25254-46-9.

• příspěvek v monografické publikaci
Šturma, J. Anestezie rozsáhle popálených.

In Kőnigová, R. Komplexní léčba popálenin. Praha : Grada Publishing, 1999, s. 217–223.

• článek v seriálových publikacích

Šimánková, E. et al.: Sevofluran v anestezii popálených dětí. Anest. neodkl. Péče, 1999, roč. 10, s. 54–59.

Pokud používáte zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik.

• informace o lokaci elektronických dokumentů

odkaz na elektronickou monografii

Olson, Nancy (ed.) Cataloging Internet resource: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin : OCLC, c1997[cit.2003-04-09]. Dostupný z WWW: <http://www.oclc.org/oclc/man925cat/toc.htm>. ISBN 1-556553-236-9.

citování online dokumentu (neznámý autor)
Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [online]. 1999-09-09 [cit. 2001-11-201]. Dostupný na WWW: <http//certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.html>

• elektronické seriálové publikace

odkaz na časopis v elektronické podobě

JEP : The Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press. 1995-[cit. 2003-04-02]. 12x ročně. Dostupný také z WWW: http.//www.pres.umich.edu/jep/index.html. ISSN 1080-2711.

odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu

Forum : časopis Univerzity Karlovy. Praha : Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dnů. Dostupný také na WWW: http://enlil.ff.cuni.cz/.

Existuje-li verze tištěná a mimo ni je dokument dostupný také na internetu, uvedeme jako první tištěnou verzi a poté i aktuální dostupnost na internetu.

Obrazová dokumentace

musí být původní a počet obrázků by měl odpovídat rozsahu práce. Publikace nepůvodních obrázků je možná pouze po překreslení s uvedením poznámky: volně podle …. (jméno původního autora). Grafy a obrázky jsou přijímány jen černobílé, na samostatných listech, řádně označené, očíslované, s popisem (v textu jsou zařazeny odvolávky, např. obr. 1). Fotografie se doporučují černobílé, s hladkým lesklým povrchem. Orientace fotografie je vyznačena na zadní straně šipkami. Popis grafů a obrázků musí být shodný s textem ve vlastní práci.

Elektronickou obrazovou dokumentaci (tj. grafy, pérovky, fotografie i barevné, výstupy z přístrojů) NTS přijímá pro přímé tiskárenské zpracování, a to ve formátech tiff, eps a JPG, přičemž možná média jsou kromě disket 3,5“ také CD-ROM, zip a jaz. Grafy musejí být zpracovány pro jednobarevný tisk, veškerá dokumentace musí být zaslána také v papírové podobě. Pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít velkého rozlišení (nejlépe kompresní poměr 10–12) z důvodu kvality. Pozor: obrázky zabudované do dokumentu WORDU nebo dodané samostatně jako soubor WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení) a je lépe tento formát pro obrázky neužívat. Názvy obrázkových souborů opět vycházejí ze jména autora a čísla obrázku (např. Macek1). Názvy mohou být maximálně osmimístné. Na disketu (médium) je třeba napsat, do kterého časopisu, čísla a článku obrázky patří. Skenování barevných obrázků vyžaduje minimálně rozlišení 600 x 600 dpi, soubor musí mít alespoň 5 MB. V komplikovaných případech lze autorům vyjednat kontakt přímo s tiskárnou.

Na konci práce nebo na samostatném listě je třeba uvést, zda práce již byla či nebyla publikována v jiném časopise. Jestliže ano, je třeba připojit souhlas k publikaci od nakladatele a autorů.

V pravé polovině posledního listu práce je třeba uvést soukromou adresu autoru, případně e-mailové spojení a rodné číslo. Všechny zaslané práce jsou recenzovány a lektorovány. Vedoucí pracoviště by měl k publikování udělit imprimatur.

V časopise jsou dále uveřejňována doporučení odborné společnosti jako Metodické listy a pokyny ČSARIM, dopisy redakci, zprávy ze života odborné společnosti, informace výboru ČSARIM a katedry anesteziologie a resuscitace IPVZ.

Korektury

provádějte podle korektorských značek uvedených na přiloženém formuláři. Korektury vracejte podle pokynů redakce.

Redakce