CzMA JEP Home page CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. Ev. PURKYNĚ
Journals - Article
CzMA JEP Home page News About Assocation Publishing Division Medical Journals Searching Supplements Catalogue
 
  Česky / Czech version Čas. Lék. čes., 138, 1999, No. 2, p. 40-46.
 
Léčba dětí a adolescentů s non-Hodgkinským lymfomem. 
Výsledky protokolu NHL - Berlin-Frankfurt-Münster
Kavan P., Kabičková E., Gajdoš P. et al. 

 


Abstract:

       Východisko. Cílem studie bylo posoudit použitelnost a ověřit léčebné výsledky u dětí s non-hodgkinským
lymfomem léčených (NHL) vysoce intenzivními německými protokoly Berlin-Frankfurt-Münster 90 studie.
Metody a výsledky. Od ledna roku 1992 do prosince roku 1996 jsme na naši kliniku přijali s diagnózou NHL 82
pacientů mladších 18 let. Z nich 63 se kvalifikovalo do studie. Skupina byla složena ze 43 chlapců a 20 dívek (poměr
2,1 : 1) s mediánem věku 10 let dva měsíce. Jedenáct dětí bylo zařazeno do klinického stadia I, čtyři do stadia II,
29 do stadia III a 19 do stadia IV. Histologicky nejčastějším typem byly velkobuněčné lymfomy (22krát), lymfo-
blastické lymfomy (19krát) a lymfomy Burkittova typu (10krát). Dvanáctkrát bylo onemocnění klasifikováno do
skupiny B nebo T buněčné malignity, imunofenotyp nebylo možné blíže určit. Nemocné jsme stratifikovali do
léčebných skupin „B“ nebo „non B“ v závislosti na histopatologii, klinickém stadiu a hodnotách LDH. Léčebná
strategie pro skupinu B se skládala ze 2 nebo 4 nebo 6 cyklů vysoce intenzivní pětidenní chemoterapie po předchozí
cytoreduktivní předfázi. Pacienty zařazené do skupiny non B jsme léčili protokoly pro akutní lymfoblastickou
leukémii obsahující reindukci a ozáření CNS u pokročilých onemocnění.
S mediánem sledování 35 měsíců jsme dosáhli u celého souboru probability, event. free survival (pEFS) 70 %
v pěti letech a 73 % celkového přežití. U léčebné skupiny B bylo pEFS 76 % a skupiny non B 60 % (p = 0,22).
Signifikantně lepších výsledků jsme dosáhli u dětí zařazených do stadií I a II. Statisticky nevýznamné byly rozdíly
u stadií III a IV. Srovnatelné byly výsledky s přihlédnutím k histopatologickým typům s výjimkou velkobuněčných
lymfomů, jejichž prognóza byla lepší (pEFS 90 %).
Závěry. Prokázali jsme možnost používat vysoce náročné německé protokoly BFM i v České republice. Výsledky
pEFS jsou ve srovnání s výsledky BFM studie přibližně o 10 % horší, ale srovnatelné s daty publikovanými některými
jinými studiemi. Výsledek dosažený u velkobuněčných lymfomů považujeme za vynikající. Za nutné považujeme
snížit počet léčebných komplikací a z nich vyplývající mortalitu, i zpřesnit klasifikaci lymfomů.


        Key words: non-hodgkinský lymfom, děti, BFM 90 protokoly, léčba.
       

Order this issue

  BACK TO CONTENTS  
 
 
| HOME PAGE | CODE PAGE | CZECH VERSION |
©  1998 - 2008 CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ
Created by: NT Servis, s.r.o., hosted by P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER